Наукові роботи кафедри економіки повітряного транспорту

Науково-дослідна робота кафедри включає розробку держбюджетних науково-дослідних кафедральних тем, організацію науково-практичних конференцій та семінарів, індивідуальну наукову діяльність професорсько-викладацького складу (підготовка наукових статей для опублікування у фахових виданнях, публікації та участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах), підготовку науково-педагогічних кадрів (аспірантура й докторантура), організацію науково-дослідної роботи студентів.

Наукова складова інтегрується в освітній процес за такими основними напрямами наукових досліджень:

- сталий розвиток інтеграційних процесів у економічних системах;

- управління ефективністю економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації;

- організаційно-економічні засади управління якістю, конкурентоспроможністю та безпекою на підприємствах в ринкових умовах;

- прогнозування діяльності підприємств в умовах динамічності середовища та інноваційної орієнтованості економічного розвитку;

- комерціалізації наукових досліджень і розвиток  трудового потенціалу;

- глобалізаційні аспекти впливу на економічний розвиток та стратегічне управління підприємствами;

- підвищення ефективності та прибутковості підприємств транспортної галузі в умовах розвитку міжнародного економічного простру;

- обґрунтування ефективності розвитку економічного потенціалу підприємств транспортної сфери та нарощування вартості їх капіталу в умовах міжнародного конкурентного ринку.

На кафедрі економіки повітряного транспорту професорсько-викладацьким складом виконується науково-дослідна робота «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі» (номер державної реєстрації 0118U004287). Термін роботи – 01.03.2018-31.12.2020 р.р. Науковий керівник – д.е.н., професор  Ареф’єва О.В., відповідальний виконавець – к.е.н., доцент Вовк О.М. 

Метою науково-дослідної роботи «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі» є розробка теоретико-методичного забезпечення ефективності управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту та їх конкурентоспроможності у міжнародному економічному та авіаційному просторі.

З огляду на окреслену мету основними задачами науково-дослідної роботи є :

 • дослідити, систематизувати та узагальнити вітчизняні й світові здобутки в теорії управління сталим розвитком інтеграційних процесів;
 • провести аналіз ефективності діяльності підприємств повітряного транспорту в конкурентних умовах міжнародного авіаційного простору та систематизувати фактори і принципи розвитку інтеграційних процесів на підприємствах повітряного транспорту в умовах міжнародної діяльності;
 • обґрунтувати систему стратегій інноваційного, конкурентоспроможного та потенційного розвитку підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі;
 • розробити методичне забезпечення реалізації стратегічних напрямів забезпечення сталого розвитку інтеграційних процесів в сфері міжнародних авіаційних перевезень;
 • обґрунтувати методичне забезпечення оцінювання ефективності управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі.

 

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

Кафедра економіки повітряного транспорту проводить:

 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами», заснована в 2010 році;
 • Секцію «Стратегічні напрями розвитку економічного потенціалу в умовах міжнародної інтеграції» у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах», заснована в 2016 році;
 • секцію за науковим напрямом «Економіка підприємства» в рамках Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Політ. Сучасні проблеми науки», заснована 2001 році;

Також періодично протягом року кафедра приймає участь у організації та проведенні постійно діючого науково-практичного міжкафедрального семінару «Проблеми економіки транспорту» для студентів, молодих вчених та викладачів, науковий інтерес яких пов’язана з актуальними проблемами функціонування та розвитку підприємств транспортної галузі, зокрема проведенням наукових досліджень в галузі авіації.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

В 2018 році кафедрою економіки повітряного транспорту організовано та опубліковано наукове видання – колективну монографію «Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі», що стала результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією здійснювала доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету Ареф’єва Олена Володимирівна.

Професорсько-викладацьким складом кафедри за останні 5 років опубліковано більше 700 наукових праць, що більш детально розкрито на сторінках викладачів у Google Scholar.

 

ПІДГОТОВКА КАДРІВ:

ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА

Аспірантура кафедри економіки повітряного транспорту готує фахівців вищої кваліфікації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (докторів філософії) зі спеціальностями 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 051 «Економіка».

За 2012-2018 рр. викладачами випускаючої  кафедри було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

- Гричкоєдова М.В. на тему «Формування конкурентної стратегії авіакомпаніїї на світовому ринку авіаперевезень» зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (2013 р.);

- Полоус О.В. на тему «Управління формуванням та розвитком трудового потенціалу аеропортів» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2015 р.).

Під керівництвом завідувачки кафедри, доктора економічних наук, професора Ареф’євої О.А. захищено 37 кандидатів наук та 5 докторів економічних наук.

 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Основними формами науково-дослідної роботи студентів на кафедрі економіки повітряного транспорту є діяльність студентських наукових гуртків, участь в науково-практичних конференціях, публікація тез доповідей та наукових статей, участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, стипендіальній програмі «ЗАВТРА. UA» та інших конкурсах і турнірах, участь у Всеукраїнській олімпіаді, організації та участі в освітніх й наукових заходів тощо.

 

Студентські наукові гуртки, що діють
на кафедрі економіки повітряного транспорту:

Назва гуртка

Керівник

(прізвище та ініціали, посада)

Кількість залучених студентів

Періодичність проведення

1

2

3

4

 «Проблеми економічного розвитку транспортних підприємств»

Вовк О.М.,

к.е.н., доцент

20

Останній понеділок місяця

 

Результати науково-дослідної діяльності студентів освітньо-професійної програми «Економіка підприємства»

 

Участь у конференціях

Навч. рік

Назва конференції

Кількість доповідей

1

2

3

2017-2018

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»

55

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

9

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах»

36

2018-2019

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»

70

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

8

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах»

88

       

Також студенти в період 2018-2019 навчального року прийняли участь в 12 конференціях, в тому числі у Франції та Німеччині.

 

Важливим показником якості наукової діяльності студентів та рівня їх професійної підготовки є їх щорічна участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, студентських олімпіадах.

На кафедрі економіки повітряного транспорту в 2019 році організовано І тури Всеукраїнської студентської олімпіади за наступними спеціальностями і дисциплінами:

 • Спеціальності:
  • Економіка підприємства (за видами економічної діяльності),
  • Міжнародна економіка.
 • Дисципліни:
  • Економіка підприємства,
  • Міжнародна економіка,
  • Регіональна економіка,
  • Фінансова безпека,
  • Стратегічне управління,
  • Інтелектуальна власність.

За результати участі студенти 2 курсу освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» отримали призові місця в номінаціях.

 

Також студенти активно приймають участь у турнірах, тренінгах та семінарах.

22 лютого команда «Авіатор», що складається зі студентів 2,3 та 4 курсів освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» здобули 1 місце у IV Міжвузівському фінансовому турнірі.

Ця ж команда посіла 5 місце у фінансовому турнірі серед найкращих вузів Києва «Що? Де? Скільки?» від Національного Банку України.

В 2019 році дипломна магістерська робота студентки-випускниці освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» Гончарук Альони, написана під керівництвом доцента кафедри Кравчук Н.М. отримала диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт.