Кафедра бізнес-аналітики та цифрової економіки

Ласкаво просимо до кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки ФЕБА НАУ!

логотип кафедри маркетингу національного авіаційного університету

Ми вчимо мислити системно:
БАЧИТИ проблеми,
АНАЛІЗУВАТИ проблеми,
РОЗВ’ЯЗУВАТИ проблеми!

Місія кафедри – підготовка фахівців, здатних ефективно реалізовувати набуті знання в сучасному цифровому середовищі.

Бізнес-аналітики входять до списку найбільш затребуваних професій як сучасності, так і майбутнього.

Ціль розвитку
– забезпечення якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства, прийнятим стандартам і принципам Європейського простору вищої освіти та світовим тенденціям розвитку освіти.
Кафедра бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 051 «Економіка» на денній та заочній формах навчання.

Наші освітні програми:
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
ОП «Економічна кібернетика»
ОП «Цифрова економіка»
ОП «Міжнародна економіка»
Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

другий (магістерський) рівень вищої освіти:
ОП «Економічна кібернетика»
ОП «Цифрова економіка»
ОП «Міжнародна економіка»
Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Конкурентні переваги освітніх програм кафедри забезпечують досягнення студентами програмних результатів навчання за освітніми програмами:
- вміння обирати ефективні методи управління економічною діяльністю;
- володіння інструментами і методами збирання, обробки та аналізу статистичних даних, науково-аналітичних матеріалів, які необхідні для вирішення комплексних економічних завдань;
- прийняття ефективних рішень за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, досліджень та економіко-математичного моделювання;
- застосування сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та управлінні економічними системами;
- оцінка можливих ризиків та прогнозування соціально-економічних наслідків управлінських рішень.

Наші випускники вирішують завдання:
- практичного застосування та розробки прикладного програмного забезпечення для функціонування бізнесу;
- збору та обробки великих масивів економічних даних та формування відповідних аналітичних висновків;
- застосування інформаційних систем для покращення ефективності бізнесу;
- формування прогнозів та сценаріїв розвитку економічної ситуації як на рівні підприємства, так і країни в цілому;
- опанування зовнішньоекономічних відносин як з позиції міжнародного бізнесу, так і рівня міждержавних економічних зв’язків.

Наші студенти мають можливість вивчати всі дисципліни англійською мовою, що є великою перевагою для майбутнього працевлаштування.
Історія кафедри

Кафедру бізнес-аналітики та цифрової економіки було створено у 2021 році в результаті об’єднання кафедр економічної кібернетики та міжнародної економіки, які в свою чергу мали багаторічну історію.

Кафедра економічної кібернетики була створена згідно наказу ректора НАУ № 143/од від 14.07.2004 року. Це була наймолодша кафедра факультету економіки і підприємництва, яка стала випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності «Економічна кібернетика». Першим завідувачем кафедри був к.е.н., професор Жебка Валентин Володимирович.


Кафедра міжнародної економіки була виділена зі складу кафедри економіки рішенням Вченої ради факультету 23.06.2005 року. Першим завідувачем кафедри стала д.е.н., професор Ложачевська Олена Михайлівна.

Обидві кафедри за роки свого існування дали дорогу в життя цілій плеяді фахівців в галузі економіки, які працюють як в Україні так і за її межами. Було виховане ціле покоління науково-педагогічних кадрів для нашого університету.

Навчальний процес на кафедрі бізнес-аналітики та цифрової економіки забезпечують 22 штатних науково-педагогічних працівників, серед яких 5 докторів наук, 12 кандидатів наук, 3 старших викладача та 2 асистента. У навчальному процесі використовується навчальна лабораторія моделювання соціоекологоекономічних процесів.

Віртуальна екскурсія кафедрою