НОВИНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

НОВИНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (60)

13.04.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулось пленарне засідання ХІV МНПК «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами».

З вітальними словами до науковців та молодих вчених звернулись:

Сергій Смерічевський – д.е.н., професор, декан факультету економіки та бізнес-адміністрування НАУ;

Олена Ареф’єва – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА НАУ;

Тетяна Лепейко, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Орест Колещук – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;

Володимир Щелкунов – д.е.н., професор, Президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати;

Юрій Драчук, – д.е.н., професор, Інститут економіки промисловості НАН України.

Ольга Мних – д.е.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».

Також до заходу долучились завідувачка аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету, доктор наук з державного управління, професор Анжела Лелеченко, завідувачка кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, д.е.н., професор Вікторія Прохорова, завідувачка кафедри економіки Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, д.е.н., професор Ольга Маслак, професорка кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу Українського державного університету науки і технологій, д.е.н., доцент Світлана Мушникова.

На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили:

Олена Ареф’єва – д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту із доповіддю «Сучасні економічні моделі успіху в креативній економіці» (НАУ).

Анастасія Сімахова – д.е.н., доцент, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки із доповіддю «Сучасні тренди глобальної соціалізації» (НАУ).

Ірина Геєць – к.е.н., доцент із доповіддю «Стратегічні напрями розвитку світового авіаційного транспорту» (Мельнбурнський королівський технологічний університет, Австралія).

Саміра Пілецька – д.е.н., доцент, професор кафедри економіки повітряного транспорту із доповіддю «Забезпечення економічного зростання в умовах війни» (НАУ).

Вікторія Чобіток – д.е.н., професор із доповіддю «Концептуальні аспекти ефективного маркетингового управління конкурентоспроможністю економічних систем» (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків).

Олеся Сунцова – д.е.н., професор, із доповіддю «Econometric Forecasting of Academic Management in the Face of Uncertainty of Hostilities» (Державний податковий університет, м. Ірпінь).

Владислав Храпач, здобувач третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти із доповіддю «Штучний інтелект в аспекті проблем використання в стратегічному плануванні» (НАУ).

Незважаючи на те, що пленарне засідання конференції відбулось в онлайн форматі, це не стало на заваді науковій спільноті поширенню наукової практики та плідній дискусії протягом заходу.

7 квітня 2023 р. старшим наставником кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Альоною Ковальчук була проведена кураторська година присвячена 100-річчю із часу початку політики «українізації» - заходів на підтримку розвитку української мови.

До зустрічі долучились заступниця декана Ольга Вовк, викладачі кафедри Наталія Васюткіна, Саміра Пілецька, Марія Андрієнко, Наталія Сафонік, Тетяна Сімкова та здобувачі вищої освіти кафедри.

Сьогодні українська мова є важливим елементом формування свідомого громадянського суспільства, а українізація, як ніколи, має стати громадською позицією кожного свідомого українця.

Тож долучаймось до її процесів із врахуванням помилок минулого.

Україна починається з кожного з нас !

 

04.04.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулось відкрите лекційне заняття доцентки кафедри Аксенії Каї із навчальної дисципліни «Комунікативна економіка» на тему «Невербальні засоби ділової комунікації». На заняттях були присутні заступниця декана Ольга Вовк, методистка навчального відділу Алла Вітусевич та науково-педагогічні працівники кафедри Альона Ковальчук, Наталія Сафонік, Тетяна Сімкова. Лекційне заняття було проведено дистанційно, із використанням інструментів для спільної роботи та дистанційного навчання від компанії Google, який використовується в НАУ, зокрема, сервісу Google Meet. В ході лекції матеріал викладено відповідно до чітко розробленого плану. Лекція проведена із дотриманням принципів систематичності і послідовності, науковості, наочності, активності й самостійності, доступності. Активна роль лектора забезпечувалась шляхом зворотного зв’язку із здобувачами вищої освіти, що сприяло активізації їх мислення. Лекційне заняття проведено на високому рівні із дотриманням всіх навчально-методичних вимог.

 

04.04.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулось відкрите лекційне заняття завідувачки кафедри Олени Ареф’євої із навчальної дисципліни «Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства». На занятті були присутні декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський, заступниці декана Ольга Вовк та Оксана Попович, методистка навчального відділу Алла Вітусевич та науково-педагогічні працівники кафедри Наталія Васюткіна, Саміра Пілецька, Тетяна Сімкова, Альона Ковальчук, Наталія Сафонік. Лекційне заняття буле проведено дистанційно, із використанням сервісу Google Meet, відповідно до розкладу та за чітко розробленим планом. У процесі викладення лекції лекторка послідовно та систематично представила і пояснила навчальний матеріал. В ході лекції вдало використано демонстраційний матеріал, підготовлений у вигляді презентації, що розкривала актуальний матеріал з теми. Активізація мислення здобувачів вищої освіти протягом заняття здійснювалась шляхом висування проблемних питань та їх обговорення в ході лекції, що сприяло активній взаємодії та формуванню доброзичливої атмосфери.


09.03.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся
науковий семінар «Розвиток авіаційного ринку проблеми та тренди
сучасності»


09.03.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся
науковий семінар «Розвиток авіаційного ринку проблеми та тренди
сучасності»

17 березня 2023 року  на кафедрі економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбулась тристороння зустріч стейкхолдерів і партнерів, гарантів і членів проєктних груп освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти підготовки доктора філософії та здобувачів вищої освіти. Модератором заходу була завідувачка кафедри, д.е.н., професорка Олена Ареф’єва.

Серед запрошених стейкхолдерів і партнерів були присутні:

– Олексій Михальченко, перший проректор Національного авіаційного університету, к.е.н., доцент;

– Сергій Смерічевський, декан Факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету, д.е.н., професор;

– Кирило Астахов, радник генерального директора зі стратегічного розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;

– Володимир Дикань, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту, д.е.н., професор;

– Вікторія Прохорова, завідувач кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, д.е.н., професор;

– Ліліана Гораль, професор кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, д.е.н., професор;

– Олександр Кучеренко, директор Слобожанського комбінату будівельних матеріалів, к.е.н., доцент;

– Орест Колещук, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент;

– Дмитро Зиз, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти підготовки доктора філософії спеціальності 051 «Економіка»;

– Владислав Храпач, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти підготовки доктора філософії спеціальності 051 «Економіка»;

– Анна Дудік, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства»;

– Віра Ткаченко, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства».

За результатами такої багатоаспектної співпраці було проведено критичний аналіз діючих освітньо-професійної та освітньо-наукової програм і враховано пропозиції стейкхолдерів при внесенні змін до них. Співпраця із партнерами та стейкхолдерами сприяє підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти всіх рівнів та набуття ними необхідних компетенцій.

13.03.2023 відбулось відкрите лекційне заняття д.е.н., професорки кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Ольги Вовк зі здобувачами вищої освіти групи ЕП-212Б з навчальної дисципліни «Оцінка конкурентоспроможності підприємств та кластерний аналіз» на тему: «Конкурентні стратегії розвитку авіаційної галузі». На занятті були присутні заступниця декана Оксана Попович та науково-педагогічні працівники кафедри. Лекційне заняття було проведено дистанційно, із використанням платформи Google Meet. На початку заняття було чітко означено план. Візуальний супровід заняття забезпечувався презентаційними матеріалами. Інформація була систематизована, викладена в логічній послідовності. В ході заняття лектор використовувала змістовний, актуальний матеріал для розкриття теми та уміло встановлювала контакт із аудиторією. По ходу викладу матеріалу здобувачі вищої освіти мали змогу поставити запитання лектору та отримали на них обґрунтовані відповіді, що сприяло активізації мислення та подальшій взаємодії. Лекційне заняття проведено з дотриманням всіх навчально-методичних вимог.

09 лютого 2023 року  на кафедрі економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) відбувся науковий семінар «Розвиток авіаційного ринку: проблеми та тренди сучасності» за участі експерта авіаційної галузі Кирила Астахова. До семінару долучились відомий авіаційний менеджер Кирило Звонарьов, заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.

Зустріч розпочалась із вступного слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка зазначила, що зустрічі з практиками сприяють формуванню фахових компетентностей.

Під час свого виступу Кирило Астахов охарактеризував особливості розвитку авіаційного ринку в сучасних умовах, зокрема тенценції розвитку авіації ЄС, вплив кононакризи на авіаційну галузь та діяльність аеропорту «Бориспіль», особливості функціонування європейських аеропортів та сценарії виходу з кризи відповідно до прогнозу Євроконтроля.

На завершення зустрічі жваву дискусію викликали питання завідувачки кафедри економіки повітряного транспорту Олени Ареф’євої, доцентки кафедри економіки повітряного транспорту Катерини Антоненко, аспірантки Ірини Лункіної та здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Марії Михайленко.

Висловлюємо щиру вдячність спікеру та запрошеним гостям за можливість здобути новий досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !

1 березня 2023 року науково-педагогічні працівники та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА взяли участь у круглому столі на тему: «Штучний інтелект і суспільство: плюси та мінуси». Цілі заходу: популяризація штучного інтелекту в житті суспільства та його нормативно-правове врегулювання.

В ході заходу було розглянуто різноманітну тематику, зокрема: роль штучного інтелекту для освіти, штучний інтелект у сфері надання послуг, переваги штучного інтелекту, правовий статус штучного інтелекту, штучний інтелект і підприємницька діяльність. Оскільки штучний інтелект виступає рушійною силою технічного прогресу в сучасному цифровому світі, а потенціал його застосування – дуже широкий, подібні заходи є дуже корисними.

Дякуємо організаторам за можливість долучитись до заходу та почерпнути багато цінної інформації !