У Поліському національному університеті 21 квітня 2021 року відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка бізнесу». 

За результатами конкурсу перемогу здобула студентка 5 курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОС «Магістр» факультету економіки та бізнес-адміністрування НАУ Вікторовська Тетяна Дмитрівна.

Представлена на конкурсі наукова робота на тему «Бізнес-процеси в системі розвитку підприємства» була підготовлена під керівництвом д.е.н., проф., завідувача кафедри економіки та бізнес-технологій Ушенко Наталі Валентинівни.

Галузева конкурсна комісія при обговоренні результатів конкурсу відзначила наукову роботу та нагородила Вікторовську Тетяну призовим місцем (дипломом III ступеня). Також висловлена подяка науковому керівнику – Ушенко Н.В., за високий професіоналізм в підготовці студентів, плідну працю та підтримку студентства в розвитку економічної науки, зокрема за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей у 2020-2021 навчальному році зі спеціальності «Економіка бізнесу».

Вітаємо студентку з перемогою та бажаємо подальших наукових звершень!


Матвієнко Роман Олександрович

Посада доцент 

Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент


УШЕНКО НАТАЛЯ ВАЛЕНТИНІВНАПосада  – Професор кафедри економіки НАУ

Науковий ступінь  – доктор економічних наукк
Вчене звання – професор

Досвід науково-педагогічної діяльності – 16 років:

 • У 2000 році закінчила Бердянський інститут підприємництва за спеціальністю «Менеджмент організацій».
 • У 2000р. розпочала наукову-педагогічну діяльність у Бердянському інституті підприємництва асистентом кафедри менеджменту
 • У 2000-2003 рр. - здобувач НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (м. Київ). У 2003 році захистила дисертацію на тему «Зайнятість населення та удосконалення організаційно-економічного механізму її державного регулювання в ринкових умовах» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством», присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.
 • 2003-2005рр. – доцент кафедри менеджменту Бердянського інституту підприємництва.
 • У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.
 • 2005-2008рр. – докторант НДЕІ Міністерства економіки України (м. Київ). У 2009р. захистила дисертацію тему «Науково-методологічні засади державного регулювання відтворення людського капіталу України» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством», присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.
 • 2008-2016р. - завідувач кафедри менеджменту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.
 • У 2012р. присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту.
 • З 2016р. – професор кафедри економіки НАУ.

                        
Викладацька діяльність
Дисципліни, що викладаються:  Управління проектами
Проектний аналіз
Методологія наукових досліджень

Наукова діяльність:
Сфера наукових інтересів – державне регулювання національної економіки, відтворення людського капіталу, соціально-трудові відносини, економіка вищої освіти, управління знаннями.
Наукові праці (всього кількість) - 104

Список наукових та навчально-методичних праць у 2011-2016рр.


№ пор.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові праці

1

Науково-теоретичні засади якості трудового життя персоналу підприємства

друк. стаття

Формування ринкових відносин. – 2011. - №4(119). – С. 219-225.

7

-

2

Теоретичні концепції категорії «людський капітал»

друк. стаття

Формування ринкових відносин. -  2011. - №7 (122). – С. 180-185.

6

-

3

Капіталізація людського потенціалу: процесно-функціональний підхід

тези

Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика: тези доп. і повідомл. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 травня 2011 року)/ НАН України, Ін-т економіки промисловості; редкол.: І.П. Булєєв (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2011. – С. 206-207.

2

-

4

Капіталізація людського потенціалу: процесно-функціональний підхід

друк. стаття

Вісник Донецького університету економіки та права. – 2011. - №2. – С.  36-40.

 

-

5

Методологические основы капитализации человеческого потенциала в общественном воспроизводстве

розділ у монографії

Капитализация предприятий: теория и практика: моногр. / под ред. д.э.н., проф.  И.П. Булева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП.  – Донецк, 2011. – С. 310-323.

14

-

6

Конкурентоспроможність персоналу інноваційно-орієнтованого підприємства

друк. стаття

Часопис економічних реформ. – 2011. - №4. – С. 150-156.

7

-

7

Розвиток людського капіталу інноваційно-орієнтованого підприємства

друк. стаття

Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2012. - №1.- С.45-52.

8

-

8

Лояльність персоналу щодо сприйняття інноваційних знань

тези

Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти: тези доп. і повідомл. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 04-05 грудня 2012р.) – Донецьк: Вид-во «Донбас»», 2012. – С.92-93.

2

Кушал І.М.

9

Сутність та тенденції зростання продуктивності праці в сучасних умовах розвитку економіки України

друк.
стаття

Формування ринкових відносин в Україні / Наук. ред. І.Г. Манцуров. -  2012. - №12 (139). - С. 175-178.

4

-

10

Інформаційне забезпечення впровадження інноваційних елементів механізму ресурсозбереження промислових підприємств

розділ у монографії

Управління еколого-економічним потенціалом та застосування механізму ресурсозбереження у забезпеченні фінансово-економічної безпеки вугледобувних підприємств: монографія / Бєляєва Г.Є., Антоненко В.М., Портнова Г.О. та ін. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 304 с. – С.199-206.

4
7

Бєляєва О.Л.

11

Еволюція інституту банкрутства в Україні

друк. стаття

Науковий вісник : фінанси, банки, інвестиції. 2013. 4 (23).— С. 13-18.

3
6

Друзін Р.В.

12

Напрями вдосконалення економічного регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу

друк. стаття

Вісник Донецького національного технічного університету . – 2013. - №4(46). С.116-126.

6
11

Бекірова С.Е.

13

Сучасний стан та тенденції розвитку ринку санаторно-курортних послуг АР Крим

друк. стаття

Культура народов Причерноморья. – 2013. - №254. – С.88-94.

3
7

Пегушина Г.О.

14

Методичні засади прогнозування потреби у фахівцях із вищою освітою в Україні

розділ монографії

Управління соціально-економічними системами./ за ред. проф. Л.І. Антошкіної, проф. Н.В. Ушенко. – Донецьк: Вид-во «Юго-Восток, Лтд», 2013. – С.  36-43.

3
7

Левченко О.М.,
Ткачук О.В.

15

Вдосконалення формування та розміщення державного замовлення в контексті підвищення конкурентоспромож-ності випускників ВНЗ України

друк. стаття

Часопис економічних реформ. – 2013
. - №3(11). – С.29-34.

6

-

16

Освітні потреби в умовах розбудови економіки знань

друк.
стаття

Вісник Чернігівського національного технологічного університету. – 2013. – № 4(70). – С. 22-31.

10

-

17

Міграційний потенціал України: мотиваційно-потребовий аспект

друк. стаття

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. - №1. – С.132-139.

8

-

18

Економіка знань і капітал освіти

тези

Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку» (м. Кіровоград, 17 квітня 2014р.) – Кіровоград: КОД, 2014. - С.29-30.

2

-

19

Усовершенствование методических основ оценки инвестиционной привлекательности объектов  рекреационной сферы

тези

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ,,Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти” (м.Умань, 28 березня 2014р.). – Ч.1. – Умань, 2014. – С.6-8.

2
3

Бекірова С.Е.

20

Джерела відтворення людського капіталу як основа задоволення особистих та суспільних потреб

друк. стаття

Вісник Донецького національного технічного університету . – 2014. - №4. – С. 138-146.

9

-

21

Концептуальні засади соціальної політики України

друк.
стаття

Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2014. - №2(27). – С.111-116.

3
6

Шило К.М.

22

Лідерство як складова елітності менеджера

тези

Елітний менеджер: технологія в системі національної освіти: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 11 червня 2014 р.) / [ред. кол. Г.А. Дмитренко (голов. ред.), Т. І. Бурлаєнко, М. С. Діденко ] / Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ "УМО", кафедра економіки та управління персоналом. - К., 2014. -С.68 – 71.

4

-

23

Лідерство як складова елітності менеджера

стаття

Проблеми освіти. – 2014. - №80. – С. 15-18.

4

-

24

Зовнішній вектор освітніх міграцій

стаття

Вісник Донецького національного університету. – 2014. - №2. – С.67-72. - Серія В: економіка і право.

4
6

Мельник С.В.

25

Студентський освітній туризм: міжнародний аспект

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід» (16-17 жовтня 2014 р.)/ за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – С.282-287.

6

-

26

До питань інформатизації в освітньому просторі

тези

Матеріали IІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті» (22-24 вересня 2014р.).: збірник тез доповідей. – Вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2014. -  С.18-22.

2
5

Драчук Ю.З.,
Снітко Є.О.

   27

Інвестиційні засади відтворення людського капіталу

тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки» (ПолтНТУ, 9 жовтня 2014р.). – Ч.1. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. - С.40-42.

3

-

28

Тенденції студентського освітнього туризму в умовах інтернаціоналізації освіти

друк.
стаття

Держава та регіони.– 2014. - №5. – С.141-147. - Серія «Економіка і підприємництво».

7

-

29

Регулююча функція ринку праці в сфері зайнятості

друк.
стаття

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 26. – С.67-74.

8

-

30

Ринок праці у капіталізації людського потенціалу

друк.
стаття

Часопис економічних реформ. – 2014. - №26. – С.110-114.

5

-

31

Component in the Work Uniwersity Start-up Centre

 

тези

Дев’ята міжнародна конференція
«Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2014): 25-26 листопада 2014 року
Київ, Україна – Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2014/ua
Ninth international conference «New Information Technologies in Education for All» (ITEA-2014): November 25-26, 2014, Kiev, Ukraine: Режим доступа - https://docs.google.com/document/d/10n8-oKoKsvl_zeksG6dt_HmJXKxkYZ_Jt5whFlcyOSA/edit?pli=1#

1
4

Yuri Drachuk, Elizabeth Snitko,
Larissa Savyuk

32

Бюджетне управління як інструмент підвищення ефективності діяльності торгівельних мереж супермаркетів

друк.
стаття

Вісник БУМІБ. - 2015. - №1. – С.99-102.

1
3

Писарюк С.М.

33

Міжнародний освітній туризм

тези

Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015р.). - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУЦ, 2015. – С.85-88.

4

-

34

Людський вимір економіки знань у сталому розвитку країни  

тези

Збірка праць XI (XXIII) Міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність” (м. Київ, 9-10 квітня 2015 р.). –К.: НТУУ «КПІ», 2015. -  С.37.

1

-

35

Економіка знань і капітал освіти

тези

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство (м. Бердянськ, 9-10 квітня 2015р.). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С.31-34.

4

-

36

Освітні потреби в умовах розбудови економіки знань

тези

Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективні моделі управління в сучасних моделях: теорія і практика» (м. Кіровоград, 17 квітня 2015р.) – Кіровоград: «Ексклюзив-Систем», 2015. - С.94-96.

3

-

37

Професіоналізація управлінської діяльності: підхід з позиції теорій лідерства

стаття

Проблеми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності: зб. наук.праць / ДонДУУ. – Маріуполь: ДонДУУ, 2015. – Т. XVІ. – 279 с. – (Сер. Економіка ; вип. 295). – С. 52-62.

11

-

38

Гуманістичні імперативи економіки знань

тези

Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (КНУ, 15-16 жовтня 2015 р.). – К., 2015. – Т.2. - С.90-92.

3

-

39

Особливості та структура потенціалу туризму

друк.
стаття

Держава та регіони. – 2015. - №3 (84). – С.134-137.

4

-

40

Антикризова парадигма використання потенціалу сучасного туризму

друк.
стаття

Вісник БУМіБ. – 2015. - №3 (31). – С. 29-33.

5

-

41

Трансформаційні процеси на ринку послуг вищої освіти

тези

Тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу в Україні» (КНУБА, 4-5 листопада 2015 р.). – К.: КНУБА, 2015. – С. 30-33.

4

-

42

Стратегічний розвиток рекреаційно-туристичної сфери приморських територій

тези

Стратегія підприємства: результативність за умов системних трансформацій: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції . – К., КНЕУ, 2015. – С. 122-125.

2
4

Рюміна Є.Л.

43

Чинники впливу на студентський освітній туризм

 

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанноїіндустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (30 жовтня 2015 р.) / відп. ред. Л.В. Транченко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – С. 229-232.

3

-

44

Базові дефініції стратегії соціального розвитку підприємства

друк.
стаття

Часопис економічних реформ. – 2016. - №2 (22). – С.82-87.

6
3

Кушал І.М.

Навчально-методичні праці (з грифом «Рекомендовано МОН України»)

45

Організація праці менеджера

навч. посібник

Донецьк: «Юго-Восток Лтд», 2003. – 176с.

176

-

46

Оподаткування фінансово-кредитних установ

навч. посібник

 Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. - 515 с. (з грифом «Рекомендовано МОН України»).

32
515

Калінеску Т.В., Корецька-Гармаш В.О., Антіпов О.М.

НДР (шифр, назва, № реджреєстрацї, термін виконання), у виконанні яких приймав участь викладач (науковий керівник, відповідальний виконавець, член творчого колективу):
- "Вплив трудового потенціалу України на збільшення обсягів ВВП і оптимізацію господарської структури економіки" (2001р., номер держреєстрації 101U006479) – член творчого колективу. Замовник - Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.
-  «Розробка інноваційної моделі формування людського потенціалу» (2006р., № держреєстрації 0106U009050) – член творчого колективу;
«Модель визначення взаємозв’язку між макроекономічними показниками та соціальними державними стандартами, гарантіями, основними соціальними показниками» (2007р., № держреєстрації 0107U007679) – член творчого колективу;

 • «Методичні підходи та аналіз визначення потреб забезпечення економіки трудовими ресурсами  і їх збалансованості з обсягами випуску фахівців та робітничих кадрів» (2008р., № держреєстрації 0108U003685) – член творчого колективу;
 • «Розроблення методичних рекомендацій щодо визначення критеріїв задоволення потреб у фахівцях з вищою освітою та науково-педагогічних кадрах з урахуванням особливостей сфери суспільного життя в структурі працездатного населення України порівняно з країнами ЄС» (2008р., № держреєстрації 0108U003684) – член творчого колективу;

 

 •  «Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання» (2009-2014рр., № державної реєстрації 0109U007631) - науковий керівник;
 • «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України» (2015-2016рр., № держреєстрації 0114U005559) – науковий керівник.

Впровадження наукових робіт у виробництво (акти впровадження: назва розробки, дата впровадження, підприємство – впроваджувач):

 • Бердянським міським центром зайнятості – при підготовці пропозицій до Програми зайнятості населення м.Бердянська та впровадженні єдиної технології обслуговування незайнятого населення (довідка №1011 від 15.11.2002р.);
 • Міністерством праці та соціальної політики України - при розробці «Стратегії соціального розвитку України на 2009-2012рр.» та «Концепції соціальної держави» (довідка про впровадження №54/10/136-08 від 09.07.2008р.);
 • Міністерством економіки - при розробці проекту «Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік» та «Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України» (довідка №47-23/418 від 20.10.2008р.);
 • Запорізькою обласною державною адміністрацією - при розробці «Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року» (довідка №08-27/2865 від 16.10.2008р.);
 • Управлінням освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації  - при розробці проекту «Програми розвитку освіти Запорізької області» та перспективного планування по окремих напрямках розвитку системи освіти області (довідка №04-13.4225 від 08.12.2008р.).