http://iem.nau.edu.ua/administrator/#


"<?=$title?"/>

Анпілогова Жанна Дмитрівна

к.е.н. доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту; ФЕП; ІЕМ.

Досвід науково - педагогічної діяльності:
11.2005-03.2007 рр. старший викладач кафедри фінансів Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління».
04.2007-01.2011 рр. – старший науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.
З 01.2011 року працює в Національному Авіаційному Університеті на посаді доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту..

Викладацька діяльність:

 • Дисципліни, що викладаються: «Фінансово-економічний аналіз діяльності авіапідприємств», «Гроші та кредит».
 • Розклад занять на 1 семестр 2011-2012 навчальний рік: додаток 1.

Наукова діяльність:

   • більше 20 наукових праць в т.ч.:
   • Анпілогова Ж.Д. Методологічні основи ідентифікації соціально-економічних процесів [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 13-16 (0,71 д.а.).
   • Анпілогова Ж.Д. Механізм функціонування ринку праці [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 2. – С. 6-9 (0,62 д.а.).
   • Анпілогова Ж.Д. Місце соціально-трудових відносин в теорії економіки праці [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Економіка та держава. – 2007. – № 8. – С. 90-92 (0,51 д.а.).
   • Анпілогова Ж.Д. Соціальні норми, інститути і сфера праці в умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 7. – С. 32-36 (0,53 д.а.).
   • Анпілогова Ж.Д. Типи соціально-трудових відносин [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 23-26 (0,52 д.а.).
   • Анпілогова Ж.Д. Модель формування маркетингу освітніх послуг [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 4. – С. 6-9 (0,62 д.а.).
   • Анпілогова Ж.Д. Ефективність реформування вищої школи в Україні [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Стратегии развития Украины в глобальной среде / Материалы международной научно-практической конференции 26-28 октября 2007 г. – Симферополь: издательский центр Крымского института бизнеса, 2007. – С. 104-106 (0,21 д.а.).
   • Анпілогова Ж.Д. Причини світової кризи освіти [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 4 т. Т.1 / Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 11-12 жовтня 2007. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. – С. 19-21 (0,2 д.а.).
   • Анпілогова Ж.Д. Розробки стратегії управління місцевим і регіональним розвитком [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції. 31 жовтня 2007 року. У 2-х т. – Т. 2. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 124-125 (0,2 д.а.).
   • Анпілогова Ж.Д. Шляхи вирішення проблеми соціально-трудових відносин на підприємствах [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Дні науки: Зб. тез доп.: В 4 т. / Гуманітарний університет "ЗІДМУ", 5-6 жовтня 2006; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2006. – Т. 2. – С. 162-163. (0,2 д.а.).
   •  Анпілогова Ж.Д. Управління конкурентоспроможністю на засадах маркетингової діяльності в аграрній сфері [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // АгроСвіт. - 2009. - № 11. - С. 24-27.
   •  Анпілогова Ж.Д. Оптимізація раціональної структури виробництва сільськогосподарського підприємства [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // АгроСвіт. - 2009. - № 12. - С.26-29. 3.
   • Анпілогова Ж.Д. Технічне оновлення як складова розширеного відтворення в сільському господарстві [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Інвестиції: практика та досвід. ­2009. - №13. - С.44-47.
   • Анпілогова Ж.Д. Правове й економічне забезпечення раціонального використання земельних ресурсів [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // АгроСвіт. - 2009. - № 13. - С.25-30.
   • Анпілогова Ж.Д. Управління інвестуванням агропромислового виробництва [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 14. - С.9-11.
   • Анпілогова Ж.Д. Критерії і показники оцінки стійкості фермерських господарств [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // АгроСвіт. - 2009. - №14. - С.10-12.
   • Анпілогова Ж.Д. Соціальна сфера як невід'ємна складова єдиної відтворювальної системи суспільства [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення // Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 20 березня 2009 р.: У 3-х частинах / РВПС України НАН України, - К.: РВПС України НАН України, 2009. - Ч.2. - С.19-21.
   • Анпілогова Ж.Д. Місце та роль сільського господарства в макроекономічних процесах [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи: матеріали міжнародної науково­практичної конференції молодих вчених (у заочній формі) / Редкол.: П.Т. Саблук та ін. - К.: Київ, 2009. - С. 3-5.
   • Анпілогова Ж.Д. Стан науково-технічного та технологічного розвитку сільського господарства [Текст] / Ж.Д. Анпілогова // Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика: Тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 9-11 лис. 2009 р.) / Редкол.:                  О.С. Поважний (відп. ред.) та ін. - ДонДУУ. - Донецьк, 2009 - С.76-79.
   • Анпілогова Ж.Д. Інноваційний тип розвитку національної економіки [Текст] /           Ж.Д. Анпілогова // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіонів України: Тези Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 16-26 листопада 2009 р.). У 2 т. - Т І. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. - С.139-140.
   • Анпілогова Ж.Д. Поняття трудових ресурсів та напрями підвищення ефективності їх використання [Текст] /  Ж.Д. Анпілогова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр.- К.: НАУ,-2011.-Вип 31.-С. 48-52.