НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку фінансів, банківської справи, страхування, обліку, аудиту, оподаткування, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

 • виконання держбюджетних науково-дослідних робіт;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання навчально-методичних праць, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях і конкурсах;
 • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн, а також на підприємствах, у банках, страхових компаніях, аудиторських фірмах;
 • наукове співробітництво з органами державного управління і місцевого самоврядування, податковими і фінансовими інституціями, науковими установами, підприємствами різних видів економічної діяльності, аудиторсько-консалтинговими фірмами у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • організація та проведення міжнародних конференцій;
 • реалізація досліджень в рамках наукової школи «Фінансово-кредитні, аналітичні та обліково-контрольні  механізми сталого розвитку національної економіки»;
 • організація та проведення роботи наукових гуртків;
 • участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах та проектах;
 • проведення роботи в рамках академічної мобільності;
 • залучення студентів до наукової роботи тощо.

 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування виконує дві держбюджетні науково-дослідницькі теми:

 • «Побудова системи обліково-аналітичної інформації та аудиту діяльності суб'єктів на різних рівнях господарювання» (номер державної реєстрації 0121U110164, 01.01.2021-31.12.2022);
 • «Функціональні складові моделі фінансового забезпечення сталого розвитку авіаційної галузі України» (номер реєстрації 0119U103609, 01.2020 - 31.12.2023).

  

Результати наукової роботи кафедри 2021-2022 н.р.

 

Кількість наукових публікацій:

 

 

    - всього

109

 

   - монографій

5

 

   - у виданнях, зареєстрованих у Scopus, Web of Science

6

 

   - у закордонних наукових виданнях, які входять до міжнародних реферованих баз даних (крім Scopus, Web of Science)

2

 

   - у фахових виданнях України, які входять до міжнародних реферованих баз даних (крім Scopus, Web of Science)

8

 

   - у фахових виданнях України, які НЕ входять до міжнародних реферованих баз даних

3

 

   - інші публікації (в матеріалах конференцій, семінарів, тощо)

85

 У загальній кількості монографій кафедри за 2021 – 2022 н. р. варто окремо виділити колективну монографію Economics, mamagment and administration in the coordinates of sustainable development/ Scientific monograph edited by Serhii Smerichevskyi, Tetiana Kosova. Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 716 p.

монографія 2022-2023

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування є організатором і учасником конференцій та конгресів:

На базі кафедри працює наукова школа «Фінансово-кредитні, аналітичні та  обліково-контрольні  механізми сталого розвитку національної економіки», засновником якої є д.е.н., професор Косова Тетяна Дмитрівна 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ

 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування проводить роботу наукових гуртків:

 • «Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту», керівники: професор кафедри Овсюк Н.В., старший викладач Задерака Н.М.;
 • «Фінансово-економічний аналіз», керівники: завідувач кафедри, д.е.н., професор Косова Т. Д., старший викладач Турова Л. Л., к.е.н., доцент Несенюк Є. С., к.е.н., доцент Козлова В. О.;
 • «Фінансовий клуб», керівники: д.е.н., професр Ярошеаська О. В., к.е.н., доцент Рибак О. М., к.е.н., доцент Горбачова О. М. ;
 • «Бухгалтерські студії» », керівники: к.е.н., доцент Афанас’єва І.І, к.е.н., доцент Попович О.В.;
 • «Проблеми обліку, контролю, оподаткування та аналізу на авіаційних підприємствах» керівники: к.е.н., доцент Бондаренко О.М., к.е.н., доцент Славінський В.І.

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування  приймає участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах та проектах:

 1. Участь у Міжнародній наук.-практичній конф. молодих вчених «Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів» (здобувач Ярина Аліна Олексіївна, керівник завідувач кафедри, д.е.н., професор Косова Тетяна Дмитрівна) за результатом отримано І ступень.
 2. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Облік і оподаткування» (здобувачі Гулько Катерина Юріївна та Шалієвська Жанна Сергіївна, керівник к.е.н, доц. Попович Оксана Миколаївна).
 3. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Облік і оподаткування» (здобувач Ковальова Валерія Юріївна, керівник к.е.н, професор Овсюк Ніна Василівна) за результатом отримано грамоту за творчий підхід до вирішення актуальних проблем обліку, оподаткування, аналізу та аудиту..
 4. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінанси і кредит» (здобувачі Мельничук Ольга Петрівна та Петрова Анастасія Максимівна, керівник к.е.н, доц. Рибак Олена Миколаївна).
 5. Участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт проведений в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку» (здобувачі Боровик Ірина Святославівна. Керівник керн, доц. Моршинська Зоряна Володимирівна) за результатом отримано диплом ІІІ рівня.

 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування проводить роботу в рамках академічної мобільності здобувачів вищої освіти.

Здобувач вищої освіти Труши Ірина Віталіївна, навчання у Хорватії "Lavoslav Ruzіcka" у Вуковарі (політехнічному коледжі). 

 

Талановиті та активні здобувачі кафедри фінансів, обліку та оподаткування приймають участь  також у інших наукових заходах, програмах та проектах:

 • стипендіальна програма «Завтра.ua»;
 • конкурс NBU University Challenge;
 • круглі столи;
 • гостьові лекції ;
 • ігрові практичні заняття та ін.