Навчальний план кафедри економіки

Навчальний план кафедри економіки:

 

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

1.Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

Фізичне виховання 

 Фізичне виховання

Господарське законодавство

 

Іноземна мова

Основи креативної економіки

Політологія

 

 Ділові комунікації та основи іміджології

 Основи підприємництва

Правознавство 

 

Філософія

Інтегрційні процеси в економіці

Основи інноваційно-інвестиційної діяльності

 

 Історія релігії

 

 

 

Психологія і педагогіка

 

 

 

 

Релігієзнавство

 

 

 

Вступ до фаху

Економічна теорія

Основи інноваційної економіки

 

 Психологія діяльності та навчальний менеджмент

  Державне регулювання підприємницької діяльності

 

 

Універститетська освіта

Трансформаційна економіка та економічна політика держави

 

 

Історія української культури

 

 

 

Етика ділового спілкування

 

 

 

 

 

 

 

2.Цикл загально-економічної підготовки

 

 

 

 

Політекономія

Оптимізаційні методи та моделі

 

 

 Інформатика

 

 

 

Екологія

Економетрика

 

 

 Історія економіки та економічної думки

 

 

 

Макроекономіка

Мікроекономіка

 

 

 

 

 

 

Вища математика

Теорія ймовірності і математична статистика

 

 

 

 

 

 

3.Цикл професійної та практичної підговки

 

 

 

 

Безпека життєдіяльності

Економіка підприємства

Економіка підприємства

Основи охорони праці

 

 

 

 

 

Менеджмент

Маркетинг

Стратегія підприємства

 Соціологія

 

 

 

 

Гроші і кредит

Бухгалтерський облік

Економіка та організація інноваційної діяльності

 

 Фінанси

 Міжнародна економіка

 Управління витратами

 

Статистика

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Проектний аналіз

 

 Регіональна економіка

 Організація виробництва

 Планування і контоль на підприємстві

 

 

 

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

 Комп’ютерний тренінг

 Фаховий тренінг

Економічна практика

 Випускна робота

 

 

 

Державний екзамен

 

 

 

 

4.Цикл дисциплін вибору навчального закладу

 

 Комерційна діяльність суб’єктів підприємництва

 

Основи економіки транспорту

 

 

 

 

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

 Економіка інтелектуальної власності

 

 

 

 

5.Цикл дисциплін вільного вибору студентів

 

 

Страхування

 Оцінка конкуренто-спроможності підприємства

 

 

 Соціальна економіка

Управління якістю продукції підприємства

 

 

 Інвестування

 

 

 

Регулювання економічної діяльності підприємства

Оцінка економічної діяльності підприємства

 

 

 

 

 

 

Військова підготовка

Військова підготовка

 

 

 

 Тематика курсових робіт:

 1. Мікроекономіка

Тема: Поведінка виробника на різних типах ринків.

 1. Економіка та організація інноваційної діяльності

Тема: Оцінка інноваційного поводження підприємства.

 1. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

Тема: Визначення доцільності об’єднання підприємств на основі економічних показників.

 1. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Тема: Порівняльна економічна оцінка ефективності експлуатації літаків у заданих умовах організації авіаперевезень.

 1. Стратегія підприємства

Тема: Стратегія підприємства: цілі, місія, оцінювання зовнішнього середовища підприємства.

 1. Управління потенціалом підприємства

Тема: Система управління потенціалом: методика, аналіз та різновиди.

 1. Антикризове управління

Тема: Оцінка фінансового стану підприємства.

 1. Стратегічне управління підприємством

Тема: Стратегія розвитку підприємства та методи покращення його стану.

 1. Планування і контроль на підприємстві

Тема: Сучасні методи і підходи до планування господарської діяльності.

 1.  Регіональна економіка

Тема: Обґрунтування проблем та перспектив розвитку регіону на основі дослідження та оцінки економічних показників його розвитку.

 1. Економіка підприємства

Тема: Визначення ефективності виробництва продукції на підприємстві до і після залучення інвестицій.

 

Орієнтована тематика випускних робіт
для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
напряму 6.030504 «Економіка підприємства»

 1. Ефективність відтворення і використання основних засобів підприємства.
 2. Оновлення основних засобів підприємства.
 3. Ефективність використання оборотних активів транспортного підприємства.
 4. Резерви підвищення фондовіддачі підприємства.
 5. Формування та використання виробничої потужності транспортного підприємства.
 6. Оцінка виробничого потенціалу транспортного підприємства.
 7. Ефективність використання повітряних суден авіакомпанії.
 8. Формування стратегії експлуатації повітряної лінії.
 9. Ефективність експлуатації повітряних суден.
 10. Особливості матеріально-технічного постачання транспортних підприємств.
 11. Диверсифікація виробничо-господарської діяльності транспортного підприємства.
 12. Визначення ефективності збутової діяльності підприємства.
 13. Оцінка впливу ризиків на діяльність підприємства.
 14. Оцінка зовнішнього середовища діяльності підприємства.
 15. Ефективність інвестиційної діяльності підприємства.
 16. Фінансово-економічні умови антикризового управління підприємства.
 17. Організаційно-економічні особливості використання повітряних суден на умовах міжнародного лізингу.
 18. Оновлення технічної бази виробництва на умовах лізингу.
 19. Методи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.
 20. Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 21. Стратегічне управління розвитком транспортного підприємства.
 22. Формування економічної стратегії розвитку підприємства.
 23. Формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства.
 24. Формування системи управління якістю на підприємстві.
 25. Формування конкурентної стратегії підприємства.
 26. Особливості функціонування підприємств транспорту н основі використання маркетингових принципів.
 27. Організаційно-економічне управління технічним розвитком транспортного підприємства.
 28. Розвиток інноваційних процесів на транспортним підприємстві.
 29. Забезпечення конкурентоспроможності транспортно-експедиторської діяльності малого бізнесу.
 30. Перспективи розвитку сфери реалізації продукції та послуг підприємств транспорту.
 31. Економічні проблеми впровадження інформаційних систем на транспортних підприємствах.
 32. Організаційно-економічні аспекти електрифікації залізниць.
 33. Ефективність системи антикризового менеджменту підприємства.
 34. Ефективність оптимізації структури персоналу підприємства.
 35. Формування стратегії розвитку персоналу підприємства.
 36. Ефективність використання трудових ресурсів.
 37. Організаційно-економічні заходи управління трудовими ресурсами.
 38. Формування, розвиток соціально-трудових відносин на підприємстві, оцінка їх ефективності.
 39. Оцінка ефективності плану з наукової організації праці.
 40. Методи нормування праці.
 41. Планування соціального розвитку колективу підприємства.
 42. Система мотивації та оплати праці на підприємстві.
 43. Форми і системи оплати праці на підприємстві.
 44. Організаційно-економічні особливості управління витратами підприємства.
 45. Формування вартості послуг транспортних підприємств.
 46. Резерви зниження собівартості авіаперевезень.
 47. Формування собівартості перевезень на залізничному транспорті.
 48. Планування заходів зі зниження собівартості продукції.
 49. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат.
 50. Формування тарифів на авіаперевезення.
 51. Особливості ціноутворення на вантажні залізничні перевезення.
 52. Формування цінової стратегії підприємства.
 53. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці працівників підприємства.
 54. Ефективність діяльності підприємства.
 55. Формування прибутку на транспортному підприємстві.
 56. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення.
 57. Методи підвищення прибутковості підприємства.
 58. Резерви підвищення рентабельності підприємства.
 59. Форми матеріального стимулювання працівників.
 60. Методи планування фонду оплати праці на підприємстві.
 61. Планування підвищення продуктивності праці.
 62. Формування та виконання виробничої програми підприємства
 63. Проведення модернізації основних засобів підприємства
 64. Організаційно-економічні складові  санації підприємства
 65. Організаційно-економічні складові реструктуризації підприємства
 66. Організаційно-методичні складові діагностики кризи на підприємстві
 67. Формування антикризової стратегії підприємства

 

Орієнтована тематика дипломних робіт
для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
напряму 7.03050401 «Економіка підприємства»

 1. Ефективність відтворення і використання основних засобів транспортного підприємства.
 2. Економічне обґрунтування оновлення основних виробничих засобів транспортного підприємства.
 3. Ефективність використання оборотних активів транспортного підприємства.
 4. Економічне обґрунтування резервів підвищення фондовіддачі підприємства.
 5. Економічне обґрунтування ефективності використання виробничої потужності транспортного підприємства.
 6. Економічна оцінка виробничого потенціалу транспортного підприємства.
 7. Ефективність використання повітряних суден авіакомпанії.
 8. Економічне обґрунтування формування стратегії експлуатації повітряної лінії.
 9. Ефективність оцінка ефективності експлуатації парка повітряних суден.
 10. Економічна оцінка ефективності диверсифікації виробничо-господарської діяльності транспортного підприємства.
 11. Оцінка впливу ризиків на діяльність підприємства.
 12. Економічне обґрунтування напрямів підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства.
 13. Фінансово-економічні умови антикризового управління підприємства.
 14. Фінансово-економічна оцінка використання повітряних суден на умовах міжнародного лізингу.
 15. Ефективність оновлення технічної бази виробництва на умовах лізингу.
 16. Методи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.
 17. Ефективність заходів підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 18. Економічне обґрунтування формування економічної стратегії розвитку підприємства.
 19. Оцінка ефективності системи управління якістю на підприємстві.
 20. Економічне обґрунтування конкурентної стратегії підприємства.
 21. Ефективність системи організаційно-економічного управління технічним розвитком транспортного підприємства.
 22. Економічне обґрунтування розвитку інноваційних процесів на транспортним підприємстві.
 23. Економічне обґрунтування впровадження інформаційних систем на транспортних підприємствах.
 24. Ефективність організаційно-економічних заходів щодо електрифікації залізниць.
 25. Ефективність системи антикризового менеджменту підприємства.
 26. Ефективність оптимізації структури персоналу підприємства.
 27. Економічне обґрунтування стратегії розвитку персоналу підприємства.
 28. Соціально-економічна ефективність використання трудових ресурсів.
 29. Організаційно-економічні заходи управління трудовими ресурсами.
 30. Соціально-економічна ефективність соціально-трудових відносин на підприємстві
 31. Ефективність плану з наукової організації праці.
 32. Методи нормування праці.
 33. Економічне обґрунтування плану соціального розвитку підприємства.
 34. Економічне обґрунтування форм і систем заробітної плати на підприємстві.
 35. Економічна оцінка системи управління витратами підприємства.
 36. Методи формування вартості послуг транспортних підприємств.
 37. Резерви зниження собівартості авіаперевезень.
 38. Методи визначення собівартості перевезень на залізничному транспорті.
 39. Обґрунтування плану заходів зі зниження собівартості продукції.
 40. Стратегія зниження поточних витрат.
 41. Методи формування тарифів на авіаперевезення.
 42. Методи ціноутворення на вантажні залізничні перевезення.
 43. Економічне обґрунтування цінової стратегії підприємства.
 44. Резерви підвищення продуктивності праці працівників підприємства.
 45. Обґрунтування заходів підвищення ефективності діяльності підприємства.
 46. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення.
 47. Економічне обґрунтування шляхів підвищення прибутковості підприємства.
 48. Резервів підвищення рентабельності підприємства.
 49. Методи планування фонду оплати праці на підприємстві.
 50. Обґрунтування плану підвищення продуктивності праці.