Науково-дослідна робота кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

IIІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА: МОДЕЛІ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Київ
2-4 березня 2022 р.
Секції
  1. Моделі та методи бізнес-аналітики в задачах управління економічними системами

Замай Олег

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

Касьянова Наталія

МОДЕЛЬ КЕРОВАНОГО ХАОСУ В ЕКОНОМІЦІ

Ласкавець Катерина

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СТАНУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РЕІНЖИНІРИНГУ

Олешко Тамара, Лещинський Олег, Геєць Ірина

МОДЕЛЮВАННЯ СПІВКОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В ЕКОНОМІЦІ НА ЗАСАДАХ ТЕОРІЇ НЕАТОМІЧНИХ ІГОР

Панасюк Ірина, Кошик Ольга

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Попик Наталія

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНИМИ КОМАНДАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ ГНУЧКОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

Пушкар Олена, Хиль Людмила

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕНЕДЖМЕНТІ ВНАСЛІДОК ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Струк Наталія

ТЕРИТОРІАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ БАЗОВОГО РІВНЯ ЯК ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПОРІВНЯЛЬНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НИМИ

Шурпенкова Руслана, Сарахман Оксана

ОЦІНКА МЕТОДІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Юсюк Ірина

РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Koshyk Olga, Panasiuk Irina

APPLICATION OF CREATIVITY DEVELOPMENT TOOLS FOR PROMOTION OF INNOVATION IN INTERNATIONAL BUSINESS

Kvashuk Dmytro

USING INDUCTIVE SENSORS TO MEASURE ANGULAR SPEED OF MOTOR SHAFTS

Polishchuk Snizhana

IT TECHNOLOGY AND BUSINESS ANALYTICS

Sibruk Viktor, Vlasiuk Valeriia

MODERN APPROACHES TO BUSINESS MODELING OF INNOVATIVE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

 

  1. Глобалізація світової економіки: проблеми та шляхи їх вирішення

Анацька Наталія

ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Біленко Тетяна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ І ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Белінська Ганна

ЗАПРОВАДЖЕННЯ САНКЦІЙ ЧЕРЕЗ ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В РОСІЇ

Бугайко Дмитро, Єрковська Юлія, Марченко В., Бугайко Данило

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: КОНЦЕПЦІЯ, КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Верболоз Аліна

ПЕРСПЕКТИВИ І ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Войченко Тетяна, Радченко Олена

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕДУР МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ В МОРСЬКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ

Ісламов Іслам, Карандюк Ольга

МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ І ФІЛОСОФІЯ ДИПЛОМАТІЇ У ЇХ РЕГУЛЮВАНННІ

Жаворонков Володимир, Хорощак Наталя

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗМІННОГО СЕРЕДОВИЩА

Капоріна Марина

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ

Кожемякіна Ольга, Мельник Альона

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Кудлай Віра

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Міхно Інесса

ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ

Ремінна Поліна, Негрей Марина

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ВЕЛИКІ КОРПОРАЦІЇ

Рустамбеков Гаджіага, Карандюк Ольга

НАЦІОНАЛЬНА І ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРОТИРІЧНІСТЬ ІНТЕРЕСІВ

Сингаївська Алла

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАІНТЕРЕСАНТІВ?

Соломяний Єгор

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ

Тараненко Андрій, Негрей Марина

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ COVID-19 НА ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Устименко Діана, Сімахова Анастасія

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ ПОТОКІВ ДАНИХ

Чекіна Руслан

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Шевчук Наталія

ПЕРЕВАГИ ТА СТИМУЛИ ЕКОІНДУСТРІЛЬНИХ ПАРКІВ

Янковська Яна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Gavrilko Tetiana, Melnichuk Olha

FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANIES IN THE CONDITIONS OF RISK ENVIRONMENT OF THE MILITARY ECONOMY

Kisera Tetiana, Tsapenko Oleksandr, Savchenko Lidiia

EFFECTIVENESS OF POSTPONEMENT STRATEGY IN LOGISTICS

Kvaratskhelia Murman

THEORETICAL ASPECTS OF INVESTMENT POLICY

Savytska Maria

PROBLEMS OF GLOBALIZATION AND THEIR MANIFESTATIONS IN UKRAINE

Simakhova Anastasiia

POLISH SOCIAL ECONOMY MODEL

 

  1. Сучасні цифрові технології в бізнес-середовище

Абламська Валентина

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЕКОНОМІКИ

Дячков Артем

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Зацаринін Сергій

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ІНДУСТРІЇ 4.0

Ковалевський Сергій, Ковалевська Олена

РОЗВИТОК ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В IT-ПРОСТОРІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Ковальчук Анастасія

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА СУЧАСНІ ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ В БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Кочетков Володимир, Юр Олена

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Кравчуновська Анна

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ РИЗИКИ

Михальченко Олексій

СУЧАСНІ ЦИФРОВІ КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ОБОРОНИ

Мовчан Валерія

«DATA FABRIC» ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ РОБОТИ З ДАНИМИ

Пилипенко Вікторія

ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Пілецька Саміра, Устименко Діана

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Созинова Ірина, Маня Ольга

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

Состановський Ілля, Кочетков Володимир

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМ BUSINESS
INTELLIGENCE

Устименко Діана, Міхно Інесса

ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Філіппова Тетяна

ВИКОРИСТАННІ СТІКЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ

Чала Катерина

WRIKE – ХМАРНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

Шевченко Анна, Марчук Валерія

СУЧАСНІ ТРЕНДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Hahara Anastasiia

DIGITALIZATION AS A MAJOR FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC GROWTH

Rohoza Mykola, Smirnov Feodor

PECULIARITIES OF MODELING THE USE OF BLOCKCHANE TECHNOLOGY IN PRODUCT LIFE CYCLE MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

Sobolieva Alina

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DIGITAL MARKETING

 

На кафедрі працює студентський науковий гурток “МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ PYTHON”


1. Заняття студентського наукового гуртка проводити 1 раз місяц з 1500 години
(обсяг заняття – 2 години).
2. Для роботи в студентському науковому гуртку залучаються студенти 1,2,3,4,5
– го курсів. Пріоритетом при залученні студентів має бути їх бажання працювати над
дипломними проектами і магістерськими роботами.
3. Роботу гуртка спрямувати на дослідження економіко-математичних моделей та
задач з використанням сучасних інформаційних технологій.
Напрямок студентських наукових досліджень: ”Вивчення мови програмування
Python та формування навичок її застосування в дослідженні великих масивів даних з
метою виділення тенденцій, закономірностей та динамік в економічному середовищі, а
також створення економічних моделей на основі програмних алгоритмів та їх
використання в наукових дослідженнях”.
4. Теми наукових досліджень обираються студентами самостійно. При цьому
вони повинні бути актуальними і безпосередньо пов’язаними з напрямком наукових
досліджень кафедри, та (бажано) з темою майбутньої бакалаврської чи магістерської
роботи, що вимагає обов’язкового їх погодження з науковим керівником.
5. Результатом роботи студента в науковому гуртку повинна бути участь у
конференціях (семінарах, конкурсах наукових робіт), для чого необхідно обов’язково
підготувати наукову доповідь та презентацію. Учасники студентського наукового
гуртка приймають участь у внутрішньовузівських та зовнішніх олімпіадах та
конкурсах, написанні наукових статей та розробці винаходів (для ОКР «Магістр»
обов’язково).