Полоус Ольга Вікторівна

Доцент кафедри,

к.е.н.

 

Полоус Ольга Вікторівна

Посада - доцент кафедри економіки повітряного транспорту

Науковий ступінь - кандидат економічних наук

Досвід науково-педагогічної діяльності – 4 роки

У 2011 р. закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Фінанси», у 2014 р. – аспірантуру НАУ. У 2015 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» на тему «Управління формування та розвитком трудового потенціалу аеропортів».

З 2015 року працювала в Національному авіаційному університеті на посаді асистента кафедри міжнародної економіки, з 2017 року на посаді доцента кафедри економіки, а з 01.02.2018 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри економіки повітряного транспорту.

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Business economics», «Прогнозування та макроекономічне планування»,  «Трансфер технологій в економіці».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів – людський капітал; людські ресурси; стратегії розвитку персоналу компаній; фінансовий аналіз; глобальні трансформації в світовій економіці; авіаційний сектор; інновації; макроекономічне планування; прогнозування економічних процесів; оцінка конкурентоспроможності економік держав.

Автор і співавтор 72 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 методичних рекомендацій до виконання дипломної роботи, 1 практикуму, 27 наукових статей у фахових виданнях та 4 колективних монографій.

Основні наукові праці:

  1. Полоус О.В. Тенденції розвитку людського капіталу України в контексті відповідності критеріям конвергенції ЄС / О.В. Полоус // Економіка та суспільство [Електронний ресурс] / Мукачівський державний університет. – 2017. – Вип. 9. – С. 915 – 922.
  2. Полоус О.В. Формулювання визначення людського капіталу методом суб’єктивного шкалювання / О.В. Полоус // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – Ч. 2. – С. 44-47.
  3. Полоус О.В. Особливості управління розвитком людського капіталу в умовах інноваційної економіки / О.В. Полоус // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс] / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – Вип. 17. – С. 579 – 583.
  4. Полоус О.В. Управління мобільністю людського капіталу в умовах транснаціонального бізнесу / О.В. Полоус // Проблеми системного підходу в економіці. – К.:НАУ, 2017. – Вип. 3 (59). – С. 68 – 74.
  5. Полоус О.В. Методичні підходи до оцінки міжнародної конкурентоспроможності IT-сектору України в контексті розвитку його людського капіталу / О.В. Полоус // Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: Монографія/За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: Видавництво, 2018. – С. 41-50.
  6. Полоус О.В. Співвідношення рівня розвитку людського капіталу та ефективності функціонування фінансового ринку України в контексті глобалізаційних процесів / О.В. Полоус, А. Альнаджар // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – Херсон, 2018. Випуску 5 (48). – С. 22-27.
  7. Полоус О.В. Економічний зміст конкурентоздатності людського капіталу в умовах глобалізації / О.В. Полоус, Т.Р. Лукій // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Одеса, 2018. – Вип. 35, Ч. 2. – С. 16-21.
  8. Полоус О.В. Фактори впливу міграційної політики на формування людського капіталу держав / О.В. Полоус, О.О. Гладишко // «Науковий погляд: економіка та управління». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2018. - №4 (62). – С. 13-20.
  9. Полоус О.В. Проблеми економічної взаємодії ЄС-США та ЄС-Китай / О.В. Полоус, Д.М. Захаренко // Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. – НАУ, 2018. – Вип. 6 (68). – С. 27-33.
  10. Полоус О.В. Роль інноваційних та інформаційних технологій в стратегіях розвитку ТНК в умовах глобалізаційних змін / О.В. Полоус, Сон Сюйшен, Ху Ченьсін // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». Мукачівський державний університет, 2018. Вип. №19. С. 74-80. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/12.pdf

 

Науково-дослідна робота:

Співавтор НДР «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі».

Виконує обов’язки відповідального за дипломне проектування по кафедрі. Здійснює керівництво аспірантами та науково-дослідною роботою студентів (підготовка наукових статей, доповідей на конференції, підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах).