Наукові роботи кафедри маркетингу

Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою навчального процесу. Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, викладачі підвищують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал.

На кафедрі проводиться значна робота по вихованню майбутніх фахівців, розвитку духовних і моральних якостей студентів, впевненості у майбутнє. Особливості діяльності кафедри насамперед полягають у  науково-дослідній роботі.

Кафедра маркетингу здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:

- виконання держбюджетних науково-дослідних робіт: «Теоретико-методолодологічні основи розвитку маркетингу територій в умовах децентралізації управління» (№ 24/11.01.03, 2017–2019 рр.); 

- підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри;

- видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;

- участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях;

- наукова співпраця з провідними підприємствами та бюджетними установами;

- участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних навчальних закладах;

- залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи: публікації студентів у наукових збірниках (статті),

участь студентів у конкурсах, олімпіадах, кейсах, тощо.
- Кафедра відповідає за фахове наукове видання «Проблеми системного підходу в економіці» (головний редактор – д.е.н., проф. Смерічевський С.Ф., публікується 4 рази на рік).