Освітньо-професійна програма економічної кібернетики

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3.9 років

 

Мета освітньо-професійної програми: формування та розвиток програмних компетенцій в галузі економічної кібернетики, що направлені на здобуття студентом знань в області бізнес-аналізу для аналітики потреб діяльності на підприємствах і в установах різних сфер діяльності та форм власності

Освітньо-професійна програма орієнтується на: сучасні науково-практичні досягнення в сфері використання математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці. Програма орієнтована на набуття теоретичних знань, прикладних навичок та умінь вирішення професійних завдань, що виникають в різних сферах економіки

Особливістю програми є: цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з інформаційних систем та технологій управління економічними об’єктами; економіко-математичного, економіко-статистичного та комп'ютерного моделювання; використання спеціальних програмних платформ економічних розрахунків.

Працевлаштування випускників (за національним класифікатором України Класифікатора професій):

-     професіонали в галузібізнес-аналітики

-     професіонали в галузі статистики

-     професіонали в іншихгалузяхкомп'ютеризації

-     економісти

-     фахівець з інформаційнихтехнологій

-     технічніфахівці в галузіуправління

-     службовці, зайняті з цифровимиданими

Дисципліни  професійної та практичної підготовки

Інформатика

Економічна кібернетика

Статистика

Оптимізаційні методи та моделі

Управління проектами інформатизації

Інформаційні системи і технології в управлінні

Моделі економічної динаміки

Дослідження операцій

Моделювання економіки

Прогнозування соціально-економічних процесів

Системи прийняття рішень

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Когнітивна бізнес-аналітика

Web-аналітика та технології консолідації даних

Ризикологія

Фінансова математика

Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів

Управління електронним бізнесом та інтернет- проектами

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Методи та засоби бізнесу-аналізу

Інформаційно-аналітичні системи управління ефективністю бізнесу

Інформаційна безпека 

Імітаційне моделювання