Історія розвитку ФЕБА НАУ

Факультет економіки та бізнес-адміністрування створений згідно наказу ректора від 31.10.2017 року № 509/од. на основі Інституту економіки та менеджменту (був створений у 2003 році), а початок свого функціонування бере у 1972 році (рік створення інженерно-економічного факультету)

 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування готує фахівців, здатних впливати на економічні процеси країни та світу, формувати позитивний імідж українського бізнесу.

 

Декан факультету -  кандидат економічних наук, доцент Петровська Світлана Володимирівна

 

До складу факультету входить 8 кафедр:

 

Кафедра економіки повітряного транспорту, завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор, Арєф`єва Олена Володимірівна

 

Кафедра маркетингу, завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францович

 

Кафедра економічної кібернетики, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Касьянова Наталія Віталіївна

 

Кафедра економіки та бізнес-технологій, завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Сунцова Олеся Олександрівна

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, завідувач кафедри - доктор економічних наук, доцент Ільєнко Оксана Вікторівна

 

Кафедра економічної теорії, завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Засанський Володимир Вячеславович

 

Кафедра логістики,  завідувач кафедри кандидат економічних наук, доцент Григорак Марія Юріївна

 

Кафедра фінансів, обліку і аудиту, завідувач кафедри - кандидат економічних наук, доцент Гайдаржийська Ольга Миколаївна

 

Глибокi та рiзноманiтнi знання, практичнi навички забезпечує студентам висококвалiфiкований колектив викладачiв, у складi якого 17 докторiв наук, професорiв та 71 кандидат наук, доцент. 

 

 

03058, Київ-58, пр. Космонавта Комарова 1, 2 корпус.
Тел. (044) 406-76-51

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
Своє існування факультет бере з Інституту економіки та менеджменту (ІЕМ). 
Інститут економіки та менеджменту (ІЕМ) був створений наказом ректора від 7 лютого 2003 року №17/од у складі факультету економіки і підприємництва (ФЕП) і факультету менеджменту та логістики (ФМЛ).

З 2006 по 2010 рік у складі інституту функціонував факультет авіаційних транспортних технологій (ФАТТ).

Очолював інститут д.е.н., професор В.Щелкунов., З 29.05.2009 по 2016 р. к.е.н., професор В. Матвєєв.

З 2017 р. директором інституту було призначено кандидата економічних наук, професора Петровську Світлану Володимирівну.


На початок створення інститут складався з двох факульететів: Факультету економіки і підприємництва та Факультет менеджменту та логістики.

Факультет економіки і підприємництва створений як факультет економіки у 2001 році в результаті реорганізації факультету економіки та управління. Факультет економіки та управління був організований у 1972 році на базі відділення економіки факультету автоматики та обчислювальної техніки як самостійний інженерно-економічний факультет у зв’язку з великою потребою підрозділів цивільної авіації в фахівцях з вищою освітою економічного профілю. У подальшому факультет декілька разів реорганізовувався й змінював свою назву: факультет авіаційних робіт та перевезень (1987), факультет економіки та управління (1993), факультет економіки (2001). Протягом зазначеного періоду факультет очолювали доцент, згодом професор В.Єлагін (1972 – 1975, 1993 – 2000), доцент А.Субботін (1975 – 1978), доцент, згодом професор В.Родченко (1978 – 1981), доцент С.Богданов (1986 – 1989), доцент В.Лисовал (1981 – 1986), професор В.Лапшов (1989 – 1993), професор В.Кривуца (2000 – 2001), доцент В.Жебка (2001-2003), доцент Д.Бугайко (2003-2009), професор О.В. Ареф’єва (2009-2017).

 • Кафедра економіки була заснована у 1965 році як кафедра організації виробництва. У подальшому вона стала відома як кафедра економіки цивільної авіації (1971), кафедра економіки (2001). Її очолювали старший викладач О.Обозний (1965 – 1971), професор Г. Діброва (1971 – 1984), професор В. Коба (1984 – 1989), професор Ю. Кулаєв (1989 – 2000), заслужений економіст України, професор В.Щелкунов (2000-2011).
  З 2011 року на чолі кафедри – доктор економічних наук, професор Є.Сич. Кафедра веде підготовку за напрямом 6.030504 “Економіка підприємства” та готує фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр) за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Навчальний процес на кафедрі економіки за всіма спеціальностями університету забезпечують 30 науково-педагогічних працівників, серед яких три доктори наук, професори, 15 кандидатів наук, доцентів. Усі види навчальних занять проводяться на кафедрі з використанням сучасних інформаційних технологій, для чого використовується комп’ютерний клас, що має вихід до мережі Інтернет. Наукові дослідження на кафедрі економіки проводяться в напрямку розробки економічного механізму сприяння ефективному використанню виробничого потенціалу підприємств оборонного комплексу України з боку державних органів влади.
 • Кафедра економічної кібернетики заснована відповідно до наказу ректора від 14 липня 2007 року №143/од як випускова за напрямами підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”. Завідувачем кафедри призначена професор Т. Олешко.
  Навчальний процес на кафедрі за денною заочною та дистанційною формами навчання забезпечують 16 науково-педагогічних працівників, 10 з яких мають науковий ступінь та вчене звання.
  У навчальному процесі широко використовуються комп’ютерний клас, сучасні інформаційні технології та методики.
 • Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення заснована у 1974 році як кафедра матеріально-технічного забезпечення та обліку. З часу свого заснування вона реорганізовувалася й змінювала свою назву: кафедра планування виробництва та матеріально-технічного забезпечення (1984), кафедра застосування авіації в народному господарстві (1986), кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення (1996). Її очолювали професор В.Полунов (1974 – 1984), професор Ю. Кулаєв (1984 – 1989), професор В.Мова (1996 – 2000), (2000 – 2010) академік НАН України, професор В.Геєць. Нині керує кафедрою д.е.н., професор В.Загорулько. Кафедра є випусковою за напрямом 6.030507 “Маркетинг” і здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр) за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 29 науково-педагогічних працівників, серед яких чотири доктори наук, професори, 13 кандидатів наук, доцентів. У навчальному процесі на кафедрі маркетингу та ресурсозабезпечення використовується комп’ютерний клас. Кафедра має оснащені сучасними засобами навчання лабораторії забезпечення ресурсами, маркетингового дослідження ринку та інші. Сферою наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри є розробка стратегії розвитку підприємств.
 • Кафедра фінансів, обліку і аудиту має сучасну назву внаслідок перейменування наказом ректора від 28 серпня 2007 року №143/од кафедри обліку і аудиту, яка була заснована у 2004 році. Але її витоки відносяться до 1972 року – часу заснування факультету. З 1998 до 2000 року кафедру очолював професор В.Єлагін. З 2000 по 2004 рік – доцент В. Жебка. Тепер кафедру очолює кандидат економічних наук, професор В.Матвєєв. Кафедра є випусковою за напрямом 6.030509 “Облік і аудит” і здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр) за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Штатний розпис кафедри налічує 20 науково-педагогічних працівників, серед яких 10 кандидатів наук, доцентів. У навчальному процесі широко використовуються два комп’ютерний клас, сучасні інформаційні технології та методики. Наукові дослідження кафедра веде в напрямку розробки рекомендацій з вдосконалення та подальшого розвитку фінансово-кредитного механізму, системи обліку і аудиту в підрозділах цивільної авіації та інших галузей економіки.
 • Кафедра міжнародної економіки заснована у 2006 році, але невеликий термін існування її, як окремого підрозділу, дозволяє поєднувати її молодість з перспективністю та професійністю. Кафедру очолює професор О. Ложачевська. Кафедра є випусковою за напрямом 6.030503 «Міжнародна економіка» і здійснює підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» на денній, заочній та дистанційній формі навчання.
  Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасної міжнародної економіки, форми прояву процесів глобалізації, проблеми інтеграції економіки України до світового господарства та вплив даних процесів на розвиток авіаційної галузі.

 


Факультет менеджменту та логістики має в своєму складі шість кафедр: логістики, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічної теорії, вищої математики, організації авіаційних перевезень, організації авіаційних робіт та послуг і здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалаврів, магістрів, спеціалістів в сфері управління та організації діяльності підприємств авіатранспортної та інших галузей економіки, а також управління фінансовими, транспортними та матеріально-технічними ресурсами за напрямами підготовки 6.030601 „Менеджмент” та 6.070101 „Транспортні технології (за видами транспорту)”.

Сьогодні факультет очолює кандидат економічних наук, доцент О. Ільєнко.

 • Кафедра логістики створена у лютому 2003 року на базі ліквідованої кафедри логістики і транспорту, яка була заснована у 1973 році як кафедра комерційної роботи і фінансів, у зв’язку зі збільшенням обсягів авіаційних перевезень, зростанням попиту на фахівців комерційно-фінансового профілю в підрозділах цивільної авіації і розширенням їх підготовки на інженерно-економічному факультеті. У подальшому вона декілька разів реорганізовувалася: кафедра авіаційних перевезень та робіт (1987), кафедра комерційної роботи і фінансів (1994), кафедра менеджменту авіаційних перевезень та робіт (1997), кафедра логістики і транспорту (2002). Кафедру очолювали: професор Г.Василенко (1973 – 1975), доцент В.Єлагін (1975 – 1976), професор Г.Матвієнко (1976 – 1987). З 1987 по 2003 рік на чолі кафедри був професор Г.Юн. З квітня 2003 року кафедру логістики очолює доцент М.Григорак. Кафедра логістики є випусковою за спеціальністю 7.050208 “Логістика” і здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів “магістр” та “спеціаліст” за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 науково-педагогічних працівників, шість з яких мають науковий ступінь та вчене звання. Наукові дослідження співробітники кафедри ведуть за напрямками: математичне моделювання та оптимізація економічних систем і процесів; проектування логістичних систем, бізнес-планування.
 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств заснована у 1981 році як кафедра управління та ефективності виробництва в цивільній авіації факультету підвищення кваліфікації керівних робітників і фахівців цивільної авіації. Значна частина навчального навантаження кафедри на той час визначалася проведенням навчальних занять за планами підвищення кваліфікації працівників підрозділів цивільної авіації. До 2002 року кафедру очолював доцент, згодом професор В.Родченко. З 2002 року на чолі кафедри – професор В. Новак. У 1992 році кафедра була реорганізована і під теперішньою назвою переведена на факультет економіки та управління. Реорганізація кафедри була викликана розвитком зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємств і значною потребою в фахівцях зовнішньоекономічного спрямування, підготовлених, зокрема, за денною формою навчання. Кафедра є випусковою за спеціальностями 8.050206 та 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” і здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “магістр” та “спеціаліст” за денною, заочною та дистанційною формами навчання, а також за програмою другої вищої освіти. Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані викладачі, серед яких три доктори наук, професори, 12 кандидатів наук, доцентів. На кафедрі розгорнута лабораторія зовнішньоекономічної діяльності підприємств, яка використовується для забезпечення навчального процесу та наукових досліджень. Наукові дослідження співробітників кафедри ведуться за напрямками: стратегія розвитку підприємств цивільної авіації України; економічне та організаційне обгрунтування створення вільних економічних зон та технопарків; розробка методичних рекомендацій з контролю за додержанням авіатранспортними підприємствами вимог чинного законодавства. Матеріально-технічна база кафедри включає комп’ютерний клас, спеціалізовані навчально-наукові лабораторії, різноманітні технічні засоби навчання. Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підтримує взаємовигідні професійні зв’язки з відповідними зовнішньоекономічними структурами авіаційних підприємств, організацій та установ України.
 • Кафедра організації авіаційних перевезень є випусковою за напрямом 6.070101 „Транспортні технології (за видами транспорту)” і здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також за програмою другої вищої освіти.
  Наукові дослідження співробітники кафедри ведуть за напрямком ефективності авіаційних перевезень, діяльності авіапідприємств та бізнес-планування.
  Кафедра підтримує плідні професійні зв'язки з провідними авікомпаніями, аеропортами і агенціями України та країн СНД, що дає можливість залучати провідних фахівців до навчального процесу, підвищувати кваліфікацію професорсько-викладацького складу, забезпечувати студентів базами виробничих практик з перспективою їх подальшого працевлаштування.
 • Кафедра організації авіаційних робіт та послуг створена у 2006 році на базі кафедри авіаційних перевезень у зв’язку із зростанням попиту на фахівців з застосування авіації в різних галузях економіки. Кафедра організації авіаційних робіт та послуг є випусковою за напрямом підготовки „Транспортні технології (за видами транспорту)” і здійснює підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст) за денною формою навчання. Випускник кафедри є універсальним фахівцем, який володіє питаннями оптимального підбору авіаційної техніки та спеціального обладнання, технологіями виконання різних видів робіт та процедурами організації виробничого процесу, планування, нормування робіт, вивчення ринку, укладення договорів, визначення тарифів тощо.
  Професорсько-викладацький склад кафедри складається з восьми осіб, серед яких один доктор наук, професор, чотири кандидати наук, доценти та асистенти. Наукові дослідження співробітники кафедри ведуть за напрямком дослідження ефективності виконання авіаційних робіт та удосконалення авіаційної техніки.
  Кафедра підтримує плідні професійні зв’язки з провідними авіакомпаніями та аеропортами України.
 • Кафедра вищої математики має витоки, що відносяться до 1933 року, коли під час створення Київського авіаційного інституту була сформована і кафедра вищої математики. Її першим завідувачем став відомий радянський математик, член-кореспондент АН УРСР, професор Н.Ахіезер. З 1938 до 1941 року кафедру очолював академік АН УРСР, професор М.Кравчук. Після відновлення діяльності навчального закладу у 1947 році об’єднану кафедру вищої математики та теоретичної механіки очолив професор В.Зморович. У подальшому кафедру вищої математики очолювали професор М.Пінчук (1956 – 1957), професор Г.Головнін (1957 – 1959), професор М.Симонов (1959 – 1965), професор К.Валєєв (1965 – 1981), професор М.Марушин (1981 – 1987), професор В.Буйвол (1987 – 1992), професор В.Мовчан (1992 – 2000). У зв’язку зі зростанням набору студентів в університеті та необхідністю фахової спеціалізації з вищої математики відповідно до напрямів професійної підготовки фахівців кафедра вищої математики у 2000 році була реорганізована і на її базі створено кафедри вищої математики №1 та №2. Кафедру вищої математики №2 з 2000 до 2001 року очолював професор В.Кривуца. У квітні 2003 року кафедра вищої математики №2 перейменована на кафедру вищої математики. З 2001 року кафедру очолювала професор Т. Олешко. З 2006 року завідувачем кафедри призначений доцент І. Ластівка. У складі кафедри вищої математики – 27 науково-педагогічних працівників, серед яких 2 доктори наук, 3 професори та 10 кандидатів наук, доцентів. Тематика наукових досліджень кафедри тісно пов’язана з прикладними питаннями математики: економіка транспорту і екологічна безпека, статистичне моделювання складних систем, механіка твердого деформованого тіла, гідромеханіка. Навчальні заняття на кафедрі проводяться з використанням комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій.
 • Кафедра економічної теорії, як самостійний навчально-методичний і науковий підрозділ університету, була сформована у 1967 році під назвою «Кафедра політичної економії» Київського інституту інженерів цивільного повітряного флоту. В жовтні 2001 року кафедра економічної теорії отримала сучасну назву, а в березні 2002 року кафедра стала складовою частиною факультету економіки і управління (ФЕУ), потім, у зв’язку з реорганізацією в університеті, кафедра економічної теорії ввійшла до складу факультету менеджменту і логістики Інституту економіки та менеджменту. З лютого 2005 року кафедра економічної теорії ввійшла до складу факультету міжнародних економічних відносин новоствореного Інституту міжнародних відносин НАУ, а з вересня 2010 року – знову до складу факультету менеджменту і логістики Інституту економіки та менеджменту НАУ.
  Кафедру політичної економії свого часу очолювали: відомий вчений в галузі економічної науки, і зокрема, проблем власності, д.е.н., проф. Корнієнко В.П., академік НАНУ Пахомов Ю.М., к.е.н., доц. Черевченко В.М., д.е.н., проф. Проскурін П.В., к.е.н., доц. Хмелєвський М.О.
  З квітня 2000 року кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент Біленко Тетяна Іванівна.

Згідно наказу №485/од від 07.12.2016 "Про ліквідацію факультету економіки і підприємництва та факультету менеджменту та логістики в структурі Навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту" та наказу №500/од від 13.12.2016 "Про створення факультету транспортних технологій у структурі Національного авіаційного університету"

 

Починаючи з 2017 року Інститут складався 6 кафедр:

 • Кафедра економіки, завідувач кафедри - доктор економічних наук, профессор, академік Академії економічних наук України Сунцова Олеся Олександрівна
 • Кафедра економічної кібернетики, завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Олешко Тамара Іванівна
 • Кафедра маркетингу, завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францович
 • Кафедра економіічної теорії, завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Засанський Володимир Вячеславович
 • Кафедра фінансів, обліку і аудиту, завідувач кафедри - кандидат економічних наук, доцент Гайдаржийська Ольга Миколаївна
 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств - доктор економічних наук, професор Ільєнко Оксана Вікторівна

3 1.01.2018 згідно наказу ректора від 31.10.2017 року № 509/од. інститут трансформувався в факультет Економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА).