Науково-дослідна робота кафедри економічної кібернетики

 

       В 2015 році на кафедрі завершено виконання держбюджетної (кафедральної) науково-дослідної роботи на тему: «Економіко-математичне моделювання процесів підвищення ефективності функціонування економічних систем».
Результати роботи застосовані в практичній діяльності кафедри економічної кібернетики факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету та в інших вищих навчальних закладах України при підготовці фахівців зі  спеціальності "Економічна кібернетика". Це дозволяє студентам як очної, так і заочної форм навчання, більш ґрунтовно оволодіти спеціальними знаннями та навичками з питань формування стратегії розвитку авіаційного транспорту за допомогою методів економіко-математичне моделювання.
Матеріали досліджень передбачається використати у практичній діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств, в тому числі і авіаційних.   На сьогодні викладачами кафедри виконується нова  НДР на тему «Управління інноваційним розвитком високотехнологічних підприємств». Термін виконання: 01.09.2015р. – 31.12.2019 р. Наукові дослідження на кафедрі здійснюються за напрямами:

  1. Математичні моделі, методи і системний аналіз в задачах оптимізації соціоекологоекономічних систем
  2. Сучасні інформаційні системи і технології в економіці
  3. Інноваційні напрямки і підходи у моделюванні та прогнозуванні економіки
  4. Моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів
  5. Методи аналізу динамічних процесів в нелінійних економічних системах
  6. Управління інноваційним розвитком авіаційного підприємства в умовах системної кризи
  7. Моделі прийняття рішень в багаторівневих економічних системах.

Кафедра проводить значну роботу з підготовки наукових кадрів. Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі міжнародних конференцій із залученням до наукових досліджень студентів. 

Студенти кафедри приймають участь в роботі наукового гуртка, а також в виконанні науково-дослідної роботи.

   Кафедрою щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем». Метою конференції є наукова апробація результатів теоретичних і прикладних досліджень, які стосуються розробки та впровадження новітніх математичних моделей і методів в галузі інформаційних технологій, системного аналізу та моделювання соціоекологоекономічних систем.

   В конференції приймають участь чисельні українські та іноземні науковці, докторанти, викладачі, наукові співробітники, підприємці, аспіранти, здобувачі, студенти.
Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри відображається у конференціях, що проводять вітчизняні та іноземні вищі навчальні заклади, участі у круглих столах, виданні наукових статей та науково-методичних матеріалів тощо.

 Для студентів на кафедрі працює науковий гурток під керівництвом доц..Квашука Д.М.

 

ПЛАН - ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА

«МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 З ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ  РYTHON»

 КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

 НА 1 та 2 СЕМЕСТР 2017 - 2018 Н. Р. 

 

1. Заняття студентського наукового гуртка проходять 1 раз на тиждень щосереди з 1520 (обсяг заняття – 2 ак. години).

2. Для роботи в студентському науковому гуртку залучаються студенти 1- 5 курсу

3. Напрямок студентських наукових досліджень: ”Вивчення мови програмування Python та формування навичок її застосування в дослідженні великих масивів даних з метою виділення тенденцій, закономірностей та динамік в економічному середовищі, а також створення економічних моделей на основі програмних алгоритмів та їх використання в наукових дослідженнях”.

4. Учасникам потрібно мати ноутбуки.                     

 

№ п/п

Тема заняття

Час проведення

Місце проведення

Відповідальний

1

2

3

4

5

1

Огляд існуючих мов програмування. Основні принципи роботи інтерпретатора Python. Python на різних операційних системах. Встановлення і тестування інтерпретатора Python.

6.09.17 (1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

2

Встановлення і тестування середовища розробки Python.  Змінні і вирази.

Типи даних. Принцип динамічної типізації. Арифметика на мові Python.

Структура програми. Розгалуження. Базова форма циклу.

13.09.17 (1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

3

Кортеж. Основні операції з кортежем. Перелік. Основні операції з списком. Словник. Основні операції зі словником. Цикл по ітератору.

20.09.17 (1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

4

Поняття про виключення. Перехоплення виключення. Викид виключення.

27.09.17 (1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

5

Стандартні виключення. Створення функції. Виклик функції Функція як об'єкт першого порядку.

4.10.18 (1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

6

Лябмда-функція. Основні операції з файлами. Основні операції з шляхами до файлів. Рекурсивний обхід каталогу.

11.10.17 (1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

7

Створення модуля. Імпорт модуля. Створення пакету. Найважливіші стандартні пакети.

18.10.17(1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

8

Потоки введення / виведення. Файли. Поняття журналу подій. Запис в системний журнал подій.

25.10.17 (1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

9

Форматування текстових рядків. Ведення журналу подій програми.

1.11.17(1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

10

Різновиди символьних рядків. Кодування. Регулярні вирази.

 

8.11.17(1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

11

Інкапсуляція. Списки і словники з об'єктної точки зору. Змінні та не змінні значення. Клас. Основні складові класу. Дані об'єкта.

 

15.11.17(1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

12

Методи об'єкта. Спеціальні методи класу. Конструктор і деструктор.

22.11.17(1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

13

Спадкування. Базовий і похідний клас. Побудова похідного класу.

Створення власних виключень.

29.11.17(1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

14

Генерація винятків. Поняття властивості. Створення властивостей. Генератор-функція. Об'єкт-итератор. Об'єкт-функтор.

28.03.18(1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

15

Команда with. Спеціальні методи управління контентом. Застосування об'єкта-менеджера контенту.

6.12.17(1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

16

Поліморфізм. Підміна методів в похідному класі. Доступ до методів базового класу, які були підмінені.

13.12.17(1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

17

Поняття про формат XML. Розбір XML-документа (метод DOM). Створення XML-документа. Основні принципи розбору XML-документа методом SAX

20.12.17(1520-1655)

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 8.1103)

доц. каф. економічної кібернетики Квашук Д. М.

 

 

JoomShaper