Новини кафедри економіки повітряного транспорту

         20.01.2022 року кафедрою економіки повітряного транспорту Факультету економіки та бізнес-адміністрування була проведена зустріч зі стейкхолдерами ОНП «Економіка» до якої долучились проректор з інноваційного навчання та інформатизації Олексій Михальченко, декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський, стейкхолдери, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. Організатор зустрічі – професор кафедри економіки повітряного транспорту Саміра Пілецька.

Захід розпочався із вітального слова гаранта освітньо-наукової програми, Олени Ареф’євої, яка зазначила, що взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії.

Проректор з інноваційного навчання та інформатизації Олексій Михальченко відзначив, що усталена тенденція глобалізації економічного простору одночасно супроводжується активним упровадженням інформатизації. Така ситуація об’єктивно зумовлюється потребами інформаційного суспільства щодо впровадження й застосування прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій у всіх сферах суспільних відносин. Це зумовлює створювати передумови для прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень, змінювати як технології формування так і насиченість нових знань. Особливого значення це набуває на підприємствах авіаційної галузі, оскільки потребує нових підходів щодо реакцій на небезпеки, що несподівано з'являються. Зазначив, що оскільки при Національному авіаційному університеті було відкрито Європейський регіональний навчальний центр ІКАО з підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден, створені національні центри, що працюють за методологією ІКАО, це піднімає вимоги до осучаснення процесів управління через впровадження інформатизації підприємств авіаційної сфери. На завершення побажав всім наснаги, натхнення, втілення всіх ідей, плідної роботи.

Декан Факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський закцентував увагу на особливостях освітньо-наукової програми, її фаховій та науковій спрямованості та зазначив, що для розробників програми, науково-педагогічних працівників кафедри та безпосередньо здобувачів вищої освіти є вкрай важливою думка фахівців-практиків, що дозволяє підвищувати рівень конкурентності програми.

Наступною до обговорення долучилась завідувачка кафедри економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії Єлизавета Підгора, яка наголосила на тому, що сучасний розвиток економіки вимагає від суспільства швидкої адаптації до змін внутрішнього та зовнішнього середовища, у зв’язку з чим вимоги до підготовки фахівців економічного профілю постійно зростають. Сфера бізнесу потребує підготовки спеціалістів з аналітичним мисленням, здатних до постійного навчання, з вмінням застосовувати теоретичні знання в наукових дослідженнях і практичних ситуаціях. Вони повинні володіти навичками використання сучасних методів економічного аналізу і бізнес-діагностики, застосовувати інформаційні технології та економічно обґрунтовувати управлінські рішення, здатні генерувати креативні ідеї. Позитивно оцінивши освітньо-наукову програму «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти запропонувала для забезпечення формування у здобувачів спеціальних (фахових) компетенцій впровадити в навчальні програми деяких дисципліни розгляд сучасних теорій і концепцій економіки з позиції четвертого технологічного укладу економіки, поєднання діджиталізації і інтелектуалізації праці. На завершення пролунало запитання до здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з приводу того яким чином здійснюється вибір дисциплін для формування власної академічної траєкторії?

Директор ТОВ «Тест» (Центр підготовки авіаційного персоналу з продажу авіаційних перевезень «Тест») Сергій Степура розпочав із привітання всіх присутніх, зокрема керівництва Національного авіаційного університету,  факультету економіки та бізнес-адміністрування, викладачів кафедри економіки повітряного транспорту та здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. Далі відмітив, що в умовах сучасних тенденцій розвитку економіки країни зростає роль послуг в системі потреб людини, оскільки послуга – це одна із форм задоволення її потреб і супроводжуються підвищенням добробуту та зміною структури споживчих пріоритетів. Наголосив, що одним з аспектів скорочення часу на здійснення послуги і підвищення її комфорту є електронний продаж білетів. Оскільки ми знаходимося в Національному авіаційному університеті, звернув увагу на систему продажів авіаційних білетів, яка має відповідні технології, опції і можливості їх використання. Система продажів авіаційних білетів є частиною логістичного та потокового підходів до управління бізнес-процесами, які є актуальними в аспектах адаптивного, мотиваційного безперервного підходів до управління. На завершення запропонував в робочих програмах вільного вибору актуалізувати саме підходи до вартісно-орієнтованого формування авіаційних послуг та звернувся до здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня із запитанням, щодо того, яким чином вони обирали керівника та тему дисертації та чи задоволені своєю співпрацею з керівником, кафедрою.

Здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня взяли участь в обговоренні та надали обґрунтовані відповіді на поставлені питання

Участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії дозволяє врахувати їх реальні інтереси, що, в свою чергу, підвищує рівеньефективності та конкурентоспроможність освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 

 

 

          Кафедра економіки повітряного транспорту ФЕБА  - співорганізатор VII Міжнародної конференції «Social development towards values ETHICS – TECHNOLOGY – SOCIETY» у Польщі.

 

Відповідно до укладеної угоди про співпрацю зі Сілезьким технологічним університетом (Silesian University of Technology, м. Глівіце, Польща) 22-24 вересня 2021 року кафедра економіки повітряного транспорту Факультету економіки та бізнес-адміністрування стала співорганізатором VII Міжнародної конференції «Social development towards values ETHICS – TECHNOLOGY – SOCIETY».

Завідувачка кафедри д.е.н., професорка Ареф’єва Олена Володимирівна представила доповідь «Korporacyjna specyfika interakcji biznesowych przedsiębiorstw w warunkach innowacyjnego rozwoju Ukrainy» та відповіла на питання польських колег. Також з презентаціями  актуальних дослідженнь на конференції виступили Тетяна Сімкова, Заріна Побережна та Ольга Полоус, а інші викладачі й аспіранти надали тези доповідей у закордонні збірники в рамках конференції.

Висловлюємо подяку дружнім партнерам із Silesian University of Technology, а особливо – Aleksandra Kuzior, завідувачці кафедри прикладних суспільних наук,  заступниці декана з питань співробітництва та розвитку за можливість долучитись до міжнародної наукової спільноти у обговоренні  важливих питань розвитку соціально-економічних цінностей.

 

 

 

Випускники кафедри