Кравчук Наталія Миколаївна

Кравчук Наталія Миколаївна

Доцент кафедри,

к.е.н., доцент

Кравчук Наталія Миколаївна

Посада - доцент кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Науковий ступінь - кандидат економічних наук

Вчене звання - доцент

Досвід науково-педагогічної діяльності – 26 років

У 1993 р. закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Економіка та організація повітряного транспорту». У 2009 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Організаційно-економічний механізм формування альянсів авіатранспортних підприємств». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

З 1986 року працює в університеті. З 1993 року працювала асистентом кафедри економіки цивільної авіації, з 2001 року - старший викладач кафедри економіки, з 2009 року - доцент кафедри економіки. З 01.02.2018 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри економіки повітряного транспорту Факультету економіки та бізнес-адміністрування. З 2003 року виконувала обов’язки секретаря вченої ради Інституту економіки та менеджменту. З 2013 року виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 - економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємства», «Економіка і фінанси підприємства», «Економіка авіаційного транспорту», «Ціноутворення».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів - економіка транспортних підприємств; ефективність функціонування підприємств авіаційної галузі; конкурентоспроможність авіаційних підприємств.

Автор і співавтор більш 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 22 наукових статей у фахових виданнях, 9 навчально-методичних праць та 3 колективних монографій.

Основні наукові праці:

  1. Кравчук Н.М. Фактори конкурентоспроможності авіакомпаній на міжнародному ринку авіаційних послуг / Кравчук Н.М.// Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012.– № 5-2. – С .183–188.
  2. Кравчук Н.М. Шляхи удосконалення управління підприємством /Ільїн Є.О., Кравчук Н.М. // Проблеми системного підходу в економіці: електронне наукове фахове видання. – К.: НАУ, 2012. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_1/ Kravchuk_112.htm.
  3. Кравчук Н.М. Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком кадрового потенціалу підприємств / Ільїна О.А., Кравчук Н.М. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. Вип. 2-1(08). – С.111-116.
  4. Кравчук Н.М. Теоретико-методичні основи управління прибутковістю транспортних підприємств / Вовк О.М., Кравчук Н.М. // Глобальні та національні проблеми економіки. - [електронне наукове фахове видання]. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – №17. – C. 230-234. Режим доступу до видання: www.global-national.in.ua.
  5. Кравчук Н.М. Методичне забезпечення управління процесами розподілу прибутку на транспортних підприємствах / Вовк О.М., Кравчук Н.М. // International Scientific Journal «Internauka». - [електронне міжнародне наукове видання]. – 2017. – №7 (29). – С. 131-134. -- Режим доступу до видання: http://www.inter-nauka.com.
  6. Кравчук Н.М. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю авіатранспортного підприємства /Ареф’єва О.В., Катан М.Я., Кравчук Н.М.// Проблеми економіки. – 2018. – № 4. – С.127-134.
  7. Кравчук Н.М. Управління процесами формування трудових ресурсів транспортного підприємства /Гончарук А.В., Кравчук Н.М. // Науковий журнал. Бізнес інформ. -2018. – 12(491). – С. 441-447.

Науково-дослідна робота:

Співавтор НДР «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі».