Міночкіна Ольга Миколаївна

Князева Т.В.

images/econ-buisnes-teh/cv/

Професор кафедри

д.е.н, доцент 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та бізнес-технологій

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ: інституційні трансформацій соціально-економічних систем; трансформація інституту власності; методологія соціально-економічного передбачення; дослідження ієрархічних і мережевих структур у розвитку економічних систем; специфіка стратегій суспільного розвитку і взаємодії самоорганізаційних, субсидіарних, самоуправлінських структур та інститутів влади в сучасних розвинених індустріальних системах;  розвиток інноваційного підприємництва та кооперативів; проблеми методології та практики оподаткування 

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Професійне CV

ПІБ

 

Міночкіна Ольга Миколаївна 

Посада

 

 Професор кафедри економіки та бізнес-технологій

Ел.пошта

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ідентефікаториавтора(тут даєте посилання на бази скопус, веб, орсід, сколар)

 

Orchid

https://orcid.org/0000-0002-8513-4360

 

 

 

Сфера наукових інтересів

 

інституційні трансформацій соціально-економічних систем; трансформація інституту власності; методологія соціально-економічного передбачення; дослідження ієрархічних і мережевих структур у розвитку економічних систем; специфіка стратегій суспільного розвитку і взаємодії самоорганізаційних, субсидіарних, самоуправлінських структур та інститутів влади в сучасних розвинених індустріальних системах;  розвиток інноваційного підприємництва та кооперативів; проблеми методології та практики оподаткування

Дисципліни

 

"Методологія прикладних досліджень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності", "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами", "Сталий розвиток суспільства та бізнесу", "Соціальна відповідальність бізнесу", "Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю", "Інтелектуальна власність"

Академічна кваліфікація

(вчені звання і рік присвоєння, наукові ступені, спеціальність та назва університету, де здобули вищу освіту)

 

ОСВІТА:

1.    Донецький державний університет, спеціальність - економіст, кваліфікація - "Планування народного господарства", 1986.

2.    Магістратура державного управління Донецького національного технічного університету (навчання з відривом від основного місця роботи), спеціальність - «Державна служба», кваліфікація - магістр державного  управління, 2002.

3.   Аспірантура Донецького національного технічного університету (навчання з відривом від основного місця роботи). Захист кандидатської дисертації за темою «Розвиток системи податкового регулювання діяльності промислових підприємств в  Україні» у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, 2006.

4.    Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.03 – «організація управління, планування і регулювання економікою», 2006. 

5.    Доцент кафедри фінансів і банківської справи, 2008.

6.    Докторантура  Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь Київської області) (за державним замовленням), спеціальність: 08.00.03 – «економіка та управління національним господарством». Рішенням Вченої Ради Університету ДФС України (протокол № 6  від 26 червня 2018 р.) спеціальність змінено на 08.00.01 – «економічна теорія та історія економічної думки». Захист докторської дисертації за темою «Трансформація інституту власності як основа реформування соціально-економічної системи» у ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020.

 

7.    Доктор економічних наук,  спеціальність 08.00.01 – «економічна теорія та історія економічної думки», 2020.

8.    Обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Регіональна економіка» (рішення АЕНУ від 21вересня 2020 року, № 1102)

 

Досвід роботи (стисло дуже)

 

     1986 - 1989 – Інститут економіки промисловості АН УРСР (м. Донецьк) (економіст).

    1989–2001, 2011-2012 – фінвідділ  Селидівського міськвиконкому Донецької області, Селидівська ОДПІ, ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька, ДПС у Донецькій області (на різних посадах підрозділів податкового аудиту та відомчого контролю).  1998 – присвоєно звання радника податкової служби 3-го рангу.                                      

    2005 - 2010 – асистент, доцент  кафедри «Фінанси і банківська справа» Донецького національного технічного університету.

2006 - 2014 –  робота за сумісництвом на посаді доцента  ІПО ДонНТУ, Донецькій філії Міжнародного університету фінансів, Донецького інституту туристичного бізнесу; кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь).

    04.2019 - 08.21 – старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва  Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ).

    З 01.09.2021 по теперішній час працює  професором кафедри економіки та бізнес-технологій факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету.

 

Основні публікації

(з 2016 року)

 

Монографії:

1.      Міночкіна О. М. Трансформація інституту власності як основа реформування національної економіки : монографія. К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2017. 486 с.

2.      Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки : монографія / Микитенко Т. В. та ін.; за заг. ред. А. В. Лісового, Е. В. Кондукової. Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. 346 с.

У наукових періодичних виданнях інших держав:

1.    Миночкина О. Н. Механизм управления системой собственности. Гуманитарные и социально-экономические проблемы общества: прошлое и настоящее. 2016. Вип.1. С. 185–195.

2.     Миночкина О. Система собственности как общий ресурс: проблема коллективного действия. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie. (Index Copernicus, BazEkon, BazHum). 2016. T. XVIІ. № 1. S. 371–393.

3.    Миночкина О. Н. Управление системой собственности как общей ресурсной системой. Креативная экономика и социальные инновации (Creative Economics and Social Innovations). (Ulrich’s Periodicals Directory Cambridge Information Group, РІНЦ). 2016. Вып. 6. №1 (14). С. 17–37.

У наукових фахових виданнях, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах даних:

1.    Minochkina О. Convergent  institutional mechanisms of property as the basis of formation of a single  mechanism of capital’s functioning.  Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. (Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar). 2016. Вип. 41, ч. ІІ. C. 76–85.

2.    Міночкіна О. М. «Концепція «Система власності – спільна ресурсна система» як «Серединний шлях» для України».  Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки.  (Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar). 2016. Вип. 42. ч. ІІ. C. 37–44.

3.     Міночкіна О. М. Механізми формування соціального капіталу в системі власності. Економічний вісник Донбасу. (Research Bible, Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar). 2016. №3 (45).  С. 58–73.  

4.    Minochkina O. Formation of social capital of the nation. Економічний вісник Донбасу. (Research Bible, Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar). 2016. №4 (46). С. 15–20.

5.    Міночкіна О. М. Дослідження інституту власності в контексті сучасних трансформацій соціально-економічних систем. Економічний вісник Донбасу. (Research Bible, Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar). 2020. №2 (60).   С.229-237.

6.    Міночкіна О. М. Методологічні засади створення цілісної системи відтворення капіталу. Економічний вісник Донбасу. (Research Bible, Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar). 2020. №3 (61). С.11-20.

7.    Приведення відносин власності та господарювання у відповідність до Конституції України в умовах децентралізації.  Вісник економічної науки України. (Research Bible, Google Scholar). 2020. № 2 (39). С. 221-231.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики

1.    Миночкина О. Н. Институциональная модель делиберативного устройства общественной системы : National Models of Economic Systems: International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea. 25 March 2016. Riga : Baltija Publishing, 2016. С. 54–59.

2.    Миночкина О. Н. Институциональный механизм системы собственности как инструмент реализации законов собственности и основа преобразования этой системы. Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8 квітня 2016 р. Одеса : МГУ, 2016. С. 101–105.

3.    Міночкіна О. М. Система власності як основа формування всесвітньої соціоісторичної системи. Глобальний економічний простір : детермінанти розвитку:  матеріали I міжнародної науково-практичної конференції, 29 квітня 2016 р.  Миколаїв:  МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. C. 38–42.

4.    Міночкіна О. М. Проблема вибору формули глобалізації та її вирішення. Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення :  матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 червня 2016 р. У 2-х частинах. Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2016. Ч. 1. С. 40–44.

5.    Міночкіна О. М. Інституційний механізм системи власності як основа формування глобального економічного простору. Formation of Modern Economic Arera : Benefits, Risks, Implementation Mechanisms:  International Scientific Conference, 29 April 2016. Tbilisi, 2016. Part II. P. 52–56.

6.     Міночкіна О. М. Шлях до конвергенції та розвитку. Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. Ч. 1. С. 106–111.

7.     Міночкіна О. М. Формування соціального капіталу нації. Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин : фінансово-економічні та соціальні чинники : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2016 р. Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. С. 30–34.

8.     Міночкіна О. М. «Серединний Шлях» української економіки. Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України : матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 жовтня 2016 р. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. C. 41–44.

9.    Міночкіна О. М. Організація та фінансова підтримка інноваційного виробництва через інституційні механізми системи власності. Modern foundation for human development: International Scientific Conference Economy and Society.  31 October 2016. Leipzig: Baltija Publishing, 2016. Part 2. P. 48–52.

10.  Міночкіна О.М. Взаємозв’язок законів власності і законів глобалізації. Сучасний фундамент розвитку національної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 червня 2017 р. Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017. Ч. 1. С. 13–17.

11.   Міночкіна О. М. Міжнаукова модель прогнозування і деліберативного менеджменту стратегії розвитку українського трансформаційного проекту: глобалістика, економіка, філософія. Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції. Буча : ПВНЗ «Український гуманітарний інститут», 2018. С. 28–36.

12.  Міночкіна О. М. Методологічне підгрунтя формування єдиного механізму функціонування капіталу. Наукові економічні дослідження: актуальні питання та інноваційні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.  24 жовтня 2020 р. Дніпро.  Дніпро: НО «Перспектива», 2020.  С. 7–11.

Керівництво науковою роботою студентів

Нагороди та відзнаки (грамоти, подяки тощо)

 

 

Підвищення кваліфікації (назва програми, де, рік)

 

Участь у спільному проекті НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Erasmus + Jean Monnet Fund та виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, який підтримано Європейською Комісією «Європейські бізнес моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні» №587138-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Період: 09.2017-08.2020. 120 год.

Участь, як спікера, у тренінгу «Гармонізація стандартів як нормативно-регулятивна основа впровадження Європейських моделей бізнесу в Україні»  (24, 29.11.2018; 21.03.2019; 25-26.10.2019).