Касьянова Наталія Віталіївна

Професор кафедри                                          

д. е. н., професор 

     Перелік курсів:

 1. Економічна кібернетика
 2. Інформаційні системи і технології в управлінні
 3. Дослідженні операцій
 4. Математичні моделі економічної динаміки
 5. Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

     Наукові інтереси: управління розвитком підприємства в умовах невизначеності; керований хаос

 

                                        

 

     Наукові праці:

 1. Касьянова Н.В. Управління розвитком підприємства: інноваційний аспект // Актуальні проблеми управління соціоекологоекономічними системами: монографія. К.: НАУ, 2017. С. 75-96
 2. Касьянова Н.В. Прогнозування динаміки розвитку підприємства / Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В Захарченко. Мелітополь: вид. буд. Меліт. міск. друк, 2019. С. 82-92
 3. Kasianova N., Kravchuk N., Tarasova E. Enterprise development management through managed chaos // Independent Journal of Management & Production. Volume 10, Issue 5. 2019. 1626-1644
 4. Касьянова Н.В. Впровадження стратегії енергозбереження на промислових підприємствах // Ефективна економіка. Дніпро: ДДАЕУ, 2017. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5916
 5. Касьянова Н.В., Лях Ю.О. Пріоритетні напрями розвитку ринку телекомунікацій України // Інфраструктура ринку, № 7. С. 54-59. URL: http://www.market-infr.od.ua/ journals/2017/7_2017_ukr/12.pdf
 6. Касьянова Н.В., Курбанов О.О. Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку // Економіка та суспільство. Мукачево: МДУ, 2017. № 10. С. 262-265. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/ 46.pdf
 7. Касьянова Н.В., Нестрига А.С., Середа Д.І. До проблеми медичного страхування в Україні // Проблеми системного підходу в економіці. К.: НАУ, 2017. № 3 С. 114-119
 8. Касьянова Н.В., Дубель І.А.Управління потенціалом розвитку промислового підприємства в умовах дисбалансів // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв: МНУ, 2017. № 18. С. 325-329
 9. Касьянова Н.В., Касьянова К.В. Прогнозування відтоку клієнтів соціальної мережі // Економіка, бізнес-адміністрування та право. К.: КУРВ, 2017. № 3(3). С. 79-88.
 10. Касьянова Н.В. Формування вертикально-інтегрованих високотехнологічних компаній // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Краматорськ: ДДМА, 2017. №1 (40). C. 124-128.
 11. Касьянова Н.В., Смерічевський С.Ф., Глушаченко С.С. Маркетингове дослідження кредитного рейтингу на основі штучної нейронної мережі // Маркетинг і цифрові технології. Одеса: ОНПУ, 2017. Т. 1, № 2. С. 32-40
 12. Касьянова Н.В., Танцюра Ю.А. Моделювання розвитку енергетичної системи країни // Інфраструктура ринку. № 19. С. 67-71. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/14.pdf /
 13. Касьянова Н.В., Кавун І.С. До проблеми запобігання хаосу економічних систем // Економіка та суспільство. Мукачево: МДУ, 2018. № 16. С. 978-982. URL: http:// economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/149.pdf
 14. Касьянова Н.В., Яцко К.С., Долинний Д.М Адаптивна інформаційна система підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. К.: НАУ, 2018. № 3. С. 115-120
 15. Касьянова Н.В., Танцюра Ю.А. Оптимізація транспортних потоків підприємства / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019. № 2 (19). С. 434-439
 16. Касьянова Н.В.,С.С. Яцюк Управління ризиками інноваційного проекту // «Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського» Серія: Економіка і управління. К.: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2019. Том 30 (69). № 3. C. 84-89. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_3/16.pdf
 17. Касьянова Н.В. Проблема банкрутства авіакомпаній // Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти: збірник наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.- практ. конф. (16 березня 2017 р.) Київ: НАУ, 2017. С. 23
 18. Касьянова Н.В. Чинники формування інноваційної економіки // Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: збірник тез доповідей Міжнар. наук.-прак. конф. (21-22 берез. 2017 р.) Київ: НАУ, 2017. С. 55-57
 19. Касьянова Н.В. «Людина інноваційна» як основа інноваційної економіки // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 берез. 2018 р.) – Ч. 3. К.: Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 261-263
 20. Касьянова Н.В. До проблеми оцінки розвитку національної економіки // Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: збірник матеріалів Міжнар. наук.-прак. конф. (20-23 берез. 2018 р.) Київ: НАУ, 2018. С. 102-104
 21. Касьянова Н.В. Хаос-інжиніринг як інструмент управління хаосом // Синергетична співпраця в розв’язанні сучасних соціально-економічних проблем: наука, освіта, практика: збірник тез доповідей міжн. наук.-практ. конференції VI Sympozjum naukowe ”Ukraina-Polska – współpraca synergetyczna”. (12-13 черв. 2018 р.). Слов’янськ, 2018. С. 68-70.
 22. Kasianova N., Palyvoda T. Strategy of inter-industry cooperation «Aviation – Tourism – Cultural Heritage» // Aviation in the XXI-st century К: НАУ, 2018. URL:http:// conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/4961/4235
 23. Касьянова Н.В. Проблеми цифровізації промислового підприємства // Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем: збірник матеріалів Міжнар. наук.-прак. конф. (19-20 берез. 2019 р.) К: НАУ, 2019. С. 212-214

Іванченко Надія Олександрівна

Hits:872

Завідувач кафедри                                            к.е.н., доцент

Читати ще

Олешко Тамара Іванівна

Hits:682

    Професор кафедри                           д.т.н., професор

Читати ще

Подскребко Олександр Сергійович

Hits:1292

  Доцент кафедри                          к.е.н

Читати ще

Кудрицька Жанна Володимирівна

Hits:592

Доцент кафедри                                       к.е.н., доцент

Читати ще

Касьянова Наталія Віталіївна

Hits:695

Професор кафедри                                           д. е. н., професор 

Читати ще

Квашук Дмитро Михайлович

Hits:656

Доцент кафедри к.е.н.

Читати ще

Густера Олег Михайлович

Hits:739

Ст. викладач кафедри к.е.н.

Читати ще

Крисак Яків Васильович

Hits:565

ст. викладач кафедри доцент НАУ

Читати ще

Попик Наталія Володимирівна

Hits:407

Доцент кафедри                               к.е.н, доцент

Читати ще

Алпатов Сергій Миколайович

Hits:497

  Асистент кафедри

Читати ще

Атаманюк Оксана Володимирівна

Hits:451

Завідувач лабораторії моделювання соціоекологоекономічних процесів

Читати ще