КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Шановні колеги!


Оргкомітет має приємну нагоду запросити Вас на Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології», яка відбудеться 3-5 березня 2021 року на базі кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного університету.

Завантажити інформаційний лист

Download the newsletter

ПЕРЕГЛЯНУТИ МАТЕРІАЛИ: МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА: МОДЕЛІ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» 3-5 БЕРЕЗНЯ 2021

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА: МОДЕЛІ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» 2020

 

Адреса оргкомітету: Україна, 03680, Київ, пр. Л. Гузара, 1, корп. 8, ауд. 300а, тел. (044) 406-78-10, (044) 406-77-90

Відповідальні особи:

Подскребко Олександр Сергійович,

Тел. (099) 497-18-37, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Густера Олег Михайлович,

Тел. (098) 24-74-275, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завантажити інформаційний лист

Download the newsletter

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

МIНICТEPCТВO OCВIТИ I НAУКИ УКPAЇНИ

НAЦIOНAЛЬНИЙ AВIAЦIЙНИЙ УНIВEPCИТEТ

ФAКУЛЬТEТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

КAФEДPA ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

  

МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

  

«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА: МОДЕЛІ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

 Київ

4-6 березня 2020 р.

 

Шановні колеги!

Оргкомітет має приємну нагоду запросити Вас на  Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології», яка відбудеться 4-6березня 2020 року на базі кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного університету.

 

Мета конференції полягає в науковій апробації результатів теоретичних і прикладних досліджень, які стосуються розробки та впровадження новітніх математичних методів та моделей в системи управління економічними процесами, з метою підвищення якості прийнятих управлінських рішень, моделювання складних систем різної природи, використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації економіки України.

 

Наукова проблематика конференції:

 1. Моделі та методи бізнес-аналітики в задачах управління економічними системами.
 2. Прикладні рішення бізнес-аналітики та цифрові технології в умовах трансформації бізнес середовища.
 3. Стратегія управління якістю даних в умовах Big Data: проблеми і метрики.
 4. Культура роботи з даними як частина цифрової трансформації: основні завдання та виклики.
 5. Цифровізація держрегулювання: юридична та бізнес-практика.
 6. Бізнес-тренди: цифрові технології в маркетингу.
 7. Розвиток ІТ технологій в умовах глобалізації світової економіки.

Оргкомітет:

Іванченко Надія Олександрівна  – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики ФЕБА,

Петровська Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, професор, декан ФЕБА,

Олешко Тамара Іванівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики ФЕБА,

Касьянова Наталія Віталіївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики ФЕБА,

Чубукова Ольга Юріївна – доктор економічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу КНУТД,

Рогоза Микола Єгорович –доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ПУЕТ,

Heiets  Iryna – Ph.D. in Economics and          Corporate Management, Senior Lecture in Aviation School of Engineering, RMIT University, Melbourne City campus, VIC, Australia

Zosimovych Nickolay – professor of Mechatronics Engineering Department, Shantou University, China,

Чумаченко Сергій Миколайович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри інформаційних систем НУХТ.

 

Регламент проведення конференції:

1 лютого - 1 березня 2020 року – он-лайн реєстрація учасників конференції та надання наукових матеріалів, розміщення тез доповідей на сайті конференції для ознайомлення.

4-6 березня 2020 року – робота наукових секцій у форматі обміну коментарями.

10 березня – збірник тез доповідей конференції та сертифікати в електронному вигляді будуть доступні на сайті.

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.

Тези доповідей надаються лише АНГЛІЙСЬКОЮ мовою.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають тематиці конференції та принципам академічної доброчесності. Тези доповіді не редагуються, за науковий зміст та оформлення матеріалів повністю відповідає автор.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Реєстрація учасників та надання матеріалів здійснюється за посиланням: https://forms.gle/x67FXQ6RQBykDbhc8

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються до друку матеріали обсягом до 5 сторінок, оформлені на форматі А5 та набрані у редакторі MS Word, у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *doc. або *docx. Шрифт Times New Roman Cyr 10. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір файла – до 100 КБ.

Поля з усіх сторін по 1,5 см. Відступ при абзаці – 0,5 см. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

- ініціали та прізвище автора та співавторів, назва організації, де працює чи навчається автор(и) (вирівнювання по правому краю);

- назва тез (великими літерами, вирівнювання по центру);

- викладення матеріалів тез;

- список  літератури, оформлений відповідно до діючих вимог (не обов’язково).

Ілюстрації до доповіді виконуються в електронному вигляді для демонстрації на мультимедійному проекторі. Кожен учасник може бути автором (співавтором) не більше трьох доповідей.

Назва файлів має бути підписана українською або англійською мовами відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іванов О.А.,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економічної кібернеткиі,

Національний авіаційний університет

 

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ

 

Під впливом глобальної економічної кризи у 2014 р. продовжилася започаткована у 2016 р. тенденція до погіршення економічних показників України. [… текст…]

 

Список використаних джерел:

 

Адреса оргкомітету: Україна, 03680, Київ, пр. Л. Гузара, 1, корп. 8, ауд. 300а, тел. (044) 406-78-10, (044) 406-77-90

Відповідальні особи:

Подскребко Олександр Сергійович,

Тел. (099) 497-18-37, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Густера Олег Михайлович,

Тел. (098) 24-74-275, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE NATIONAL AVIATION UNIVERSITY

 

INTERNATIONAL

 SCIENTIFIC-PRACTICAL

 INTERNET CONFERENCE

 

“BUSINESS INTELLIGENCE:

MODELS, METHODS AND TECHNIQUES”

 

 

 

Kyiv

March 4-6, 2020

Dear Colleagues!

You are welcome to take part in the International scientific-practical Internet conference “Business intelligence: models, methods and techniques” that will be held based on the staff of the Economical Cybernetics Department of the National Aviation University.

The purpose of the conference is to scientifically approve the results of theoretical and applied research that concerns the development and implementation of the latest mathematical methods and models in economic management systems, with the aim of improving the quality of management decisions made, modeling complex systems of different nature, the use of information technologies in the digital transformation economy of Ukraine.

The scientific objectives of the conference:

 1. The business intelligence models and meth ods in the aims of managing economic systems.
 2. Applied business intelligence and digital technology solutions in a business environment.
 3. The strategy of managing the quality of Big Data: issues and metrics.
 4. The interaction with data as a part of the digital transformation: crucial problems and challenges.
 5. Digitalization of the officials regulation: law and business practice.
 6. Business trends: digital technologies in marketing.
 7. Development of IT technologies in the conditions of globalization of the world economy.

Organizing Committee:

 Ivanchenko Nadezhda - Ph.D., associate professor, head of the Department of Economic Cybernetics.

Petrovsʹka Svitlana -  Dean of the Faculty, Ph.D., associate professor.

Oleshko Tamara - Grand Ph.D., professor, professor of the Economic Cybernetic Department.

Kas`yanova Natalia - Grand Ph.D., professor, professor of the Economic Cybernetic Department.

Chubukoba Olha - Grand Ph.D., professor, winner of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology, head of the Department of Economic Cybernetics and Marketing at KNUTD.

Heiets  Iryna – Ph.D. in Economics and          Corporate Management, Senior Lecture in Aviation School of Engineering, RMIT University, Melbourne City campus, VIC, Australia

 

Zosimovych Nickolay – professor of Mechatronics Engineering Department, Shantou University, China,

Chumachenko Sergiy - Grand Ph.D., Senior Research Fellow, winner of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology,  head of the Department of Informational Systems at the Ukrainian State University of Food Technologies.

 

Rules of the conference:

February 1 - March 1 - online applying of participants and submitting reports, uploading materials of reports on the website of the conference to familiarize with them.

March 4 - March 6 - work of scientific sections in the format of comments sharing.

March 10 -  the compilation of the conference`s materials and certificates will be available in the digital format on the website.

Taking part is FREE.

Reports` materials have to be submitted only in the English language.

The organizing committee reserves the right to reject reports if they do not correspond to the topic of the conference and the principles of academic integrity. The materials will be not edited, the scientific content and design of the materials are entirely the responsibility of the author.

Registration of participants and submitting materials is carried out via the following link:

https://forms.gle/x67FXQ6RQBykDbhc8

Requirements for the materials:

Up to 5 pages of A5 paper and typed in MS Word are accepted as a computer file with the extension * doc. or * docx. Times New Roman Cyr font 10. The line spacing is single. File size up to 100KB.

The margins on each side are 1.5 cm. The paragraph indentation is 0.5 cm.

- initials and surnames of the author and co-authors, name of the organization where the author (s) works or studies (right-aligned);

- abstract title (capital letters, center alignment);

- presentation of the abstract materials;

- alist of references, compiled in accordance with applicable requirements (optional).

Illustrations for the report are made electronically for the demonstration on a multimedia projector. Each participant can be an author (co-author) of up to three reports.

The file name must be signed in Ukrainian or English according to the name and initials of the conference participant.

The example of the report.

IVANOV O.A.,

Ph.D., associate professor,

associate professor of the Department of The Economic Cybernetic,

National Aviation University

BUSINESS INTELLIGENCE METHODS AND MODELS

 

Influenced by the global economic crisis in 2014, the tendency for the deterioration of Ukraine's economic performance, launched in 2016, continued. [… Text…]

The List of used references

The address of the organizing committee:

Ukraine, 03680, Kyiv, avenue. Guzara, 1, building. 8, lecture hall. 300а, phone. (044) 406-78-10, (044) 406-77-90

 

Responsible personalities:

gusteraPhone. (099) 497-18-37, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Gustera Oleg,

Phone. (098) 24-74-275, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.