ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Постанова президії ВАК України

18.01.2007 N 42-06/1

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

(нова редакція)

 

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент).

II. Напрями досліджень:

1. Підприємство як суб'єкт господарювання.

2. Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.

3. Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.

4. Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.

5. Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.

6. Економічна безпека підприємницької діяльності.

7. Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.

8. Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного використання.

9. Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.

10. Виробничо-господарська діяльність підприємства.

11. Маркетингова та логістична діяльність підприємства.

12. Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.

13. Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.

14. Затрати та собівартість продукції.

15. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.

16. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).

17. Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).

18. Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.

19. Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.

20. Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).

21. Інформації та комунікації в управлінні підприємством.

22. Керівництво та лідерство. Організаційна культура.

23. Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.

24. Ефективність управління персоналом на підприємстві.

25. Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

IІI. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: економічні науки.