Науково-дослідна робота кафедри економіки та бізнес-технологій

 

Кафедра економіки і бізнес-технологій здійснює наукову роботу у відповідності до статті 33 Закону України «Про вищу освіту»,  «Стратегії розвитку Національного авіаційного університету до 2030 року», планових завдань Вченої ради університету, факультету економіки та бізнес-адміністрування, а також плану наукової роботи кафедри.

Основними напрямами науково-дослідницької роботи кафедри економіки і бізнес-технологій  є наступні:

 • виконання держбюджетної НДР «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (2018-2021 рр., № держреєстрації 0118U004685);
 • проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів;
 • публікація наукових статей викладачів кафедри у фахових виданнях, зарубіжних журналах та виданнях, що входять до наукометричних баз даних, зокрема у рекомендованих МОН (SCOPUS та Web of Science); публікація монографій;
 • апробація результатів дослідження викладачів кафедри в міжнародних, всеукраїнських конференціях та інших науково-практичних заходах;
 • використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі та при розробці навчально-методичних матеріалів;
 • участь студентів кафедри в університетських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт та олімпіадах;
 • функціонування наукової проблемної групи та гуртків студентів тощо.

Щорічно кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми економіки», метою якої є обмін інформацією, досвідом та результатами наукового пошуку щодо ідентифікації трансформаційних змін та на цій основі напрацювання адаптаційних рішень в соціально-економічному середовищі для країн глобалізованого світу, бізнес-структур. На конференції 2019 р.  обговорення здійснювалося за такими напрямами:

 • економіка та бізнес: взаємообумовленість та тренди розвитку;
 • інформаційно-цифрова економіка: виклики і можливості для бізнесу;
 • економіка людського капіталу та адаптаційні зміни у соціально-трудовій сфері бізнесу;
 • митна політика в умовах поглиблення інтеграційних процесів;
 • управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва в авіації;
 • економічні засади розвитку університетів як суб’єктів інтелектуального підприємництва;
 • синергія освіти, бізнесу та науки у підготовці кадрів економічного профілю.

Співорганізаторами конференції виступають провідні зарубіжні і вітчизняні науковці, урядовці, стейкхолдери, представники громадських організацій, здобувачі освіти. 

   
   

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки" (2018 рік)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки" (2019 рік)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки" (2020 рік)

 

Кафедрою укладенні договори про співпрацю в сфері освіти та науки Батумським державним університетом імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія), Батумським навчальним університетом  навігації (м. Батумі, Грузія), Грузинським  авіаційним університетом (м. Тбілісі, Грузія), Національним інститутом економічних досліджень (м. Батумі, Грузія).

Кафедра співпрацює з професійними об’єднаннями та бізнес-асоціаціями: Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України, Федерацією роботодавців України, Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України та підприємницькими структурами: - ТОВ «Мотор Січ», ТОВ «Аерохендлінг», ТОВ «Інтеравіа», ТОВ «Тревел енд маркетинг ЛТД», ТОВ «Аламед», Туристична база «Молодіжна», ТОВ «Копі Трейд Лтд», ПП «Транс -Окогруп», ТОВ «Авангард майнінг», ТОВ «Євростатос». У рамках налагодженої співпраці проводяться спільні наукові дослідження, здійснюється наукове консультування, обмін досвідом щодо сучасних надбань науки та практики, викладання нових інтенсив-курсів, тренінгових програм та ін.

Кафедра здійснюються наукові пошуки у межах виконання держбюджетної науково-дослідної роботи «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (науковий керівник: д.е.н., професор Ушенко Н.В.).

З метою виявлення обдарованої молоді, забезпечення системності у науково-дослідницькій складовій освітнього процесу, сприяння формуванню підприємницьких здібностей та відповідного наукового світогляду щодо розвитку підприємництва та застосування сучасних технологій у реалізації бізнес-процесів  при кафедрі економіки та бізнес-технологій функціонують наукові проблемні групи / наукові гуртки:

Назва наукового гуртка

Контактна особа

Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні

к.е.н., доцент Терещенко Е.Ю.

Інноваційні технології в підприємництві

к.е.н., доцент Командровська В.Є

Проблеми планування малого бізнесу в сучасних умовах

к.е.н., доцент Матвієнко Р.О.

Економіка та бізнес-аналіз

к.е.н., доцент Штик Ю.В.

Проблеми та перспективи розвитку авіаційної галузі

к.е.н., доцент Соловйова О.О.

 

До роботи у науковій проблемній групі / наукових гуртках першочергово залучаються студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» та за виявленим бажанням здобувачі освіти інших освітніх програм, які мають бажання займатися дослідженням актуальних економічних проблем розвитку підприємництва та соціальних аспектів у бізнесі.

     
     

Про ефективність науково-дослідної роботи студентів свідчать результати участі студентів у міжнародних та всеукраїнських конференціях з публікацією тез, наявні публікації наукових статей у збірниках наукових праць для молодих вчених, у співавторстві з науковими керівниками у фахових виданнях, монографіях; досягнення у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, олімпіадах, практико-орієнтованих заходах.