Науково-дослідна робота кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Науково-дослідна діяльність кафедри відбувається в рамках держбюджетних наукових тем:

«Глобалізаційні процеси в міжнародній економіці в умовах волатильності ринків» (номер держ. реєстрації № 0122U000393).
Науковий керівник: д.е.н., професор Кочетков В.М.
Відповідальний виконавець: д.е.н., доцент Тельнова Г.В.
Термін виконання: 01.2022 – 12.2024

«Розвиток соціально-економічних систем в умовах турбулентності світової економіки» (номер держ. реєстрації № 0123U100645)
Науковий керівник: д.е.н., професор  Касьянова Н.В.
Відповідальний виконавець: к.е.н. Кузьмінова О.В.
Термін виконання: 01.2023 – 12.2025

Завершено науково-дослідну тему «Моделювання складних систем в контексті цифрової трансформації економічних процесів» (номер держ. реєстрації № 0210U103263)
Науковий керівник: д.е.н., професор  Касьянова Н.В.
Відповідальний виконавець: к.е.н. Попик Н.В.
Термін виконання: 01.2020 – 12.2022

Кафедра долучена до підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальностями 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг». Викладачі кафедри є керівниками дисертаційних робіт аспірантів.
Кафедрою постійно здійснюється робота з видання навчально-методичної літератури, публікуються одноосібні та колективні наукові монографії, наукові праці у фахових виданнях України та закордоном, серед яких публікації у періодичних виданнях (у тому числі, здобувачами вищої освіти), які включені до наукометричних баз даних.

 

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

Кількість наукових публікацій (всього)

80/63

173/92

- монографій

1

4

- у виданнях, зареєстрованих у Scopus, Web of Science

8

10/1

- у зарубіжних наукових виданнях, які входять в до міжнародних реферованих баз даних

4/2

4

- у фахових виданнях України, які входять в до міжнародних реферованих баз даних

6/5

33/12

- інші публікації (матеріали конференцій, семінарів, тощо)

71/56

126/79


Кафедра бізнес-аналітики та цифрової-економіки є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології».

Мета конференції полягає в науковій апробації результатів теоретичних і прикладних досліджень, які стосуються розробки та впровадження новітніх цифрових технологій, економіко-математичних методів та моделей в системи управління соціально-економічними процесами в межах глобалізованого суспільства, з метою підвищення якості управління складними системами різної природи шляхом використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації світової економіки.

Результати проведення
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології»

Назва конференції

Дата проведення

Кількість учасників заходу

Матеріали конференції

Всього

НАУ

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології»

4-6 березня 2020 року

130

73

Матеріали конференції

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології»

3-5 березня 2021 року

89

45

Матеріали конференції

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології»

2-4 березня 2022 року

85

61

Матеріали конференції

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології»

1-3 березня 2023 року

239

131

Програма
конференції,
Матеріали конференції


     СТУДЕНТСЬКА НАУКА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ

Наші здобувачі є активними учасниками студентських науково-практичних конференцій, які проходять не лише в НАУ. Міжнародна науково-практична конференція «Політ. Сучасні проблеми науки» є науковим полігоном формування майбутніх науковців. Дискусія абітурієнтів та школярів, які зацікавлені у набутті спеціальності, затребуваної на ринку праці, а також випускників, якими пишається кафедра, завжди є активною. Здобувачі діляться набутим досвідом, вчаться формувати та обгрунтовувати свої наукові ідеї, доносять до слухачів, що сприяє формуванню соціально-комунікативних навичок (soft skills).

На кафедрі діє науково-дослідний гурток «ANALYTICS SCHOOL» (керівник – д.е.н., доцент Тельнова Г.В.);

співкерівники за напрямами:
«Поглиблений Excel – інструменти бізнес-аналізу» – старший викладач Решетняк Т.В.;
«Power BI в наукових дослідженнях» – старший викладач Абламська В.М.;
«Python та Machine learning в економіці» – к.е.н., доцент Квашук Д.М.

Здобувачі вищої освіти мають можливість набути досвіду отримання нових знань через наукові дослідження, розвинути свої творчі здібності за допомогою нових технологій аналітичної діяльності. Наукові пошуки гуртківців спрямовані на дослідження актуальних питань бізнес-аналітики, дослідження господарських процесів як на рівні окремих субєктів господарювання, так і на макрорівні.

Знання іноземних мов, забезпечує активну участь студентів у всеукраїнських і зарубіжних конференціях, публікаціях у фахових виданнях, проведенні англомовних професійних дискурсів та подальшого працевлаштування випускників кафедри, все це викликало необхідність створення на кафедрі «ENGLISH SPEAKING CLUB» (керівник – д.е.н., доцент Сімахова А.О.; співкерівники – к.е.н., доцент Белінська Г.В., асистент Волощук Д.В.).

Заняття гуртків доступні не лише для здобувачів вищої освіти, а й для викладачів факультету та відбуваються в онлайн-форматі. Підключення до google-class «ANALYTICS SCHOOL» та «ENGLISH SPEAKING CLUB» надається за запитом на корпоративну пошту керівників та співкерівників гуртків.