Науково-дослідна робота кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Кафедра виконує 2 НДР: "Розпізнавання образів з використанням машинного зору" та "Моделювання складних систем в контексті цифрової трансформації економічних процесів"

 

НДР Розпізнавання образів з використанням машинного зору

Термін виконання: 01.09.18  -  30.12.21 р. 

Підстава для виконання кафедральної НДР «Розпізнавання образів з використанням машинного зору» є необхідність розробки теоретичних основ та науково-методичних рекомендацій щодо вдосконалення сучасних інформаційних технологій.

Мета і призначення НДР «Розпізнавання образів з використанням машинного зору» полягає в: формуванні концепції інноваційного розвитку вітчизняної економіки з використанням технологій штучного інтелекту; досліджені чинників інноваційного розвитку та моделювання їх впливу на діяльність підприємств; вивченні методів аналізу даних та інструментів їх обробки; необхідності аналізу методів машинного навчання; обробці великих масивів даних; створенні технологій машинного зору та їх застосуванні в роботизованих авіаційних системах.

Вихідні дані для проведення НДР: НДР «Розпізнавання образів з використанням машинного зору» є продовженням попередніх наукових робіт кафедри.

В процесі виконання НДР використовуються фінансова звітність підприємств, програмні бібліотеки з аналізу даних та розпізнавання образів, програмні засоби для машинного навчання, машинного зору, аналізу великих масивів даних, а також вітчизняні та міжнародні наукометричні бази.

Вимоги до виконання НДР. Під час проведення НДР досліджуються можливості застосування інформаційних технологій машинного зору: в економічному середовищі, з метою автоматизованого формування показників ефективності економічної діяльності підприємств; в системах розпізнавання образів, для використання в роботизованих комплексах авіаційного призначення; у сфері соціальних досліджень та бізнес-аналітиці.

Створення інформаційних технологій розпізнавання образів на основі машинного зору здійснюється за результатами імітаційного моделювання, машинного навчання моделей, побудови штучних  нейронних мереж, що в результаті, визначає доцільність  створення  моделей, макетів та експериментальних зразків із зазначенням їх кількості та документації на виготовлення, тощо.  Крім того, під час проведення НДР проводяться патентні дослідження, які дають можливість здійснювати перевірку новизни наукових напрацювань.

Очікувані результати та порядок реалізації: Передбачувані результати НДР будуть представлені у вигляді методичних та практичних напрацювань у сфері застосування інформаційних технологій штучного інтелекту для таких практичних задач, як: розпізнавання образів, машинного навчання, аналізу великих масивів даних, розробки рекомендацій щодо застосування технологій розпізнавання образів на базі машинного зору. За відповідною тематикою планується захист докторської дисертації та впровадження результатів НДР у практичну діяльність авіабудівних підприємств.
Ефективність очікуваних результатів обумовлена сучасними потребами в оптимізації виробних, соціальних, економічних та інформаційних процесів у тих сферах економічної діяльності, де спостерігаються негативні тенденції. За результатами НДР планується приймати участь у конференціях, наукових симпозіумах, створювати інформаційні технологій, що відповідають вимогам сучасності.

В рамках виконання НДР досліджуються можливості автоматизованого використання робото-технічних засобів, досліджуються сфери використання алгоритмічних мов програмування об’єктно-орієнтованого типу в авіаціній робототехніці, з метою застосування методів та інструментів реалізації машинного зору. В даний час ведеться розробка мобільного робота для розпізнавання шкідників на полях, що дозволить знизити обсяги використовуваних хімікатів та палива для аграріїв.

 

НДР Моделювання складних систем в контексті цифрової трансформації економічних процесів

 

Термін  роботи   01.01.2020  - 31.12.2022

Підставою для виконання  кафедральної  НДР «Моделювання складних систем в контексті цифрової трансформації економічних процесів» є необхідність розробки теоретичних основ та науково-методичних рекомендацій щодо моделювання складних систем в сучасних умовах.

 

Мета і призначення НДР «Моделювання складних систем в контексті цифрової трансформації економічних процесів» полягає в: формуванні концепції моделювання складних систем в умовах цифрової трансформації вітчизняної економіки з використанням економіко-математичного моделювання; досліджені чинників інноваційного розвитку та моделювання їх впливу на діяльність підприємств; розробці моделей складних систем в контексті цифрової трансформації економічних процесів з урахуванням потреб вітчизняної та світової економік.

 

Вихідні дані для проведення НДР: НДР «Моделювання складних систем в контексті цифрової трансформації економічних процесів» є продовженням попередніх наукових робіт кафедри. В процесі виконання НДР використовуються фінансова звітність підприємств, статистична звітність державного комітету статистики, програмні засоби економіко-математичного моделювання, аналізу великих масивів даних, а також вітчизняні та міжнародні наукометричні бази.

 

Вимоги до виконання НДР: Під час проведення НДР досліджуються можливості застосування економіко-математичного моделювання в умовах цифрової трансформації: в економічному середовищі, з метою підвищення ефективності економічної діяльності підприємств; на підприємствах з метою підвищення ефективності їх функціонування; у сфері соціальних досліджень та бізнес-аналітиці.

Розробка моделей  складних систем в контексті цифрової трансформації економічних процесів здійснюється за допомогою імітаційного моделювання, побудови штучних  нейронних мереж, машинного навчання, економетричного моделювання.

 

Очікувані результати та порядок реалізації: Передбачувані результати НДР будуть представлені у вигляді методичних та практичних напрацювань у сфері застосування економіко-математичного моделювання для таких практичних задач, як: аналіз та обробка великих масивів даних, управління за слабкими сигналами, антисипативне управління економічними системами, розробка рекомендацій щодо застосування моделей складних систем в контексті цифрової трансформації економічних процесів. За відповідною тематикою планується захист докторської дисертації та впровадження результатів НДР у практичну діяльність економічних об’єктів.
Ефективність очікуваних результатів обумовлена сучасними потребами в оптимізації виробних, соціальних, економічних та інформаційних процесів у тих сферах економічної діяльності, де спостерігаються технологічні перетворення та негативні тенденції.
Матеріали дослідження плануються до опублікування у науково-метричній базі (Web of Science or Scopus), у фахових збірниках наукових праць та доповідатись на науково-практичних конференціях. Підсумком дослідження має стати публікація монографії.

Кафедра проводить значну роботу з підготовки наукових кадрів. Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі міжнародних конференцій із залученням до наукових досліджень студентів. 

Конференції кафедри