Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність»  

Ця спеціальність для тих, хто бажає професійного розвитку в сфері бізнесу та прагне до його успішної реалізації на основі креативності, інноваційності та сучасних  прикладних економічних знань для динамічного управління змінами.

Підприємницькі здібності на Всесвітньому економічному форумі були названі серед основних характеристик, які необхідно розвивати в сучасному світі. Ринкове середовище потребує професіоналів, які у змозі керувати та компетентно розвивати бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги, здійснювати операції на біржах та у зовнішньоекономічній діяльності.

Випускники кафедри економіки та бізнес-технологій НАУ за даною спеціальністю здатні успішно конкурувати в сфері бізнесу, консалтингу, технологій управління ефективністю підприємницької діяльності.

Акцент робиться на розвитку критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях, виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій та застосуванні інноваційних підходів в підприємницькій діяльності, прояву ініціативності і підприємливості в різних напрямах застосування бізнес-технологій, вмінні  вирішувати професійні завдання і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів, практичних навичках бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності бізнес-систем.

Дисципліни, що вивчаються на бакалавраті

Дисципліна

Курс

Цикл  гуманітарної  та  соціально-економічної  підготовки

Історія української державності та культури

1

Ділова українська мова

1

Філософія сучасного суспільства

2

Фахова іноземна мова

1,2

Фізичне виховання

1

Цикл професійної та практичної підготовки

Математика для економістів

1

Екологія

1

Вступ до спеціальності

1

Психологія

1

Інформатика

1

Соціологія

1

Економічна теорія

1

Макроекономіка

1

Соціально-ринкові комунікації

1

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1,2

Мікроекономіка

2

Економіка підприємства

2

Бухгалтерський облік

2

Державне регулювання підприємництва

2

Економіка та організація інноваційної діяльності підприємницьких структур

2

Маркетинг

2

Фінанси

2

Організація підприємницької діяльності 

2

Менеджмент

3

Міжнародна економіка

3

Соціально-трудові відносини та управління персоналом

3

Економетрика

3

Управління підприємницькими ризиками

4

Бізнес-планування та проектний аналіз

4

Цикл професійної підготовки освітньо-професійної програми "Підприємницька діяльність в авіації"

Бізнес-процеси в авіації

3

Управління якістю в авіації

3

Економіко-правове регулювання авіабізнесу

3

Бізнес-адміністрування в авіації

3

Технології продажу авіаційних перевезень

3

Організація пасажирських та вантажних авіаційних перевезень

3

Цінова політика в авіації

3

Аналіз господарської діяльності субєктів авіабізнесу 

4

Оцінка конкурентоспроможності суб'єктів авіабізнесу

4

Інвестиційна діяльність підприємницьких структур в авіації

4

Управління аеропортовим бізнесом

4

Організація  зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів авіабізнесу 

4

Цикл професійної підготовки освітньо-професійної програми "Підприємництво та бізнес-технології"

Бізнес-процеси та технології підприємницької діяльності

3

Комерційна діяльність суб'єктів підприємництва  

3

Інтернет-технології у підприємницькій діяльності

3

Аналіз господарської діяльності підприємницьких структур

3

Біржова діяльність економічних агентів

3

Інноваційне підприємництво

3

Організація ЗЕД підприємницьких структур

3

Оцінка конкурентоспроможності підприємницьких структур

4

Економічна безпека бізнесу

4

Управління стартап-проектами

4

Бізнес-адміністрування

4

Стратегії бізнесу

4

Цикл професійної підготовки освітньо-професійної програми "Митна та біржова справа"

Основи біржової справи

3

Основи митної справи

3

Світовий ринок товарів та послуг

3

Зовнішньоекономічні операції та контракти

3

Товарознавство та експертиза у митній справі

3

Інтелектуальна власність

3

Інформаційні системи і технології в митній  та біржовій справі

3

Митний контрольта митне оформлення

4

Економічний аналіз

4

Організація  біржової торгівлі

4

Митно-посередницькі послуги

4

Митна політика

4

Цикл дисциплін НАУ вільного вибору студента: http://feba.nau.edu.ua/ec-spec

 

Дисципліни, що вивчаються у магістратурі

Дисципліна

Курс

Дисципліни професійної підготовки

Бізнес-адміністрування

1

Управління конкурентоспроможністю

1

Організація праці підприємця

1

Методологія наукових досліджень

1

Управління торговельною та біржовою діяльністю

1

Дисципліни професійної підготовки освітньо-професійної програми "Підприємницька діяльність в авіації"

Економіко-правове регулювання в авіації

1

Управління бізнесом в авіації

1

Інноваційно-інвестиційний розвиток в авіації

1

Антикризове управління авіапідприємствами

1

Дисципліни професійної підготовки освітньо-професійної програми "Підприємництво та бізнес-технології"

 

Економічне управління бізнесом

1

Управління комерційною діяльністю підприємницьких структур

1

Управління бізнес-проектами

1

Інноваційно-інвестиційний розвиток бізнес-структур

1

Дисципліни НАУ вільного вибору студента 

Дисципліна 1 http://feba.nau.edu.ua/ec-spec

1

Дисципліна 2 http://feba.nau.edu.ua/ec-spec

1

Практична підготовка

Переддипломна практика

2

Кваліфікаційний екзамен

2

Кваліфікаційна магістерська робота

2

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ В МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 

 • «Підприємницька діяльність в авіації»

Освітній ступінь: бакалавр / магістр

Це спеціальність для тих, хто бажає орієнтуватися у специфіці авіаційного бізнесу, планувати та організовувати підприємницьку діяльність в авіації, освоювати моделі конкурентної поведінки бізнес-структур на авіаційному ринку. Акцент робиться на отриманні практичних умінь проектного аналізу, оцінюванні кон’юнктури ринку авіаційних послуг та економічної ефективності організації підприємницької діяльності, бізнес-планування, розвитку креативного мислення та пошуку нестандартних проектних рішень.

Випускники можуть заснувати власний бізнес або здійснювати професійну роботу в авіаційному секторі або інших секторах транспортної галузі, як: керівник, економіст, фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер, агент з організації обслуговування авіаперевезень, фахівець з фінансово-економічної безпеки в авіації, торгівлі та комерційного обслуговування, ефективності господарської діяльності.

 

 • «Підприємництво та бізнес-технології»

Освітній ступінь: бакалавр / магістр

Освітньо-професійна програма передбачає теоретичну та практичну підготовку в сферах бізнес-проектування і консалтингу, інформаційного і технологічного забезпечення ефективності, конкурентоспроможності й інноваційності бізнесу. Акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань з ведення підприємницької діяльності та використання бізнес-технологій. 

Випускник може успішно генерувати стартапи і реалізовувати власні бізнес-ідеї або здійснювати наступну професійну роботу: фахівця у сфері бізнес-аналітики, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності; економіста; фахівця з фінансово - економічної безпеки.

 

 • «Митна та біржова справа»

Освітній ступінь: бакалавр

Освітньо-професійна програма передбачає підготовку фахівців у сфері митного, ринкового регулювання та управління ресурсами підприємств на біржах. Випускник оволодіє знаннями з експертизи товарів, технічного, нормативно-правового регулювання та організації зовнішньоекономічної діяльності; навчиться  визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг, застосовувати інноваційні підходи у діяльності підприємницьких, митних та біржових структур.

Випускник може працювати на посадах: фахівця у сфері митної діяльності, з біржових операцій, агента з митного оформлення, дилера, аналітика, агент з комерційного обслуговування та торговельного брокера, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності  або бути самозайнятою особою - підприємцем, митним брокером, біржовим аналітиком.

 

Предмети ЗНО

 • на ОС «Бакалавр»
 • на базі середньої освіти (4 роки):

- при подачі документів на бюджет та контракт:

1) ЗНО українська мова та література,

2) ЗНО математика,

3) ЗНО географія або іноземна мова.

- при подачі документів тільки на контракт:

1) ЗНО з української мови та літератури,

2) ЗНО математики,

3) ЗНО історії України або біології;

або

1) з української мови та літератури,

2)історії України,

3)географії або іноземної мови.

Прохідний бал 100

 

 • на базі диплому «молодший спеціаліст» або диплому бакалавра (вступ на другий та старші курси) приймаємо також випускників з інших спеціальностей:

1) ЗНО українська мова та література;

2) ЗНО математика

або якщо на контракт ЗНО історія України,

3) при вступі з іншої спеціальності - додаткове вступне випробування (оцінюється склав/не склав).

Прохідний бал ЗНО 100

 

 • на ОС «Магістр» (1,5 роки) приймаємо також випускників з інших спеціальностей:

1) ЗНО іноземна мова (реєстрація передбачена),

2) вступне фахове випробування

3) при вступі з іншої спеціальності - додаткове вступне випробування (оцінюється склав/не склав).

 

Прохідний бал ЗНО 100

 

 Детальніше з умовами вступу до Національного авіаційного університету можна ознайомитися за посиланням:

http://pk.nau.edu.ua/vstup/

 

Перше робоче місце наших випускників

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki/ec-vyp

Військова кафедра

Студенти кафедри економіки та бізнес-технологій (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ.

 

Сторінка на сайті факультету: http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki

 

Ми у соціальних мережах: https://www.facebook.com/KEandBT/

 

 

Кафедра економіки і бізнес-технологій здійснює наукову роботу у відповідності до статті 33 Закону України «Про вищу освіту»,  «Стратегії розвитку Національного авіаційного університету до 2030 року», планових завдань Вченої ради університету, факультету економіки та бізнес-адміністрування, а також плану наукової роботи кафедри.

Основними напрямами науково-дослідницької роботи кафедри економіки і бізнес-технологій  є наступні:

 • виконання держбюджетної НДР «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (2018-2021 рр., № держреєстрації 0118U004685);
 • проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів;
 • публікація наукових статей викладачів кафедри у фахових виданнях, зарубіжних журналах та виданнях, що входять до наукометричних баз даних, зокрема у рекомендованих МОН (SCOPUS та Web of Science); публікація монографій;
 • апробація результатів дослідження викладачів кафедри в міжнародних, всеукраїнських конференціях та інших науково-практичних заходах;
 • використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі та при розробці навчально-методичних матеріалів;
 • участь студентів кафедри в університетських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт та олімпіадах;
 • функціонування наукової проблемної групи та гуртків студентів тощо.

Щорічно кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми економіки», метою якої є обмін інформацією, досвідом та результатами наукового пошуку щодо ідентифікації трансформаційних змін та на цій основі напрацювання адаптаційних рішень в соціально-економічному середовищі для країн глобалізованого світу, бізнес-структур. На конференції 2019 р.  обговорення здійснювалося за такими напрямами:

 • економіка та бізнес: взаємообумовленість та тренди розвитку;
 • інформаційно-цифрова економіка: виклики і можливості для бізнесу;
 • економіка людського капіталу та адаптаційні зміни у соціально-трудовій сфері бізнесу;
 • митна політика в умовах поглиблення інтеграційних процесів;
 • управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва в авіації;
 • економічні засади розвитку університетів як суб’єктів інтелектуального підприємництва;
 • синергія освіти, бізнесу та науки у підготовці кадрів економічного профілю.

Співорганізаторами конференції виступають провідні зарубіжні і вітчизняні науковці, урядовці, стейкхолдери, представники громадських організацій, здобувачі освіти. 

   
   

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки" (2018 рік)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки" (2019 рік)

 

Кафедрою укладенні договори про співпрацю в сфері освіти та науки Батумським державним університетом імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія), Батумським навчальним університетом  навігації (м. Батумі, Грузія), Грузинським  авіаційним університетом (м. Тбілісі, Грузія), Національним інститутом економічних досліджень (м. Батумі, Грузія).

Кафедра співпрацює з професійними об’єднаннями та бізнес-асоціаціями: Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України, Федерацією роботодавців України, Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України та підприємницькими структурами: - ТОВ «Мотор Січ», ТОВ «Аерохендлінг», ТОВ «Інтеравіа», ТОВ «Тревел енд маркетинг ЛТД», ТОВ «Аламед», Туристична база «Молодіжна», ТОВ «Копі Трейд Лтд», ПП «Транс -Окогруп», ТОВ «Авангард майнінг», ТОВ «Євростатос». У рамках налагодженої співпраці проводяться спільні наукові дослідження, здійснюється наукове консультування, обмін досвідом щодо сучасних надбань науки та практики, викладання нових інтенсив-курсів, тренінгових програм та ін.

Кафедра здійснюються наукові пошуки у межах виконання держбюджетної науково-дослідної роботи «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (науковий керівник: д.е.н., професор Ушенко Н.В.).

З метою виявлення обдарованої молоді, забезпечення системності у науково-дослідницькій складовій освітнього процесу, сприяння формуванню підприємницьких здібностей та відповідного наукового світогляду щодо розвитку підприємництва та застосування сучасних технологій у реалізації бізнес-процесів  при кафедрі економіки та бізнес-технологій функціонують наукові проблемні групи / наукові гуртки:

Назва наукового гуртка

Контактна особа

Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні

к.е.н., доцент Терещенко Е.Ю.

Інноваційні технології в підприємництві

к.е.н., доцент Командровська В.Є

Проблеми планування малого бізнесу в сучасних умовах

к.е.н., доцент Матвієнко Р.О.

Економіка та бізнес-аналіз

к.е.н., доцент Штик Ю.В.

Проблеми та перспективи розвитку авіаційної галузі

к.е.н., доцент Соловйова О.О.

 

До роботи у науковій проблемній групі / наукових гуртках першочергово залучаються студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» та за виявленим бажанням здобувачі освіти інших освітніх програм, які мають бажання займатися дослідженням актуальних економічних проблем розвитку підприємництва та соціальних аспектів у бізнесі.

     
     

Про ефективність науково-дослідної роботи студентів свідчать результати участі студентів у міжнародних та всеукраїнських конференціях з публікацією тез, наявні публікації наукових статей у збірниках наукових праць для молодих вчених, у співавторстві з науковими керівниками у фахових виданнях, монографіях; досягнення у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, олімпіадах, практико-орієнтованих заходах.