Олешко Тамара Іванівна

 

 

Професор кафедри                         

 д.т.н., професор

     Перелік курсів: Теорія ігор в економіці. Математичні методи і моделі ринкової економіки, Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці, Моделювання управління ризиком, Ігрові моделі в цифровій економіці.

    Наукові інтереси: Моделювання складних систем, Теорія ігор в економіці.

 

                                        

    Наукові праці:

1. Олешко Т.І., Касьянова Н.В. Актуальні проблеми управління соціоекологоекономічними системами. Монографія. - К.: НАУ, 2017. - 204 с.

2. Олешко Т.І., Квітко А. Характеристика та аналіз розвитку авіакомпаній України. Економіка та суспільство. - М. Мукачівський державний універ-ситет, 2017. -№11. - Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua.

3. Олешко Т.І., Геєць І.О., Павлюк Є.П. Аналіз сучасного стану авіаційної галузі України. Проблеми системного підходу в економіці: збі. наук, праць: Вип. 5(61). - К.: Національний авіа-ційний університет, 2017. - С.80-84.

4. T.Oleshko,N. Ivanchenko. Semantic-frame model of technical and technological potential of the economic safety of the enterprise. VII Inter University Conference «Projekt interdystyplinarny projektem XXI wieku»: University of Bielsko-Biala, Poland. December 08, 2017). - Bielsko-Biaia: Kaukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej. 2017. - Pp. 105-116.

5. Олешко Т.І., Біленко O.K. Аспекти формування механізму банкрутства в Україні. Інфраструктура ринку. -2017. - №7. - Режим доступу сурсу: http// www.market-infr.od.ua /uk /7-2017.

6. Олешко Т.І., Лещинський О.Л. Теоретичні засади математичного моделювання структурної економічної безпеки надання послуг мобільного зв'язку на основі мереж пост-NGN, 4G та 5G. Перспективы предос-тавления услуг на осове сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и технические решения по их построению и защите: конф. МСЭ 7-9 июня 2017 г.:тезисы докл. - К., 2017. - С.77-79.

7. Олешко Т.І., Козел A.M. Комплексна система управління ризиками на підприємстві. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: міжнар. наук. - практ. конф., 16-17 березня 2017 р.: матер, докладов. - 2017. - С.84-86.

8. Олешко Т.І., Попик Н.В., Козел А. Антикризове управління підприємством в умовах трансформаційної економіки. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 березня 2017 p.: матеріали док. - 2017. - С 86-89.

9. Олешко Т.І., Лещинський О.Л., Горбачова О.М. Теоретичні засади моделювання складних соціально-економічних систем з майже відсутньою інформацією. Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоеколо-гоекономічних систем: VIII міжнар. науково-практична конф., 21-22 березня 2017 p.: тези доп. - К. :УВОІ «Допомога» УСІ», 2017.-С.103.

10. Олешко Т.І., Гребенюк С.В. Тактика управління валютними ризиками комерційних банків. Научный вестник ДГМА: сб. науч. трудов. - 2017. - №2 (23Е). - С. 155-158. -Режим доступа : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdgma_2017.

11. ОлешкоТ.І., Теорія ігор і стратегічні рішення. Проблеми підготовки професійних кадрів логістики в умовах глобального конкурентного середовища: XV Між.нар.наук.-практ.конф., 27-28 жовтня 2017 p.: зб.доп.- К., 2017.- СІ 19-123.

12. Олешко Т.І., Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності. Економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України: Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25-26 січня 2018 р.:тези доп.-М.,2018.-С.142-144.

13. Олешко Т.І., Прийняття управлінь-ких рішень за допомогою теорії ігор. Інформаційні технології, системний аналіз і моде-лювання соціоеколо-гоекономічних систем: зб. матеріалів IX міжнар. науково-практичної конф.: 20-23 березня 2018 року. [Електронне наукове видання]. - К.: НАУ, 2018. - Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/32983/l/%D %81%Р0%В1 %D0%BE%D1%80%D0%BD%D 0%B8%D0%BA%202018.pdf.

14. Олешко Т.І., Лещинський О.Л., Горбачова О.М. Теоретичні аспекти нечіткого підходу до побудови алгоритмів ройового алгоритму. Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем». 20-23 березня 2018 року. [Електронне наукове видання].-К.: НАУ, 2018. - Режим доступу: 18. Олешко Ті, Верзун А.В. Імітаційне моделювання процесу обслуговування пасажирів аеропорту. Проблеми системного підходу в економіці. -2018. -№1(63). — С. 180-185.

15. Tamara Oleshko, Iryna HEIETS. Perspectives of the air transportation market in Ukraine. Aviation: journal. - Vilnius, Lithuania, Gediminas Technical University (VGTU) Press, - 2018. - 22 (2018), pp. 1-5.(Scopus)

16. Олешко Ті, Верзун А.В. Імітаційне моделювання процесу обслуговування пасажирів аеропорту. Проблеми системного підходу в економіці. -2018. -№1(63). — С. 180-185. У фаховому виданні.

17. Tamara Oleshko, Iryna HEIETS. Perspectives of the air transportation market in Ukraine. Aviation: journal. - Vilnius, Lithuania, Gediminas Technical University (VGTU) Press, - 2018. - 22 (2018), pp. 1-5.

18. Олешко Т. І., Лещинський О.Л., Горбачова О.М. Вивчення ігор різними двійковими представленнями чисел. Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем». 19-20 березня 2019 року. [Електронне наукове видання].- К.: НАУ, 2019. -282с.

19. Олешко Т.І., Павлюк Є. Характеристика державного боргу України в 2018 році. Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем». 19-20 березня 2019 року. [Електронне наукове видання].- К.: НАУ. 2019. -282с.

20. Олешко T.I., Лещинський О.Л., Геєць І.О. Ігрові моделі прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Матеріали наук.-практ. конф.Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами.-К.:НАУ ,2019.-160 с.

21. Олешко Т.І., Козел Н. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. Ефективна економіка. 2019. № 4. - URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=6979.

22. Олешко Т.І.  Бараннік В. В., Підлісний С А.Двохієрархічне структурне слотування для підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах. Наукоємні технології. - К.:НАУ. 2017. - № 1 (33). - С 22-27.Режим доступу: http://jml.nau.edu.ua/index.php/SBT/article/view/11554

 

Іванченко Надія Олександрівна

Hits:872

Завідувач кафедри                                            к.е.н., доцент

Читати ще

Олешко Тамара Іванівна

Hits:683

    Професор кафедри                           д.т.н., професор

Читати ще

Подскребко Олександр Сергійович

Hits:1292

  Доцент кафедри                          к.е.н

Читати ще

Кудрицька Жанна Володимирівна

Hits:592

Доцент кафедри                                       к.е.н., доцент

Читати ще

Касьянова Наталія Віталіївна

Hits:695

Професор кафедри                                           д. е. н., професор 

Читати ще

Квашук Дмитро Михайлович

Hits:657

Доцент кафедри к.е.н.

Читати ще

Густера Олег Михайлович

Hits:739

Ст. викладач кафедри к.е.н.

Читати ще

Крисак Яків Васильович

Hits:565

ст. викладач кафедри доцент НАУ

Читати ще

Попик Наталія Володимирівна

Hits:407

Доцент кафедри                               к.е.н, доцент

Читати ще

Алпатов Сергій Миколайович

Hits:497

  Асистент кафедри

Читати ще

Атаманюк Оксана Володимирівна

Hits:451

Завідувач лабораторії моделювання соціоекологоекономічних процесів

Читати ще