Історія кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

       

       

Випускники кафедри економічної кібернетики

        Створення кафедри  пов`язане з проходженням суспільством певного етапу розвитку науково-технічного прогресу – з появою комп’ютерів. Ця об`єктивна причина сприяла інтенсивному розвитку математичного моделювання, що набуло в сфері економіки нового напряму – економіко-математичного моделювання.

         Кафедра  була створена згідно наказу ректора НАУ №143/од від 14.07.2004 року. Це наймолодша кафедра факультету економіки та бізнес-адміністрування. Кафедра є випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів та магістрів спеціалізаціїі «Економічна кібернетика» та «Цифрова економіка».

         Засновником та першим завідувачем кафедри був професор Жебка Валентин Володимирович. Після нього кафедру очолювала професор Олешко Тамара Іванівна. Потім посаду завідувача кафедри займала професор Касьянова Наталія Віталіївна.

        З 2019 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент, Іванченко Надія Олександрівна.

        Навчальний процес на кафедрі забезпечують 9 науково-педагогічних працівників, серед них 2 доктори та 7 кандидатів наук. У навчальному процесі широко використовується науково-практична лабораторія « Моделювання соціоекологоекономічних процесів».

        На кафедрі працює гурток "Інструменти обробки даних в умовах цифрової економіки"

        Кафедрою проводиться значна робота у сфері наукових досліджень, розробленні нових дисциплін відповідно до сучасних напрямів розвитку моделювання в економіці, написанні монографій, електронних навчальних посібників, методичних матеріалів для успішного опанування студентами дисциплін та використання набутих знань у подальшій діяльності.
        Студенти, що навчаються за спеціальністю  «Економічна кібернетика», беруть активну участь у науково-дослідній роботі за темою наукових досліджень кафедри «Управління інноваційним розвитком високотехнологічних підприємств», наукових семінарах кафедри, наукових студентських конференціях та конкурсах наукових робіт всеукраїнського і міжнародного рівнів.