Наукові роботи кафедри маркетингу

Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою навчального процесу. Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, викладачі підвищують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал.

 

На кафедрі проводиться значна робота по вихованню майбутніх фахівців, розвитку духовних і моральних якостей здобувачів, впевненості у майбутньому. Особливості діяльності кафедри насамперед полягають у науково-дослідній роботі.

Кафедра маркетингу здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:

 • виконання держбюджетних науково-дослідних робіт:
 • «Теоретико-методологічне забезпечення формування впливу соціальних мереж на просування в комплексі електронного маркетингу» (№ 0122U200385)

Науковий керівник: Ярмолюк О.Я., к.е.н., доцент

Відповідальні виконавці: Борисенко О.С., к.е.н., доцент, Фісун Ю.В., к.е.н.

Термін виконання: 04.2022-12.2023;

 • «Розвиток теорії та методології інноваційних маркетингових технологій в глобальному цифровому просторі» (№ 0121U113150)

Науковий керівник: Князєва Т.В., д.е.н., доцент

Відповідальні виконавці: Шевченко А.В., к.е.н., доцент, Полоус О.В., д.е.н., доцент.

Термін виконання: 10.2021-06.2023;

 • «Інструментарій маркетингового забезпечення розвитку концепції зеленої економіки» (№ 0120U100123)

Науковий керівник: Смерічевський С.Ф., д.е.н., професор.

Відповідальний виконавець: Радченко Г.А., к.е.н., доцент.

Термін виконання: 01.2020-12.2022;

 • «Маркетингове забезпечення управління розвитком території в умовах євроінтеграційних процесів» (№ 0119U103194)

Науковий керівник: Смерічевський С.Ф., д.е.н., професор.

Відповідальний виконавець: Сібрук В.Л., к.е.н., доцент.

Термін виконання: 10.2019-06.2021;

 • «Розвиток теорії та методології інноваційного маркетингу на основі концепції холістичного маркетингу» (№ 0119U103672)

Науковий керівник: Смерічевський С.Ф., д.е.н., професор.

Відповідальні виконавці: Колесник М.В., к.е.н., доцент, Шевченко А.В., к.е.н., доцент.

Термін виконання: 10.2019-06.2021;

 • Інституційне забезпечення формування конкурентних стратегій підприємств на засадах соціально-відповідального маркетингу (№ 94/11.01.03)

Науковий керівник: Смерічевський С.Ф., д.е.н., професор.

Відповідальні виконавці: Колесник М.В., к.е.н., доцент, Сібрук В.Л., к.е.н., доцент.

Термін виконання: 10.2017–06.2019.

 • Теоретико-методологічні основи розвитку маркетингу територій в умовах децентралізації управління (№ 24/11.01.03)

Науковий керівник: Смерічевський С.Ф., д.е.н., професор.

Відповідальні виконавці: Колесник М.В., к.е.н., доцент, Сібрук В.Л., к.е.н., доцент.

Термін виконання: 10.2017–06.2019.

 • Забезпечення еколого-відповідального маркетингу в умовах децентралізації управління (№ 42/11.01.03)

Термін виконання: 09.2017–06.2019.

Науковий керівник: Князєва Т.В., д.е.н., доцент

Відповідальний виконавець: Князєва Т.В., д.е.н., доцент

 

 • підготовка здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії;
 • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;

 

 

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

2019-2020 н.р.

2018-2019 н.р.

Кількість наукових публікацій (всього)

105

101

85

57

   - монографій

9

12

7

4

   - у виданнях, зареєстрованих у Scopus, Web of Science

13

5

15

2

   - у закордонних наукових виданнях, які входять в до міжнародних реферованих баз даних

2

4

4

 

   - у фахових виданнях України, які входять в до міжнародних реферованих баз даних

17

19

18

 

   - у фахових виданнях України, які НЕ входять в до міжнародних реферованих баз даних

1

-

4

22

   - інші публікації (матеріали конференцій, семінарів, тощо)

70

61

37

29

 

 • участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях;
 • наукова співпраця з провідними підприємствами та бюджетними установами;
 • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних навчальних закладах України та за кордоном;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи: публікації студентів у наукових збірниках (статті);
 • участь студентів у конкурсах, олімпіадах, кейсах, тощо.

 

На кафедрі маркетингу, йдучи шляхом задоволення потреб студентів в прагненні до творчої наукової діяльності, працює науково-дослідний гурток «Управління розвитком інструментів маркетингу в умовах цифровізації», який має сформувати у молодих фахівців-маркетологів зацікавленість до творчих наукових досліджень, навчити володінню ефективними методами науково-дослідної роботи.

Самостійні творчі дослідження студентів лежать в основі пошукової діяльності науково-дослідної роботи, під керівництвом кваліфікованих доцентів та професорів кафедри, які допомагають здобувачам навчатися елементам науково-дослідницької діяльності та організовувати наукову творчість.

Завданнями науково-дослідної роботи студентів кафедри маркетингу є, насамперед, розвиток вмінь пошукової діяльності, творчого розв’язання наукових завдань, формування вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці.

В рамках роботи науково-дослідного гуртка «Управління розвитком інструментів маркетингу в умовах цифровізації» здійснюється підготовка студентів до участі у наукових на навчальних заходах: конференціях, олімпіадах, різноманітних конкурсах студентських наукових робіт, рекламних конкурсах, конкурсах стартапів тощо. Протягом навчального року члени науково-дослідного гуртка залучаються до організації та участі в круглих столах,  форумах, конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, зустрічах з провідними фахівцями-практиками тощо.

Результати наукових досліджень проходять апробацію у вигляді публікацій в наукових збірниках, в публікаціях та доповідях на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

 

Кафедра відповідає за фахове наукове видання «Проблеми системного підходу в економіці» (головний редактор – д.е.н., проф. Смерічевський С.Ф., публікується 4 рази на рік).