Пілецька Саміра Тимофіївна

Професор кафедри

д.е.н., доцент

 

Пілецька Саміра Тимофіївна

Посада - професор кафедри економіки повітряного транспорту

Науковий ступінь - доктор економічних наук

Вчене звання - доцент

Досвід науково-педагогічної діяльності – 22 роки

 

У 2001 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.06.01. «Економіка підприємства і організація виробництва» на тему «Організаційно-економічний механізм використання лізингової форми інвестування промислових підприємств».

У 2015 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації: «Методологія антикризового управління економічною стійкістю авіапідприємств,

З 2015 року працювала в Національному авіаційному університеті на посаді професора кафедри фінансів, обліку і аудиту, з 2019 року і по теперішній час працює на посаді професора кафедри економіки повітряного транспорту.

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємства», «Методологія наукових досліджень», «Основи антикризового управління підприємством», «Банківський менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Міжнародні фінанси».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів – антикризове управління підприємством; економіка авіапідприємств; економічний потенціал розвитку авіапідприємств; стратегічне управління підприємством.

Автор і співавтор більш ніж 160 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 140 наукових статей у фахових виданнях, 2 навчальних посібника та 11 колективних монографій та 1 єдиноосібна.

Основні наукові праці:

 1. Пілецька С.Т. Методологічні підходи до управління реструктуризацією підприємств / С.Т. Пілецька, І.М. Мягких, Н.П. Прищепа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2017. – №4(113). – С. 80-87 (Серія: «Економі науки»).
 2. Пілецька С.Т. Інноваційна сприятливість підприємств до розвитку в умовах змінюванного зовнішнього середовища / С.Т. Пілецька, І. М. Мягких // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2017. – №6(117). – С. 121-128 (Серія: «Економі науки»).
 3. 3. Piletska S.T. Optimization of formation and use of financial resources of the enterprise / T. Piletska S.Y. Lunkina // Science and society: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia, 2017 – P. 160-164.
 4. Пілецька С.Т. Контролінг в антикризовому управлінні / С.Т. Пілецька. Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти: кол. моногр. За ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – С. 181-188.
 5. Аrefieva O., Piletska S., Аrefiev S.The innovative activity of enterprises as a prerequisite for sustainable economic development  / Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018,  p. 1-8.
 6. Пілецька С.Т. Просторово-адаптивний підхід до формування конкурентної стратегії підприємства / О.В. Ареф’єва, С.Т. Пілецька // Бізнес-информ. – 2018. – № 5. – С.
 7. Пілецька С.Т. Особливості дії інфляції та її вплив на економіку України /О.В. Ареф`єва, С.Т. Пілецька, І.М. Мягких // Економічний вісник Донбасу.Науковий журнал. – 2018. – № 2 (52). – С. 95 – 101
 8. Tetyana Korytko, Olga Bogutska, Samira Pіletska. Formation of an organizational and economic mechanism for encouraging investment activity of enterprises / Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018,  p. 10-18.
 9. Пілецька С.Т. Ефективність управління підприємством, підходи та методи щодо її оцінки / С.Т. Пілецька, Т.Ю. Коритько. // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2018. – Вип. 5(67). – С. 100–106.
 10. Пілецька С.Т. Методика комплексної оцінки антикризового потенціалу підприємства / С. Т. Пілецька, Т. Ю. Коритько // Економіка промисловості. – 2019. – №3(83). – С. 76 – 92.
 11. Пілецька С.Т. Категоріальний апарат маркетингового забезпечення інноваційного розвитку транспортних підприємств / Пілецька С. Т., Петровська С. В., Петровський О. О. // Наукоємні технології № 4(40), 2019 – с.557 – 566

 

Науково-дослідна робота:

Керівник НДР «Формування інвестиційно-інноваційного середовища функціонування підприємств на галузевому та державному рівнях»

Співавтор НДР «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів: підготовка наукових статей, доповідей на конференції, підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах.