Кафедра Економіки Повітряного Транспорту

Ласкаво просимо до кафедри економіки повітряного траспорту ФЕБА НАУ!

логотип кафедри маркетингу національного авіаційного університету

"

Економіка – це мистецтво
задовольняти безмежні
потреби за допомогою обмежених
ресурсів

"

Кафедра економіки повітряного транспорту – це випускова кафедра зі спеціальності 051 «Економіка».

 

Освітні програми:

освітній ступінь «БАКАЛАВР» за освітньо-професійними програмами:

«Економіка підприємства»

«Економіка авіаційного транспорту»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 «ЕКОНОМІКА» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ТРЕТІЙ ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ (PhD) РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 ЕКОНОМІКА

 

Історія кафедри економіки повітряного трансопрту

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

 

ОНП «Економіка» підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» реалізується на кафедрі економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету.

Початком створення кафедри необхідно вважати 1958 рік, коли в складі кафедри технічної експлуатації літальних апаратів (керівник-доцент Сухарников В.М,) утворилась група під керівництвом доцента Олександра Григоровича Матвієнка, єдиного на той час в інституті кандидата економічних наук, ветерана повітряного флоту. Ця група здійснювала викладання всіх навчальних дисциплін організаційно-економічного циклу по експлуатації авіаційних підприємств. В цю групу входили: Н.Є. Нерсесова, А.І. Замедянська, В.А Кулик та деякі спеціалісти-практики з підприємств Аерофлоту. В цей же період на кафедрі почали працювати Г.Б. Матвеєнко та А.М. Андрійчук.

Економічна група, про яку мова йшла вище, була передана на кафедру марксизму-ленінізму і працювала під керівництвом професора Корнієнко. В 1963 році кафедра марксизму-ленінізму була розділена на дві – марксизму-ленінізму та політичної економії і економіки цивільної авіації.

З 15 жовтня 1965 р. кафедра політичної економії і економіки цивільної авіації була поділена на кафедру політичної економії і кафедру економіки, організації і планування підприємств цивільної авіації.

Надалі, разом зі становленням інженерно-економічного факультету на базі кафедри економіки цивільної авіації утворилась кафедра матеріально-технічного постачання в цивільній авіації.

Кафедра економіки з самого початку свого існування вела економічні курси на всіх технічних факультетах, а з 1972 року після утворення економічного факультету (надалі факультет економіки і управління) і на цьому факультеті.

Основним напрямком наукової діяльності було удосконалення планування в цивільній авіації розробка методичних положень по калькулюванню собівартості продукції на авіаційному транспорті, розробка узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва.

В 2001 р. кафедра економіки цивільної авіації стає кафедрою економіки, а з 1 лютого 2018 р. створено кафедру економіки повітряного транспорту економіки шляхом реорганізації кафедри цивільної авіації.

Кафедра економіки повітряного транспорту була створена наказом ректора НАУ № 450/од від 29.09.2017 р.

Кафедру очолювали видатні науковці: професор Обозний О.Г. (1965-1971), професор Діброва Г.С. (1971-1983), доцент Коба В.Г. (1983-1988), професор Кулаєв Ю.Ф. (1988-100), професор Щелкунов В.І. (2000-2011), професор Сич Є.М. (2011-2015), професор Сунцова О.О. (2015-2018). З 1 лютого 2018 р. завідувачем кафедри економіки повітряного транспорту є доктор економічних наук, професор Ареф’єва Олена Володимирівна.

Науково-дослідна робота кафедри включає діяльність наукової школи «Економіка та управління економічними системами і процесами підприємств повітряного транспорту», яку очолює доктор економічних наук, професор Ареф’єва Олена Володимирівна, розробку держбюджетних науково-дослідних кафедральних тем, організацію науково-практичних конференцій та семінарів, індивідуальну наукову діяльність професорсько-викладацького складу (підготовка наукових статей для опублікування у фахових виданнях, публікації та участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах), підготовку науково-педагогічних кадрів (аспірантура й докторантура), організацію науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти.

Наукова школа «Економіка та управління економічними системами і процесами підприємств повітряного транспорту» заснована в 2021 році. Очолює наукові дослідження завідувач кафедри економіки повітряного транспорту, доктор економічних наук, професор Ареф’єва Олена Володимирівна. До складу наукової школи входять 13 докторів наук та 35 кандидатів наук, котрі уже підготували загалом 16 докторів та більше 100 кандидатів економічних наук. Загальна кількість кількість публікацій членів наукової школи у науковометричних базах Scopus Web of Science – більше 40; кількість фахових публікацій більше 3000 за останні 5 років.

Наукова складова інтегрується в освітній процес за такими основними напрямами наукових досліджень:

– економічна безпека та стратегія функціонування підприємств повітряного транспорту в умовах цифрової економіки;

– проблеми організації функціонування та управління діяльністю соціально-економіних систем в період неотехнологічного відтворення;

– економічні проблеми теорії і практики управління сталим розвитком економічних систем підприємств повітряного транспорту в соціально-орієнтованій економіці;

– інноваційно-інформаційні аспекти управління та організації функціонування та управління діяльністю соціально-економічних систем в умовах економіки знань;

– управління економічною безпекою, результативністю і продуктивністю праці; ефективність господарської діяльності підприємства при розвитку державно-партнерських відносин;

– розробка теорії та методології формування та використання потенціалу підприємств авіаційного сектору в період діджиталізації;

– організаційно-економічні основи реструктуризації підприємств повітряного транспорту в умовах глобалізаційних трансформацій.

На кафедрі економіки повітряного транспорту професорсько-викладацьким складом виконується науково-дослідна робота «Мотиваційне управління економічними системами в умовах інтелектуально-цифровізаційної трансформації» (номер державної реєстрації 0121U113066). Термін роботи – 01.09.2021-31.12.2022 р.р. Науковий керівник – д.е.н., професор Ареф’єва О.В., відповідальний виконавець – д.е.н., доцент Вовк О.М.

Завершено науково-дослідну роботу «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі» (номер державної реєстрації 0118U004287). Термін роботи – 01.03.2018-31.12.2020 р.р. Науковий керівник – д.е.н., професор Ареф’єва О.В., відповідальний виконавець – д.е.н., доцент Вовк О.М. 

Кафедрою економіки повітряного транспорту започатковано традицію щорічної роботи над науковими виданнями – колективними монографіями: «Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі» (2018 рік), «Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі» (2019 рік), «Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення» ( 2020 рік).

Координацію роботи над колективною монографією здійснює доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету Ареф’єва Олена Володимирівна.

Професорсько-викладацьким складом кафедри за останні 5 років опубліковано більше 700 наукових праць.

Необхідність розробки прикладних рекомендацій щодо діагностики і управління стійкістю соціально-економічних систем, державного регулювання економіки інноваційного типу, формування регіональної політики, ефективного просторового економічного співробітництва в умовах децентралізації, стратегічних орієнтирів національної, міжнародної, галузевої економічної безпеки та безпеки підприємства, забезпечення стратегічного розвитку авіаційної галузі України в контексті інформаційної трансформації національної економіки, можливість продовження трирівневої системи ВО, потреби основних груп стейкхолдерів стали основними чинниками запровадження ОНП «Економіка» підготовки докторів філософії, яка була розроблена робочою групою – провідними науковцями Факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету на чолі з проф. Ареф’євою О.В., схвалена Вченою радою НАУ (Протокол №4 від 25 травня 2016 р.) та затверджена Наказом ректора НАУ.

Об’єктом вивчення програми визначено сучасні економічні процеси та явища, що притаманні формуванню міжнародної, національної, регіональної, секторальної економіки та економіки підприємства.

Перший набір аспірантів на ОНП відбувся у 2016 р. Кожного року програма переглядалась та оновлювалась відповідно до потреб здобувачів ВО, з урахуванням пропозицій стейкхолдерів. Останні зміни внесені в ОНП в 2021 р. (Наказ ректора НАУ № 196/од від 29.03.2021 р.).

На факультеті успішно функціонує спеціалізована вчена рада  Д 26.062.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (голова спецради – д.е.н., проф. Смерічевський С.Ф.), що сприяє професійному розвиткові НПП кафедри.

На ОНП працює колектив фахівців з найвищим рівнем професійної кваліфікації – професори, завідувачі профільних кафедр, провідні науковці, професіонали-практики, зокрема: Ареф’єва О. В., д.е.н., професор, автор понад 360 наукових, навчально-методичних праць, з них за останні п’ять років 13 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection, засновник наукової школи «Економіка та управління економічними системами і процесами підприємств повітряного транспорту» спеціальність 051 Економіка, підготовлено 40 кандидатів наук, 7 докторів наук); Павленко П.М., д.т.н., професор, професор кафедри організації авіаційних перевезень, підготовлено 10 кандидатів наук, 1 доктор наук, підготував до впровадження з 2008 р. «Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво в галузі цифрових технологій між Національним авіаційним університетом та корпорацією Dassault Systemes (Франція)»; Казак В.М., д.т.н., професор, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту (автор понад 300 наукових, навчально-методичних праць, з них 14 публікацій у виданнях, що входять в наукометричну базу Scopus, 10+ патентів України, підготовлено 23 кандидатів наук, 1 доктор наук); Пілецька С. Т. д.е.н., професор кафедри економіки повітряного транспорту, автор понад 200 наукових, навчально-методичних праць, з них 9 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Вовк О. М. д.е.н., професор кафедри економіки повітряного транспорту, автор понад 100 наукових, навчально-методичних праць, з них 8 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection; Коваленко Н. В., д.е.н.,  професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки, автор понад 250 наукових, навчально-методичних праць, з них 6 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection); Степура С. Г. Директор ТОВ «Тест» (Центр підготовки авіаційного персоналу з продажу авіаційних перевезень «Тест»); Астахов К.В. радник генерального директора зі стратегічного розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»; Брюховецька Н.Ю. д. е.н., професор, завідувачка відділом проблем економіки підприємств, Інститут економіки промисловості НАН України; Усов В.Ю. Директор ТОВ «Білоцерковський аероклуб «ПІЛОТ»; Серебряннікова В.Ю. Генеральний директор ТОВ «Авіакомпанія «ДЖОНІКА»; Aleksandra Kuzior, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych; Підгора Є.О. к.т.н., доцент, зав. кафедри економіки підприємства, Донбаська державна машинобудівна академія та ін.

 

Заходи щодо інформування про академічну доброчесність

      13 листопада 2019 р. на кафедрі економіки повітряного транспорту було проведено науково-практичний семінар на тему «Академічна доброчесність». З вітальним словом до присутніх звернулася декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Світлана Володимирівна Петровська. На семінарі було представлено та обговорено доповідь д.е.н., професора кафедри Саміри Тимофіївни Пілецької на тему «Академічна доброчесність – основа сталого наукового розвитку університету та дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти». Присутні з'ясували сутність поняття "академічна доброчесність" складові та фундаментальні цінності академічної доброчесності.

Image
Image
Image
Image
Image
Image