Ареф’єва Олена Володимирівна

 

Завідувач кафедри

д.е.н., професор

Ареф’єва Олена Володимирівна

Посада - завідувач кафедри економіки повітряного транспорту

Науковий ступінь - доктор економічних наук

Вчене звання - професор

Досвід науково-педагогічної діяльності – 36 років

У 1982 р. закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Організація та управління машинобудівною промисловістю». У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація інструментального виробництва на машинобудівних підприємствах». З 1992 р. – доцент кафедри організації виробництва. У 1998 р. захистила докторську дисертацію на тему «Методологічні основи формування та управління інтегрованими виробничими системами». У 2002 р. отримала вчене звання професора.

З 1982 по 2000 рр. працювала на різних посадах Харківського інженерно-економічного інституту. З 2000 р. – професор кафедри фінансів Європейського університету, а з 2001 р. – завідувач кафедри економіки Європейського університету. З липня 2009 р. – декан факультету економіки і підприємництва ІЕМ НАУ, а з 01.02.2018 р. - завідувач кафедри економіки повітряного транспорту НАУ.

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Стратегічне управління підприємством», «Проектний аналіз», для PhD «Інформаційне, економічне і правове забезпечення наукових досліджень».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів - економіка та управління підприємствами авіаційної галузі; організація функціонування та управління діяльністю великих інтегрованих виробничих систем; економічні проблеми теорії і практики менеджменту сталого розвитку економічних систем; управління економічною безпекою, результативністю і продуктивністю праці; ефективність господарської діяльності підприємства; розробка теорії та методології формування та використання потенціалу підприємств; організаційно-економічні основи реструктуризації промислових підприємств.

Автор і співавтор 235 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 143 наукових статей у фахових виданнях, 28 навчально-методичних праць та 23 колективних монографій. Захищено під особистим керівництвом 37 кандидатів наук, 6 докторів економічних наук. Відмінник освіти України.

Член експертної ради ВАК Мінмолодьспорту України, член експертної комісії з розгляду інноваційних проектів при Мінмолодьспорту України, член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, член редакційних колегій декількох наукових журналів та збірників наукових праць України та Польщі.

Основні наукові праці:

 1. Аrefieva O. Piletska S., Аrefiev S. The innovative activity of enterprises as a prerequisite for sustainable economic development // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, –  p. 1-8. (Web of Scence)
 2. Arefyeva, V. Prokhorova, N. Chebanova, V. Khaustova, S. Mushnikova. Opening theory as an innovative model of the development strategy of industrial companies // International Journal of Engineering & Technology 2018 cайт: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet (SKOPUS)
 3. Risk management in the sphere of state economic security provision using professional liability insurance / O. Faiier, O. Arefieva, I. Miahkyk та ін.]. // Global J. Environ. Sci. Manage.. – 2019. – №5. – С. 1–12. Web of Since.
 4. Ареф’єва О.В., М’яких І.М., Слюсар Л.А. Основні проблеми мотивації трудових ресурсів та їх вплив на розвиток авіаційної галузі // The scientific heritage. – 2016. – № 7 (7). – С. 77–80.
 5. Ареф’єва О.В., М’яких І.М., Коршак А.О. Проблеми управління дебіторської та кредиторської заборгованості в умовах ринкових відносин // Trends in the development of national and world science: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutchland, 2016. – С. 90-93.
 6. Ареф’єва О.В., М’яких І.М., Росумаха Т.Г. Власний капітал підприємства та проблеми його формування // Інтелект ХХІ. – 2016. – № 6. – С. 161-169.
 7. Ареф’єва О.В. Методологічні підходи реалізації інноваційного управління розвитком підприємств / О.В. Ареф’єва, С.О. Ареф’єв // Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Економіка» Випуск 3 (6), 2017. http://am.eor.by/index.php/gallery/125-vipusk-3-6-2017.
 8. Ареф'єва О.В. Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки [Електронний ресурс] / О. В. Ареф'єва, С. Г. Мізюк, М. Д. Ращепкін // Науковий вісник. - № 22, частина 1. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_1_2018ua/3.pdf.
 9. Ареф`єва О.В. Просторово-адаптивний підхід до формування конкурентної стратегії підприємства / О.В. Ареф’єва, С.Т. Пілецька // Бізнес Інформ. – 2018. – №5. – C. 408–415.
 10. Ареф`єва О.В. Особливості дії інфляції та її вплив на економіку України / О.В. Ареф`єва, С.Т. Пілецька, І.М. Мягких // Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. – –№ 2 (52). – С. С. 95-101.
 11. Ареф’єва О.В., Кравчук Н.М., Івашута М.Ю. Логістичне управління основними засобами на транспортних підприємствах. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво: наук.-вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя. – 2018. – № 5(104). – с. 55 - 61.
 12. Ареф’єва О.В., Кравчук Н.М., Катан М.Я. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю авіатранспортного підприємства // Проблеми економіки. – 2018. – № 4. – С.127-134.
 13. Ареф’єва О. В., Сімкова Т. О., Лисиця Ю. Б. Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг авіатранспортних підприємств // Бізнес Інформ. – 2018. – №12. – C. 224–232.
 14. Ареф’єва О.В. Андрієнко М. М., Кравченко О. Р. Управління фінансовим потенціалом підприємства // Економіка та суспільствo. – 2019. http://www.economyandsociety.in.ua/journal-18/25-stati-18/2243-aref-eva-o-v-andrienko-m-m-kravchenko-o-r.
 15. Ареф’єва О.В., Вовк О.М., Соборайчук Т.Ю., Управління ефективністю використання виробничого потенціалу транспортного підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Ареф'єва, О.М. Вовк, Т.Ю. Соборайчук // Інфраструктура ринку. – 2018. – №24. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018.
 16. Ареф’єва О.В., Вовк О.М., Кириченко А.І., Формування механізму нарощування ефективності використання резервів розвитку потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Ареф'єва, О.М. Вовк, А.І. Кириченко // Інфраструктура ринку. – 2018. – №25. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018.

 

Розділи в монографіях

 1. Ареф’єва О.В., Астапова Г., Матвєєв В. та інші. Інструментарій вдосконалення депозитної політики комерційного банку: фінансові і маркетингові інструменти. - Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків: монографія. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – Т.3. – 92 с. – С.7-13.
 2. Ареф’єва О.В. Управління змінами на підприємстві: оцінка доцільності процесу в організаційному та економічному аспекті. - Стійкий розвиток в умовах соціально орієнтованої економіки. Монографія / за ред. Прохорової В.В. – Харків, Смугаста типографія, 2016. – С. 163-171.
 3. Ареф’єва О.В. Забезпечення стійкого функціонування підприємства: фінансовий аспект. - Стійкий розвиток в умовах соціально орієнтованої економіки. Колективна монографія / за ред. Прохорової В.В. – Харків, Смугаста типографія, 2017. – С. 211-220.
 4. Ареф’єва О.В. Адаптивне управління змінами підприємства. - Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти. Монографія / за ред. Прохорової В.В. – Харків, Смугаста типографія, 2018. – С. 223-231.
 5. Ареф’єва О.В. Компетентнісно-функціональний підхід в інноваційному управлінні конкурентоспроможністю авіапідприємств в умовах економіки знань / О.В.Ареф’єва. – Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі. Монографія / за ред. Ареф’євої О.В. – К.: ФОП Маслаков, 2018. – С. 7-17.
 6. Ареф’єва О.В., Мізюк С.Г., Геєць І.О. Мікро та макроекономічний аналіз авіабізнесу соконкурентних груп / О.В.Ареф’єва. С.Г. Мізюк, І.О. Геєць – Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі. Монографія / за ред. Ареф’євої О.В. – К.: ФОП Маслаков, 2018. – С. 7-17.
 7. Ареф’єва О.В. Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств у цифровому економічному просторі/ О.В. Ареф’єва – Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі. Монографія / за ред. Ареф’євої О.В. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – С. 7-19. .
 8. Ареф’єва О.В., Копча Ю.Ю. Фінансове забезпечення потенціалу економічної безпеки підприємства / О.В. Ареф’єва, Ю.Ю. Копча // Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 243-251.
 9. Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств у цифровому економічному просторі : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Ареф’євої О.В. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 490 с.

 

Науково-дослідна робота:

Керівник НДР «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, аспірантів та докторантів, виступає науковим керівником та офіційним опонентом дисертаційних робіт.