Науково-дослідна робота кафедри економіки та бізнес-технологій

Науково-дослідна діяльність кафедри відбувається в рамках наукової теми «Інноваційний розвиток бізнес-технологій суб’єктів підприємницької діяльності в соціально-орієнтованій економіці» (номер державної реєстрації № 0121U114366).
Науковий керівник: Чумак О.В., д.е.н., доцент
Відповідальний виконавець: Штик Ю.В., к.е.н., доцент
Термін виконання: 12.2021 – 01.2024

Також уже завершено науково-дослідну тему «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами та розвитку підприємництва» (номер державної реєстрації № 0118U004685).
Науковий керівник: Ушенко Н.В., д.е.н., професор
Відповідальний виконавець: Терещенко Е.Ю., к.е.н., доцент
Термін виконання: 2018 –2021

Кафедра долучена до підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 051 «Економіка».

У період з 2017 по 2022 рр. на кафедрі було захищено одну дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та підготовлено до захисту дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Викладачі кафедри є керівниками дисертаційних робіт аспірантів та науковими консультантами докторатів.

Кафедрою постійно здійснюється робота з видання навчально-методичної літератури, публікуються одноосібні та колективні наукові монографії, наукові праці у фахових виданнях України та закордоном, серед яких публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних (зокрема Scopus та Web of Science, Index Copernicus International та ін.).

2018-2019 н.р.
2019-2020 н.р.
2020-2021 н.р.
2021-2022 н.р.
Кількість наукових публікацій (всього)
48
67
94
78
- монографій
2
2
3
2
- у виданнях, зареєстрованих у Scopus, Web of Science
4
7
10
10
- у зарубіжних наукових виданнях, які входять в до міжнародних реферованих баз даних
1
2
3
2
- у фахових виданнях України, які входять в до міжнародних реферованих баз даних
14
14
22
18
- у фахових виданнях України, які НЕ входять в до міжнародних реферованих баз даних
1
2
3
2
- інші публікації (матеріали конференцій, семінарів, тощо)
26
40
53
46
Image

У 2022 році кафедра економіки та бізнес-технологій виступила організатором X Всесвітнього конгресу «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», який відбувся 28-30 вересня 2022 року в Національному авіаційному університеті (м. Київ, Україна). Мета Конгресу – зібрати експертів у галузі авіації та промисловості, щоб поділитися ідеями щодо глобальних тенденцій у галузі безпеки авіації та космічних технологій, а також обговорити результати досліджень та найкращі практики в цих галузях.

Image

Щорічно за ініціативою кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки та бізнесу». В 2022 році у роботі конференції взяли участь більше 100 учасників. Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Батумський учбовий університет навігації (Грузія), Університет Мілтона Фридмана (Угорщина), Державний біотехнологічний університет. Робота конференції відбулася за сприяння: Української універсальної біржі, Всеукраїнської асоціації контактних центрів, Асоціації митних брокерів України.

Основна мета кафедральної міжнародної науково-практичної конференції полягає у науковій апробації результатів теоретичних і прикладних досліджень, які стосуються розробки та впровадження новітніх принципів, методів та моделей в системі управління розвитком економіки, а також застосування підходів, механізмів й інструментарію у вирішенні проблем і визначення трендів розвитку бізнесу задля підвищення якості прийнятих управлінських рішень в контексті сучасних проблем та протиріч глобалізації, моделювання складних систем різної природи, що забезпечує конкурентоспроможність суспільства та бізнесу у міжнародному цифровому просторі та за умов євроінтеграції.

Посилання на збірники тез доповідей:

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ», присвяченої 85-річчю Національного авіаційного університету, 16 жовтня 2018 р.

Materials of the IX International scientific and practical conference "MODERN PROBLEMS OF ECONOMY", October 16, 2019

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ТЕЧІЇ ТА РІШЕННЯ», 22 жовтня 2020 р.


Materials of the X International scientific and practical conference «MODERN PROBLEMS OF ECONOMY AND BUSINESS», October 29, 2020

Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ», 10-11 листопада 2022

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи підприємницьких структур за умов нестійких процесів розвитку економіки», 6 квітня 2023 р.

Image
Image
Image

СТУДЕНТСЬКА НАУКА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ

Одним з основних заходів, у якому беруть участь наші здобувачі є щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Політ. Сучасні проблеми науки». Дискусія абітурієнтів та школярів, які зацікавлені у набутті спеціальності, затребуваної на ринку праці, а також випускників, якими пишається кафедра, завжди є активною. Випускники діляться набутим досвідом, зокрема, як отримана спеціальність дозволила посісти гідну посаду, або відкрити власну справу.

На кафедрі діє науково-дослідний гурток «Архітектори підприємництва» (керівник – д.е.н., професор Міночкіна О.М.; співкерівник за напрямом «Митна справа та експертиза товарів» – к.е.н., доцент Мирошниченко Г.Б.; співкерівник за напрямом ««Бізнес-технології підприємницьких структур» – к.е.н., доцент Долгова Л.І.), участь в якому дає можливість здобувачам набути досвіду отримання нових знань через наукові дослідження, розвинути свої творчі здібності. Наукові пошуки гуртківців спрямовані на дослідження актуальних питань сучасного підприємництва та бізнесу.

Знання іноземних мов, забезпечує активну участь студентів у всеукраїнських і зарубіжних конференціях, публікаціях у фахових виданнях, проведенні англомовних професійних дискурсів, традиційних круглих столів «Підприємницька діяльність в Україні: аспекти інтеграції викликів практики та перспектив науки», «Митниця України в умовах війни та повоєнного стану», «Управління ризиками формування цілісного сектору національної безпеки і оборони на засадах національної стійкості в умовах гібридної війни».

Високий рівень професійних компетенцій здобувачів вищої освіти, їх готовність до новаторського підходу при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач на різних рівнях щорічно підтверджується участю та призовими місцями в конкурсах кваліфікаційних і наукових робіт, інноваційних та START-UP проєктів.

З 2020 року здобувачі освіти долучені до участі у Ініціативі «Підприємницький університет», що реалізується мережею академічних стартап-інкубаторів «YEP» спільно з МОН, Мінцифрою, Дія.Бізнес, Українським фондом стартапів, Genesis за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Вона розвиває культуру підприємництва в університетах та підтримує молодіжне стартап-підприємництво.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
4 червня 2020 року в рамках Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" здобувач кафедри економіки та бізнес-технологій Тхір Сергій посів ІІІ місце з науковою роботою "Управління інноваційною діяльністю авіаційного підприємства" (наук. керівник - к.е.н., доцент Командровська В.Є.). Здобувачі Тарасенко Дмитро (наук. керівник - д.е.н., професор Ушенко Н.В.) та Мізик Валентин (наук. керівник - к.е.н., доцент Кривицька Н.Ю.) вибороли перемогу у номінаціях "За наявність змістової дискусії" та "За висвітлення актуальних проблем розвитку галузі".
Image
Image
Image

Два роки поспіль (2020 та 2021 роки) здобувачі кафедри брали участь у V Всеукраїнському конкурсі студентських проектів «Від ідеї до успіху» в режимі відео-конференції на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

У 2020 році бізнес-проект студента 2 курсу ФЕБА спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Боженка Дениса як номінанта на перемогу. За підсумковими результатами бізнес-проект Боженка Дениса «Від ниточки до широкого майбутнього» (науковий керівник: к.е.н, доцент Школенко О.Б.) завоював почесне ІІ місце. Із презентацією бізнес-проекту можна ознайомитись за посиланням.

У 2021 році студенти були нагороджені дипломом ІІІ ступеня, а також отримали консультації щодо реалізації свого проєкту. Наукові керівники д.е.н., професор Ушенко Н.В., к.е.н, доцент Школенко О.Б., к.е.н., доцент Терещенко Е.Ю.  були відзначені подяками від оргкомітету конкурсу.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

У 2021 році в рамках Всеукраїнського конкурсу бізнес-ідей та інноваційних проєктів «Авіатори бізнесу», який був організований Національним авіаційним університетом, здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» посіли призові місця:
І місце – Енес Ольга
І місце – Магденко Марина
ІІ місце – Зінченко Яна
ІІ місце – Карпишина Аліна

Image
Image
Image
Image
Image
21 квітня 2021 року здобувачка Вікторовська Тетяна посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020-2021 навчальному році зі спеціалізації "Економіка бізнесу", який проходив у Поліському національному університеті.
Image

20–21 травня 2021 року проходив Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», в якому здобувачка Вікторовська Тетяна посіла І місце із роботою «Управління підприємницькими ризиками авіакомпанії (за матеріалами ПАТ «Міжнародні авіалінії України»)» (наук. керівник – д.е.н., професор Ушенко Н.В.). Здобувачка Алєксєєнко Ірина виборола перемогу у номінації "За багатоаспектність та міждисциплінарність дослідження проблеми" (наук. керівник – д.е.н., професор Князєва Т.В.) Здобувачка Яременко Катерина виборола перемогу у номінації "За формування цілісної концепції досліджуваної проблеми" (наук. керівник – к.е.н., доцент Штик Ю.В.)

Image
Image
Image

26 листопада 2021 року студенти ОП «Підприємництво та бізнес-технології» та ОП «Митна та біржова справа» взяли участь у Всеукраїнському студентському конкурсі бізнес-проектів «БІЗНЕС-ТРАМПЛІН» у Київському національному торговельно-економічному університеті, м. Київ. Був підготовлений проєкт, який зайняв І призове місце серед поданих 16 проєктів.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

15 листопада 2022 року здобувачі ОП «Підприємництво та бізнес технології» Штефан Дмитро, Дорошук Руслана, Ігнатенко Едуард, Ляхор Софія, Галавська Галина та ОП «Митна та біржова справа» Степанов Ілля взяли участь в конкурсі стартапів «UKRAINIAN START-UP TO EU», організатором якого виступила Холмська господарська палата ТзОВ (Chełmska Izba Gospodarcza Sp. z o.o. (м. Холм, Польща).

Image

17 листопада 2022 року команда здобувачів освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» взяли участь у конкурсі стартапів КНУТД учасник колективу авторів Галавська Галина з проєктом «Апсайклінг як соціальний бізнес» та перемогли у номінації «За кращу інноваційну розробку».

Image
Image

28 квітня 2023 року здобувачка вищої освіти Аліна Соболєва з конкурсним проєктом «Puppy JesMa» здобула диплом ІІІ ступеня у V Всеукраїнському студентському конкурсі бізнес-проєктів «БІЗНЕС-ТРАМПЛІН». Керівником здобувачки виступила професор кафедри економіки та бізнес-технологій д.е.н, доцент Ольга Міночкіна. Організатором конкурсу виступив Державний торговельно-економічний університет. У фінальній презентації бізнес-ідей учасники захищали свої комерційні та соціальні проєкти. Усі учасники отримали запрошення реалізувати свої стартап-можливості, долучившись до участі в інкубаційній програмі YEP.

Image
Image