Шевченко Анна Валеріївна

Шевченко Анна Валеріївна

К.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу

 

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з 2000 року. 2006 року захистила дисертацію та присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення НАУ.
Займається науковою діяльністю щодо обґрунтування методичних засад нарощування інноваційної та інвестиційної активності підприємств, розробки нових систем і методів управління інноваційною діяльністю.
Координує наукову роботу викладачів та аспірантів кафедри; щороку організовує проведення кафедральної науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України».

Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:
- «Товарна інноваційна політика»,
- «Маркетингова товарна політика»,
- «Маркетинговий аудит»,
- «Системний аналіз».

Розклад занять на 1 семестр 2011-2012 навчального року:
1 тиждень: вівторок, 4 пара, ауд. 2-205, дисципліна «Системний аналіз»,
п’ятниця, 3 пара, ауд. 2-205, дисципліна «Системний аналіз»,
2 тиждень: вівторок, 4 пара, ауд. 2-205,  дисципліна «Системний аналіз».

Навчально-методичні матеріали:
1. Системний аналіз: конспект лекцій / В.В. Мова, О.І. Аршинова, А.В. Шевченко. – К.: НАУ, 2004. – 54 с.
2. Економетрія:методичні рекомендації до виконання домашнього завдання / уклад. Аршинова О.І., Шевченко А.В. – К.: НАУ, 2007. – 17 с.
3. Економетрія: комп’ютерний практикум / уклад. Аршинова О.І., Шевченко А.В. – К.: НАУ, 2007. – 48 с.
4. Системний аналіз: навч. посібник / О.І. Аршинова, А.В. Шевченко. – К.:НАУ, 2008. – 128 с.
5. Товарна інноваційна політика: методичні рекомендації до практичних занять та виконання контрольної роботи / уклад. : А.В. Шевченко, О.С. Борисенко. – К. : НАУ, 2011. – 48 с.
6. Методичні рекомендації до практичних занять і виконання курсової роботи / уклад. : А.В. Шевченко, О.С. Борисенко. – К. : НАУ, 2011. – 52 с.

Наукова діяльність.

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами (з 2006 р.).
2008 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення.

Наукові праці. Взагалі має більше 40 наукових праць.
З 2006 року:

 1. Шевченко А.В. Державні технологічні пріоритети як складова інноваційного розвитку економіки Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр.  – К.: НАУ, 2006. – Вип. 15. – С. 104-109.
 2. Шевченко А.В. Оцінка впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на інноваційну активність промислових підприємств. Наукові праці Національного університету харчових технологій: Зб. наук. пр. – К.: НУХТ, 2006. – Вип. 18. – С. 156-158.
 3. Шевченко А.В. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю підприємства. Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2006. –Вип. 18. – С. 20-25.
 4. Шевченко А.В. Інституційна забезпеченість інноваційної діяльності в Україні Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – К.: НУЕТТ, 2006. – Вип. 12. – С. 154-159.
 5. Шевченко А.В. Основні фактори, що впливають на успішність нововведень. Всеукраїнська науково-практична конференція „Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змінами на промислових підприємствах”. Тези доповідей. – К.: НУХТ, 2006. – С. 108-109.
 6. Шевченко А.В. Формування інноваційної стратегії розвитку – основа успішної діяльності підприємства. ПОЛІТ: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2006. – С. 328.
 7. Шевченко А.В. Сутність проблеми оцінки ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 20.-К.: НАУ, 2007.-172 с.
 8. Шевченко А.В.Основні вимоги до організації інноваційного процесу на підприємстві. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 23. – К.: НАУ, 2007. – 312 с.
 9. Шевченко А.В. Проблеми оцінки економічної ефективності інновацій на підприємствах. Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції. – Д.: ДІІТ, 2007. – С. 98.
 10. Шевченко А.В. Аналіз національних особливостей інноваційного ринку. Том 3: Матеріали VIIIміжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2007». – Т.3. – К.: НАУ, 2007. – С. 51.71-51.74.
 11. Шевченко А.В. Основні підходи до визначення ефективності інноваційної діяльності. Інноваційні процеси економічного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – С. 122-124.
 12. Шевченко А.В. Формування організаційно-економічного механізму управління  інноваційною діяльністю підприємства: монографія. – К.: НАУ, 2007. – 143 с.
 13. Шевченко А.В. Роль та значення комерціалізації технологічних інновацій. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць: Випуск 18. – К.: НАУ, 2008. – 254 с.
 14. Шевченко А.В. Інноваційна стратегія в політиці забезпечення національної конкурентоспроможності. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 24. – К.: НАУ, 2008. – 158 с.
 15. Шевченко А.В. Сутність та роль малого інноваційного підприємництва. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць: Випуск 20. – К.: НАУ, 2008. – С 139-144.
 16. Шевченко А.В. Роль інноваційної стратегії у формування ефективної діяльності підприємства. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Інтеграція України у світовий економічний простір». – Тернопіль: Економічна думка. – 2008. – С. 345-347.
 17. Корпоративне управління в Україні: стратегії, інновації, інвестиції. Монографія. За ред. В.І. Щелкунова, Г.В. Жаворонкової. Колектив авторів. – К.: Наукова думка, 2008. – 415 с.
 18. Шевченко А.В. Особливості та перспективи розвитку маркетингу взаємовідносин в Україні. «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Тези наукових доповідей всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КДПУ ім. Михайла Остроградського, 2008. – С. 202-203.
 19. Шевченко А.В. Розвиток і сучасний стан інститутів на ринку послуг у сфері інноваційної діяльності. «Наука й економіка». Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 4(12). – Хмельницький, 2008. – С. 237-242.
 20. Шевченко А.В. Аналіз діяльності технологічних парків в Україні. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці». – К.: НАУ, 2008. – С. 18-19.
 21. Шевченко А.В. Аналіз та умови активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіонального рівня. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 29. – К.: НАУ, 2009. – С 50-57.
 22. Шевченко А.В. Основні проблеми розвитку інноваційної сфери в України. «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С.15-16.
 23. Шевченко А.В. Інтеграція України в глобальну інноваційну систему. «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 11.
 24. Шевченко А.В., Волкова Т.В. Консалтингові послуги в Україні. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 32. – К.: НАУ, 2010. – С. 23-28.
 25. Шевченко А.В. Перспективи розвитку інноваційної діяльності в умовах кризи. «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2010. – С.19-20.
 26. Шевченко А.В., Нагорний О.В. Економічні цикли в теорії мультиплікатора-акселератора. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць: Випуск 31. – Київ: НАУ, 2011. – С. 3-6.

Науково-дослідна робота.
Приймала участь у виконанні науково-дослідній роботі, зокрема фундаментальної наукової теми «Розробка методики корпоративного аналізу та планування діяльності підприємства» (№ 1–Н 321–Х06).

Організація науково-дослідної роботи студентів.
Відповідальна за науково-дослідну роботу студентів, участь студентів у конкурсах, олімпіадах та науково-практичних конференціях.