Дисципліни кафедри економічної теорії

Кафедра економічної теорії проводить всі види навчальних занять зі студентами українською та англійською мовами (в рамках Проекту англомовної освіти Національного авіаційного університету).

 

«Економічна теорія» («Основи економічної теорії»)

Метою викладання дисципліни є: формування у студентів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам ринкової економіки, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методів та функцій; розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії; аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем; розкриття закономірностей суспільного відтворення, загальноекономічної рівноваги, економічного зростання та циклічних коливань в економіці; сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв'язків та шляхи вирішення загальноцивілізаційних проблем людства.

 

«Історія економіки та економічної думки»

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки світової цивілізації, розуміння поняття генезису та закономірностей функціонування економічних систем на основі поглибленого вивчення та творчого осмислення студентами основних етапів і напрямків  розвитку економічних теорій, господарського досвіду минулих поколінь у різних країнах та в різні епохи. Історія економіки та економічної думки розкриває передумови та закономірності функціонування і розвитку світових економічних систем і економічної науки, систематизує економічні знання і дає їх аналіз.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування сучасного економічного мислення та світогляду студентів, забезпечення засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.

 

«Сучасні економічні теорії в транзитивній економіці»

Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів системного бачення економіки і соціальної сфери, логіки економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам господарювання в сучасній транзитивній економіці, розкриття причинно-наслідкових взаємозв’язків, властивих сучасній економіці та соціальній сфері, навчання студентів методам аналізу сучасних економічних процесів. Усе це є необхідною умовою не лише фахового зростання, а й підвищення інтелектуального рівня студентів-магістрів, глибокого розуміння ними транзитивної економічної системи і механізмів її функціонування, вміння застосовувати і використовувати надбання економічної науки в господарській практиці.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення сучасних економічних теорій транзитивної економіки; розкриття соціально-економічної природи, особливостей функціонування і тенденцій розвитку транзитивної економіки; аналіз процесів роздержавлення і приватизації як основи транзитивної економіки; дослідження особливостей формування ринкової інфраструктури; вивчення процесів демонополізації та формування конкурентного середовища; дослідження економічних аспектів екологічної безпеки; аналіз трансформаційних процесів на ринку праці, виокремлення особливостей формування пропозиції робочої сили та попиту на неї в транзитивній економіці; розкриття ролі держави та специфіки проведення економічної політики в транзитивній економіці; дослідження місця транзитивних економік в сучасному міжнародному поділі праці та сучасних інтеграційних процесах.