ТРЕТІЙ ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ (PhD) РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 ЕКОНОМІКА

Гарант

Гарант освітньо-наукової програми 051 «Економіка»

завідувач кафедри економіки повітряного транспорту д.е.н., професор Ареф’єва Олена Володимирівна

 

Засновник наукової школи:

Галузь: 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Спеціальність: 151 ЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ І ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНПОРТУ.

 

Досвід дослідницької роботи за фахом складає 36 років наукової роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідним навчальним дисциплінам

Член вченої ради Факультету економіки та бізнес-адміністрування НАУ, член вченої ради НАУ.

 

Основні напрями дослідження:

Економічна безпека та стратегія функціонування підприємств повітряного транспорту в умовах цифрової економіки.

Проблеми організації функціонування та управління діяльністю великих інтегрованих виробничих систем в період неотехнологічного відтворення.

Економічні проблеми теорії і практики управління сталим розвитком економічних систем підприємств повітряного транспорту в соціально-орієнтованій економіці;

Інноваційно-інформаційні аспекти управління та організації функціонування та управління діяльністю великих інтегрованих систем в умовах економіки знань;

Управління економічною безпекою, результативністю і продуктивністю праці; ефективність господарської діяльності підприємства при розвитку державно-партнерських відносин;

Розробка теорії та методології формування та використання потенціалу підприємств в період діджиталізації;

Організаційно-економічні основи реструктуризації промислових підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій.

 

Кількість підготовлених докторів і кандидатів:

докторів економічних наук – 6 пошукачів

кандидатів економічних наук – більш ніж 40 пошукачів

 

Під керівництвом Ареф’євої Олени Володимирівни за останні три роки підготовлено та захистилися:

 1. Копча Юрій Юрійович у разовій раді ДФ 35.725.007 у Львівському державному університеті внутрішніх справ по захисту PhD за спеціальністю 051 економіка, 2020 р., отримано диплом доктора філософії ДР № 000731.
 2. Ковальчук А.М. у спеціалізованій вченій раді К 64.108.05 в Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, 2021 р., отримано диплом кандидата економічних наук ДК №059635.

 

Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:

рада К.64.108.05 в Українській інженерно-педагогічної академії на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

рада Д.26.062.02 в Національному авіаційному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 

Офіційний опонент на захисті дисертацій:

Мащенко М. А. на тему: «Теоретико-методологічні основи забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту», рада Д.64.820.05 Українського державного університету залізничного транспорту на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харків, 2019;

Чобіток В. І. на тему: «Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств», рада Д.64.820.05 Українського державного університету залізничного транспорту на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харків, 2020;

Грінченка Ю. Л. на тему: «Забезпечення стратегічного розвитку авіаційної галузі України в умовах відкритої економіки», рада Д 45.051.11 в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Одеса, 2020;

Яковенко Ярослави Юріївни на тему: «Формування та реалізація стратегії стійкого розвитку промислових підприємств» ДФ 45.052.001 в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», Кременчуг, 2021;

Ситайло У. В. на тему «Оцінювання результативності стратегії економічної безпеки енергоринку України в умовах євроінтеграції» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка», КПІ, Київ, 2021;

Проценко В. М. на тему: «Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації» рада Д.64.820.05 Українського державного університету залізничного транспорту на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харків, 2021;

Баркової К. О. на тему «Формування організаційної культури в стратегічному управлінні підприємства», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент», ХНЕУ, Харків, 2021;

Юхман Ярини Василівни на тему «Формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу», Рада К.64.108.05 в Українській інженерно-педагогічної академії на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності), Харків, 2021.

 

Член редакційної колегії фахового видання НАУ (економічні науки) «Проблеми системного підходу в економіці», Фахова реєстрація (Категорія «Б») URL: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/editional-board

Член редакційної колегії фахового видання Університету менеджменту освіти «Вісник післядипломної освіти»: збірник наукових праць. Серія «Соціальні та поведінкові науки» (Категорія «Б») у галузі економічних наук (економічні 051) http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki

Член редакційної колегії фахового видання Українського державного університету залізничного транспорту «Вісник економіки транспорту та промисловості» URL: https://kart.edu.ua/unit/visnik-etp/redakcijna-kolegija

 

Ареф’єва Олена Володимирівна є

науковим керівником науково-дослідної роботи «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі» номер державної реєстрації 0118U004287 (термін виконання 01.03.2018-31.12.2020 рр.)

науковим керівником науково-дослідної роботи «Мотиваційне управління економічними системами в умовах інтелектуально-цифровізаційної трансформації» (номер державної реєстрації 0121U113066) (термін роботи – 01.09.2021-31.12.2022 рр.)


Підвищення кваліфікації:

 1. Центральний інститут післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академія педагогічних наук України. Підвищення кваліфікації. Тема: «Економічне забезпечення розвитку національної освіти». Термін: 14.01.2019 - 14.06.2019. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/ 0952-19.
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАНейр». Стажування. Тема: «Удосконалення комерційно-виробничої діяльності авіакомпанії. Термін: 25.02.2019 – 27.03.2019. Звіт про стажування.
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСВ «ЛОГІСТИКА»». Стажування. Тема: «Удосконалення економічної політики підприємства в сфері міжнародних авіаційних перевезень». Термін: 15.03.2018 – 14.04.2018. Звіт про стажування.
 4. HAS SUCCECFULY PARTICIPATED IN THE 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SUSTAINABILITY IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE AND PASSED AN INERNATIONAL SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL TRAINEESHIP (6 ECTS CREDITS). CERTIFICATE OF PARFICIPAFION ID 202004801
 5. The international internship under the program FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE and has developed the educational project on the topic. Management of Research Projects and Drafting Proposals for Research Funding of HEInstitutions. Amount: 180 hours / 6 ECTS credits; Internship period: from September 11 to October 17, 2021. Learning result: development of professional competencies. Series and registration number: SZFL-000576
 6. Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники університетів, академій, інститутів», тема «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес». Термін: 26.04.2021–6.11.2021 р. Свідотство СП 35830447/3085-21

 

Основні наукові публікації:

 1. Ареф'єва О.В., Забезпечення стійкого функціонування підприємства: фінансовий аспект. Монографія. Стійкий розвиток в умовах соціально орієнтованої економіки. Колективна монографія / за ред. Прохорової В.В. – Харків, Смугаста типографія, 2017. – С. 211-220.
 2. Ареф'єва О.В. Адаптивне управління змінами підприємства. Монографія. Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти. Монографія / за ред. Прохорової В.В. – Харків, Смугаста типографія, 2018. – С. 223-231.
 3. Ареф’єва О.В. Компетентнісно-функціональний підхід в інноваційному управлінні конкурентоспроможністю авіапідприємств в умовах економіки знань. Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі. Монографія / за ред. Ареф’євої О.В. – К.: ФОП Маслаков, 2018. – С. 7-17.
 4. Ареф'єва О.В., Титикало В. С., Ігумєнцев А.В. Економічні передумови розвитку підприємств на засадах циклової економіки. Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки: кол. моногр. За ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2020. – 293 с. – підр. 2.1 – С. 77-84.
 5. Ареф'єва О.В. Стратегічні орієнтири інтелектуально-інноваційного процесу управління конкурентним розвитком. Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення: Монографія. За редакцією Ареф’євої О.В. К.: ФОП Маслаков, 2020. С. 7-14.
 6. Ареф'єва О.В. Халаджі І.О. Інтеграційно-диверсифікаційний розвиток підприємства в умовах економічної рецесії через формування та реалізацію стратегій. Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій. Монографія / за ред. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2020. – С. 159-167.
 7. Arefieva O., Piletska S., Аrefiev S.  The innovative activity of enterprises as a prerequisite for sustainable economic development.  Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, –  p. 1-8. (Web of Science)
 8. Arefieva O, Prokhorova V., Chebanova N., Khaustova V., Mushnikova S. OPENING THEORY AS AN INNOVATIVE MODEL OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF INDUSTRIAL COMPANIES. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE). – 2018. – Том: 7Номер: 3 С. 387-392. (Web of Science)
 9. Korytko T., Pіletska S, Arefieva О, Pidhora Ye, Pryimakova Yu. FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MOTIVATION OF INCREASE OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE. Financial and credit activity: problems of theory and practice. № 4 (35). 2020. р.р. 418-425. (Web of Science)
 10. Olena Arefieva, Olga Polous, Volodymyr Arefiev, Yuri Kopcha, Sandeep Kumar Gupta Intellectualization Of Human Capital Development In Digital Economics. International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2297-2303. (Scopus)
 11. Arefieva O.V., Piletska S.T., Miahkykh I.M., Arefiev S.O. Development Of The Innovation Activity Of Enterprises In The Digital Economy. International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2304-2311. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/14703/7492 (Scopus)
 12. Arefieva, O. Polous, S. Arefiev, V. Tytykalo, A. Kwilinski. Managing human capital reproduction in the system of enterprise`s organizational behavior. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 628, (2021) 012039 doi:10.1088/1755-1315/628/1/012039. (Scopus)
 13. Olena Arefieva, Olga Polous, Volodymyr Arefiev, Yuri Kopcha, Sandeep Kumar Gupta. Intellectualization Of Human Capital Development In Digital Economics. Іnternational Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2297-2303. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/issue/view/278 (Scopus)
 14. Ареф’єва О.В., Мягких І. М., Коваленко Н. Ю., Жам О. Ю., Попова Г. Ю. Мeханізм управління процесом забезпечення конкурeнтоспроможності підприємства в умовах інформатизації економічних процесів. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 1. С. 302-310. (Web of Science)
 15. Arefieva O, Piletska S, Khaustova V, Poberezhna Z, Zyz D. Monitoring the economic stability of the company’s business processes as a prerequisite for sustainable development: investment and security aspects. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing. 2021. 628. No. 1. рр. 012042 (Scopus)
 16. Arefieva O., Polous O., Arefiev S., Tytykalo V., Kwilinski A. Managing sustainable development by human capital reproduction in the system of company’s organizational behavior. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing. 2021. 628. No. 1. рр. 012039 (Scopus)
 17. KHANIN, S.; AREFIEVA, O.; DERGALIUK, M.; POPELO, O.; TULCHYNSKA, S. Concepts of the activation of intellectual and innovative determinants for the development intensification of regional economic systems introduction. Laplage em Revista (International), 2021, 7, p. 234-244. Available at: https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-E1180p.234-244.Access: May 27, 2021. (Web of Science)
 18. Shumilo, V. Babenko, L. Liubokhynets, I. Volovelska, O., Arefieva O. Method of Enterprise Economic Security Evaluation. Studies of Applied Economics. – 2021. -Vol. 39 No. 7 http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4998 (Scopus)
 19. Korytko, I. Bryl, S. Piletska, S. Arefiev, O. Arefieva. Stratrgy of innovative development of an enterprise on the basis of evaluation of its intellectual capital. Scientific Bulletin of National Mining University . 2021, Issue 3, p134-141. 8p. (Web of Science)
 20. LYULYOV, T. PIMONENKO, A. KWILINSKI, Y. US, O. AREFIEVA, O. AKIMOV, D. PUDRYK. Government Policy on Macroeconomic Stability: Case for Low-and Middle- Income Economies. Conference: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA). At: Granada, Spain November. 2020. – Р. 8087-8101. (Scopus)
 21. Ареф'єва О.В., Вовк О.М., Кириченко А.І., Формування механізму нарощування ефективності використання резервів розвитку потенціалу підприємства. Інфраструктура ринку. – 2018. – №25. – [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018. (фахове видання кат. Б)
 22. Ареф’єва О.В., Мягких І.М., Соловей Н.В. Вплив інвестиційного клімату та фінансового аналізу в прийнятті інвестиційних рішень. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2018. № 6 (129). С. 143-152. DOI: 10.30857/2413-0117.2018.6.14 (фахове видання кат. Б)
 23. Ареф’єва О.В. Крос-культурний менеджмент як детермінанта формування конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 20 (1). - С. 19-22. (фахове видання кат. Б)
 24. Ареф’єва О.В. Компетентнісно-функціональний підхід в інноваційному управлінні конкурентоспроможністю авіапідприємств в умовах економіки знань. Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі. Монографія / за ред. Ареф’євої О.В. – К.: ФОП Маслаков, 2018. – С. 7-17. (фахове видання кат. Б)
 25. Ареф’єва О.В. Мізюк С.Г., Ращепкін М.Д. Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 22(1). - С. 5-9. (фахове видання кат. Б)
 26. Ареф’єва О.В., Копча Ю.Ю. Науковий підхід щодо гармонізації управління потенціалом економічної безпеки машинобудівних підприємств. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2019. №4 (68). С. 110-120. https://doi.org/10.33271/ev/68.110 (фахове видання кат. Б)
 27. Ареф’єва О., Побережна З. Стратегічне управління інноваційністю бізнес-процесів підприємства на конкурентних ринках. Бізнес Інформ. 2019. №11. C. 108–116. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-108-116 (фахове видання кат. Б)
 28. Ареф’єва О., Побережна З. Закономірності інтелектуалізації управління підприємством на основі розвитку бізнес-моделей. Проблеми Економіки. 2019. № 4 (42). C. 111–119. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-111-119. (фахове видання кат. Б)
 29. Арефєва О.В., Полоус О.В. Інтенсифікація управління організаційною культурою підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 6(74). Частина 2. С. 7-15. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-26 (фахове видання кат. Б)
 30. Ареф’єва О. В., Пілецька С. Т., Заболотна Д. В. Стратегічні ресурси забезпечення економічного потенціалу в контексті інтеграційно-диверсифікаційного розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2020. №11. C. 398–404. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-398-404 (фахове видання кат. Б)
 31. Арефєва О.В., Полоус О.В. Іновінг мотиваційного механізму компетентнісно-професійного вдосконалення людського капіталу підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 25. Випуск 6(85). 2020. С. 86-91. https://doi.org/10.32782/2304-0920/6-85-16 (фахове видання кат. Б)
 32. Ареф’єва О., Побережна З. Організаційно-економічне забезпечення антикризового управління бізнес-процесами при реалізації реінжинірингу діяльності підприємства Економічний вісник Національного гірничого університету. 2020. № 4 (72). С. 155-163. https://doi.org/10.33271/ebdut/72.155 (фахове видання кат. Б)
 33. Ареф’єва О., Ковальчук А.М. Забезпечення економічної безпеки підприємства через мотивацію персоналу до стратегічних змін Проблеми економіки. 2020. С. 126-133. org/10.32983/2222-0712-2020-4-126-133 (фахове видання кат. Б)
 34. Олена Ареф'єва, Заріна Побережна. Конвергентний розвиток інноваційного співробітництва в умовах просторово-циркулярної економіки. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics. 2021. № 10 (20) https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/361 (фахове видання кат. Б)