Борисюк Ірина Олександрівна

Доцент кафедри,

к.е.н., доцент

Борисюк Ірина Олександрівна

Посада - доцент кафедри економіки повітряного транспорту

Науковий ступінь - кандидат економічних наук

Вчене звання - доцент

Досвід науково-педагогічної діяльності – 14 років

У 2005 р. закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Облік і аудит», у 2009 р. – аспірантуру НАУ. У 2010 р. захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» на тему «Управління об’єктами інтелектуальної власності авіабудівних підприємств». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

З 2005 року працювала в Національному авіаційному університеті на посаді асистента кафедри економіки, з 2011 року на посаді доцента кафедри економіки, а з 1.02.2018 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри економіки повітряного транспорту. З 2010 р. по 2016 р. виконувала обов’язки заступника декана по навчально-виховній роботі факультету економіки і підприємництва.

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Регіональна економіка», «Організація виробництва», «Комерціалізація інтелектуального бізнесу», «Корпоративне управління», «Бізнес-системи в економіці», «Управління інфраструктурою підприємства», «Вступ до спеціальності».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів - економіка транспортних підприємств; економіка інтелектуальної власності; ефективність функціонування підприємств авіаційного сектору; стратегічне управління розвитком підприємств.

Автор і співавтор 76 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 23 наукових статей у фахових виданнях, 2 навчально-методичних праці та 5 колективних монографій.

Основні наукові праці:

  1. Борисюк І.О. Економічна сутність франчайзингу та особливості його застосування в авіаційному секторі / І.О. Борисюк // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: Вид-во «НАУ- друк», 2012. – № 42. – С. 3-8.
  2. Борисюк І.О. Особливості процесу ліцензування інтелектуальної власності в Україні / І.О. Борисюк // Проблеми системного підходу в економіці. – [Електронне фахове видання]. – К.: НАУ, 2012. - №3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_3/ Borisyuk_312.htm
  3. Борисюк І.О. Стратегічне управління розвитком підприємства / І.О. Борисюк, В.І. Покотилюк // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – Вип. 51. - С. 9-14.
  4. Borysiuk I.O. Formation of economic security management system of transport enterprises (Формування системи управління економічною безпекою транспортних підприємств) / I.O. Borysiuk, О.V. Popovich // Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles. – Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015. – P. 190-195.
  5. Borysiuk I.O. The issues of the development strategy formation of automobile industry companies in Ukraine / T.O. Simkova, I.O. Borysiuk // Proceedings of the National Aviation University: Scientific journal. – К.: NAU, 2016. – 2 (67). – P. 107–113.
  6. Борисюк І.О. Формування системи управління витратами підприємства / І.О. Борисюк, Я.В. Семеняка // Modern Economics: Електронне наукове фахове видання з економічних наук. - Миколаїв, 2017. - №6 (2017). - С. 15-23. - Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/formuvannia-systemy-upravlinnia-vytratamy-pidpryiemstva/
  7. Борисюк І.О. Аналіз сучасного стану ринку лізингових послуг в Україні / І.О. Борисюк, А.С. Цибульська // Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал. – Одеса, 2018. – Вип. 15. - С. 153-160. - Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/26.pdf
  8. Борисюк І.О. Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства / Борисюк, К.О. Мельник // Modern Economics: Електронне наукове фахове видання з економічних наук. - Миколаїв, 2018. - №12 (2018). - С. 6-11. - Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/motor-transport-enterprise-competitiveness-management/
  9. Борисюк І.О. Розвиток інтелектуального капіталу як конкурентної переваги підприємства / І.О. Борисюк, О.М. Вовк - Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі. Монографія / за редакцією Ареф’євої О.В. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 450 с.

 

Науково-дослідна робота:

Співавтор НДР «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів: підготовка наукових статей, доповідей на конференції, підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах.