Черкасов Андрій Володимирович

 

images/econ-buisnes-teh/cv/

Професор кафедри економіки та бізнес-технологій,

д.е.н, професор

Професійне SV

ПІБ

 

Черкасов Андрій Володимирович 

Посада

 

 професор кафедри економіки та бізнес-технологій

Ел.пошта

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Ідентефікаторавтора

Google Академія https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=DuqIEowAAAAJ&view_op=list_works&gmla

Orcid

https://orcid.org/0000-0002-3653-1523

Publons,Web of Science

Researcher ID Y-7067-2019

 

Сфера науковихінтересів

 

якість життя населення; управління освітою; зайнятість; ринок праці; мотивація персоналу; національна економіка; міграція; економіка підприємств; соціально-економічний розвитоктериторій; соціальний розвиток; соціальна відповідальність

Дисципліни

 

Технології управління персоналом, HR- технології, соціально-трудові відносини в підприємництві, соціальна відповідальність, міжнародні ринки праці (англ.)

 

 

Академічнакваліфікація

( вченізвання ірікприсвоєння, науковіступені, спеціальність та назвауніверситету, де здобуливищуосвіту)

 

ОСВІТА:

1.Ворошиловградський машинобудівний інститут,м.Ворошиловград Спеціальність «Економіка та планування матеріально-техничеого постачання». Диплом з відзнакою ЖВ-I № 125777від 25.06.1985р.

2.Присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04–економіка та управління підприємствами. Національний аграрний університет(м.Луганськ). Диплом кандидата економічних наук ДК № 057774 від 14.04.2010р.

3.Присвоєно вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці . Атестат доцента12-ДЦ № 033567від25.01. 2013 р.

4.Присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05–розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» (м.Херсон). Диплом доктора економічних наук ДД № 002517 від 10.10.2013р.

5.Присвоєно вчене звання професора кафедри управління персоналом та економіки праці . Атестат професора  № 001011 від 20.06. 2019 р.

 

Досвіднауково-педагогічноюроботи

 

2008 по  2020 року працював (в т. ч. за сумісництвом)  на посадах викладач, доцент,професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ(м. Київ)

З вересня 2021 по теперішній час  професор кафедри економіки та бізнес-технологій Національного авіаційного університету (м. Київ)

 

 

 

 

 

 

Основніпублікації

(з 2016 року)

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science

 

1.The mechanism of strategic, political and process management of the quality of university services (Web of Science, ISSN 2256-0963)–Механізм стратегічного, політичного та процесного управління якістю університетських послуг (Baltic Journal of Economic Studies. Riga, Latvia, 2017. № 1 (Vol.3). С. 99–108 (engl.). 

2. New workplace forecasting in the industrial sector of the Ukrainian economy (Scopus, ISSN 1727-7051 (print), 1810-5467 (online)–Нове прогнозування робочих місць у промисловому секторі економіки України (Problems and Perspectives in Management, 2018, Vol. 16, № 4. С. 384–394. (engl.)

3. Transition to a new economy: transformation trends in the field of income and salary functions (Scopus, ISSN 1727-7051 (print), 1810-5467 (online)–Перехіддоновоїекономіки: трансформаційнітенденції у сферідоходівтазарплат (Problems and Perspectives in Management, Vol. 17, 2019, № 2. С. 18–31. (engl.)

4. Transition to a new economy: transformation trends in the field of income and salary functions

(Web of Science, RCS: EVRY B 308 392 687)-Перехідний період до нової економіки: тенденції трансформації у сфері доходів та зарплат (EDP Sciences SHS Web of Conferences “ Fifteenth Scientific and Practical International Conference “ International Transporn Infrastructure Industrial Centers and Corporate Logistics (NTI-UkrSURT 2019) Kharkiv, Urraine, June 6-8, 2019, (engl).

5. Engagement of Regional Stakeholders in Territory Marketing of Latvian Regions(Scopus, Online ISSN : 2068-696Х)–Залучення регіональних зацікавлених сторін у маркетингу територій Латвійських регіонів (Journal of Advanced Research in Law and Economics,( JARLE) Romania, Vol. 9, Issue 6(36) Fall 2018,p.p.1972-1985, Published:  2019-11-03, (engl).

6. Development of Public-Private Partnerships inthe Agrarian Sector of Ukraine: Digitalizationas a Priorit(Scopus,Online ISSN 2277-3878 )–Розвиток державно-приватного партнерства в аграрному секторі України: діджеталізація як пріоритет (International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE),India, ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue 3C,p.p.274-281, November 2019, (engl).

7. Digitalization as a Priority of Development of Public-Private Partnerships in the Agrarian Sector (Scopus, ISSN: 2005-4238 (Print), 2207-6360 (Online)–Діджеталізація як пріоритет розвитку державно-приватного партнерство в аграрному секторі (International Journal of Advanced Science and Technology( IJAST Journal), Australia, ISSN: 2005-4238 (Print), 2207-6360 (Online) Vol. 29 No. 8s (2020) Special Issue, Published: 2020-04-19, pp. 2524-2530, (engl.)

8. Methodical bases of Formation of Tasks and Development of Risk-oriented Strategy of Development of the Enterprises in the Conditions of Internationalization and Economic Globalization - Методичні основи формування завдань та розроблення ризик-орієнтованої стратегії розвитку підприємств в умовах інтернаціоналізації та економічної глобалізації. (Scopus, ISSN: 1943-023X)(Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and originaresearcharticles.(JARDCS),USA,2020,Volume 12 | 07-Special Issue, p.p.  405-411,ISSN: 1943-023X, (engl.).

 

 

9. Organizational and economic support of implementation of changes in the structure of personnel of enterprises –Організаційно-економічне забезпечення впровадження змін у структурі персоналу підприємств ( Scopus, ISSN: ISSN 2367-3370,ISSN 2367-3389(electronic) (The International Conference on Business and Technology (ICBT 2020), 14-15 November 2020 Istanbul, Turkey,Special Issue, Lecture Notes in Networks and Systems, Switzerland, 2021 Vol.194,p.p. 1218-1229, ISBN 978-3-030-69220-9,ISBN 978-3-030-69221-6 (eBook),(engl.).

 

 

Монографії, у т.ч. опубліковані у  країнах ЕС

 

1.Формування системи соціального управління персоналом підприємства: стратегічний підхід. Монографія/ Л.А. Лутай, А.В. Черкасов, Ю.М.Рудь/; за ред. Л.А. Лутай.- К.; ІПК ДСЗУ, 2016. – 240 с.

2.Антикризове управління бізнес-потоками підприємств харчової промисловості. Монографія/ О.В.Родіонов,А.В.Черкасов, В.А.Черкасов;/ за заг.ред. А.В.Черкасов.-К; ІПК ДСЗУ, 2016.-152 с.

 3.Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі. Монографія /Федоренко В.Г., Гріщенко І.М., Войтович Р.В., Черкасов А.В. та ін./ за заг. ред. Федоренко В.Г. – К.;ТОВ «ДКС центр», 2017. – 344 с.

 4.Національна міграційна політика в умовах глобалізації ринку праці. Монографія / КолесникІ.А.,Черкасов А.В./ Ринок праці та зайнятість в України: реалії та перспективи: К.; ІПК ДСЗУ, 2018. – 456с, с.с. 221-236.. за заг. ред. Кожем’якіної С.М.,

5.Організація праці. Навчальний посібник. / Черкасов А.В.,Лутай Л.А., Загородня Н.П. за заг. ред Загородня Н.П.. – К.; ІПК ДСЗУ, 2018. – 312 с.

 6.Впровадження інформаційних технологій у діяльність торгових підприємств як первинний розвиток ринку електронної торгівлі (Implementation of information technologies in the activities of tradeenterprisesas a primary development of the market of electronictrade). Монографія/ Лутай Л.А, Черкасов А.В.,  Проданова Л.М./ Management mechanism sand development strategies of economic entitiesinconditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph /editedby M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. ISMA University. Riga, Latvia:Landmark SIA, 2019. Vol.2,352р.,p.p. 110–119. (engl.)

 7.Інтелектуальна міграція як виклик інноваційного розвитку національної економіки (Intellectualmigrationas a challenge of innovative development of national economy). Монографія /Колесник І.А.,Черкасов А.В./Professional competenciesand educational innovations in the knowledge economy:collective monograph / Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. VelikoTarnovo, Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. 532 p. ISBN 978-619-91511-0-5, p.p.247-257, (engl.)

 

 

Володіння іноземними мовами відповідно до Загальноєвропейської шкалою рівнів володіння іноземною мовою( CEFR)

 

1.Англійська - курс  «Outcomes» рівняUpper-Intermediate (B2) – (2019р.)

2.Англійська - курс  «Intensive English –Business Result» рівняUpper-Intermediate (B2) – (2021р.)

3.Німецька – рівень А-1(шкільна)

4.Польська – рівень А-1

 

 

 

 

 

Підвищення

кваліфікації

(назвапрограми, де, рік)

 

 

Міжнародні стажування:

1.Prague Institute for Qualification Enhancement, «Publishing and project activity in the European Unioncountries: a bedside approach», 24-30.04.2016,

72 hours, Prague, Czechrepublic.

 2. University of Economy (enterprise of knowledge), «European and polishsystem of highe reducation: practice, experience, innovative learning methods»,19-23.10.2020, 180 hours, Bydgoszcz, Poland.

 

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу СФЕРА ІНТЕРЕСІВ Корпоративна пошта Професійне CV Міжнародний маркетинг, екологічна економіка, екологічний маркетинг, економіко-математичне моделювання, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, соціальна відповідальність бізнесу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.