Література кафедри фінансів, обліку і аудиту 1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
 2. Кодекс законів про працю України, затверджений 10.12.1971 р. № 322-VIII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 3. Господарський кодекс України, затверджений 16.01.2003 р. № 436-IV (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 4. Цивільний кодекс України, затверджений 16.01.2003 р. № 435-IV (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 5. Бюджетний кодекс України, затверджений 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 6. Податковий кодекс України, затверджений 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 7. Кодекс про адміністративні правопорушення, затверджений 07.12.1984 р. №8073-X (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 9. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556 (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 10. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІУ (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 11. Закон України «Про оплату праці», затверджений 24.03.95 р. № 108/95-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 12. Закон України «Про відпустки», затверджений 5.11.1996 р. № 504/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 13. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 14. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 15. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» № 2940-XII від 26.01.93 р. (Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» назва закону була змінена на підставі  Закону в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012 р.).
 16. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 17. Закон України «Про національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 18. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 19. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 № 2664-III (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 20. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852-IV (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 21. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 № 1956-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 22. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від від 14.05.1992 № 2343-XII  (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 23. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від  від 05.04.2007 № 877-V (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 24. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 25. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 26. Закон України «Про приватизаційні папери» від 06.03.1992 № 2173-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 27. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 28. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 № 723/97-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 29. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-III (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 30. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 31. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 32. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 33. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 34. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 35. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами).
 36. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (зі змінами та доповненнями).
 37. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 (зі змінами та доповненнями).
 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137 (зі змінами та доповненнями) (зі змінами та доповненнями).
 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (зі змінами та доповненнями)
 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. №242 (зі змінами та доповненнями)
 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства України від 20.10.1999 р. № 246 (зі змінами та доповненнями)
 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (зі змінами та доповненнями)
 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (зі змінами та доповненнями)
 44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене наказом Міністерства України від 26.04.2000 р. № 91 (зі змінами та доповненнями)
 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”, затверджене наказом Міністерства України від 30.11.2001 р. № 559 (зі змінами та доповненнями)
 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”, затверджене наказом Міністерства України від 28.07.2000 р. №181 (зі змінами та доповненнями)
 47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 (зі змінами та доповненнями)
 48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318 (зі змінами та доповненнями)
 49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. №353 (зі змінами та доповненнями)
 50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. №205 (зі змінами та доповненнями)
 51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання”, затверджене наказом Міністерства України від 07.07.1999 р. № 163 (зі змінами та доповненнями)
 52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999 р. № 176 (зі змінами та доповненнями)
 53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 (зі змінами та доповненнями)
 54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від  28.02.2002 р. №147 (зі змінами та доповненнями)
 55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. №318 (зі змінами та доповненнями)
 56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 “Прибуток на акцію”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344 (зі змінами та доповненнями)
 57. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (зі змінами та доповненнями)
 58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601 (зі змінами та доповненнями)
 59. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Діяльність, яка припиняється”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617 (зі змінами та доповненнями)
 60. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817 (зі змінами та доповненнями)
 61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р.  № 412 (зі змінами та доповненнями)
 62. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 (зі змінами та доповненнями)
 63. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415 (зі змінами та доповненнями)
 64. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779 (зі змінами та доповненнями).
 65. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2008 р. № 1090 (зі змінами та доповненнями).
 66. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 “Платіж на основі акцій”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1577 (зі змінами та доповненнями).
 67. Положення про сертифікацію аудиторів – затверджено рішенням Аудиторської палати України від 27 листопада 1997 року № 60/5 (зі змінами та доповненнями).
 68. Положення про реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги (витяг з протоколу засідання АПУ від 26.12.2001 р. про зміну назви “Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності” на “Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги”) (зі змінами та доповненнями).
 69. Положення «Про Державну фінансову інспекцію України» постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 310 (зі змінами та доповненнями).
 70. Міжнародні стандарти аудиту (редакція 2014 року) I, II та III том (чинні з 01.02.2016 року). – Режим доступу:  http://www.apu.com.ua/891-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2014-roku.
 71. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями).
 72. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями).
 73. Декрет КМУ «Про довірчі товариства» від 17.03.1993 № 23-93.
 74. Рішення Аудиторської палати України від 26.10.2006 р. № 167/5 “Методичні рекомендації з рейтингування аудиторських фірм України”.
 75. Рішення Аудиторської палати України 26.04.2007 р. № 176/7 зі змінами “Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів”.
 76. Рішення Аудиторської палати України від 31.05.2007 р. № 178/5 зі змінами “Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України”.
 77. Рішення Аудиторської палати України 31.05.2007 р. № 178/6 зі змінами “Положення про сертифікацію аудиторів”.
 78. Рішення Аудиторської палати України від 27.09.2007 р. № 182/3 “Про затвердження Концептуальної основи контролю аудиторської діяльності в Україні”.
 79. Рішення Аудиторської палати України 27.09.2007 р. №182/4 зі змінами “Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 “Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг””.
 80. Рішення Аудиторської палати України від 11.10.2007 р. № 183/3 “Про затвердження Порядку сертифікації аудиторів банків”.
 81. Рішення Аудиторської палати України від 15.11.2007 р. № 184/4 зі змінами “Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов’язків”.
 82. Рішення Аудиторської палати України від 27.11.2008 р. № 196/7 зі змінами “Порядок проведення перевірок матеріалів скарг, які надходять до Аудиторської палати України, щодо недотримання аудиторськими фірмами та аудиторами законодавства України, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів, рішень Аудиторської палати України при наданні ними аудиторських послуг”.
 83. Рішення Аудиторської палати України від 24.12.2009 р. № 209/5 зі змінами “Положення про забезпечення незалежності аудитора”.
 84. Рішення Аудиторської палати України від 03.11.2011 р. № 240/10 “Методичні рекомендації щодо забезпечення аудиторськими фірмами системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації”.
 85. Рішення Аудиторської палати України від 22.12.2011 р. № 244/14 зі змінами “Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)”.
 86. Рішення Аудиторської палати України від 26.01.2012 р. № 245/13 “Роз’яснення “Щодо оформлення офіційного документу, складеного за результатами аудиту фінансової звітності”.
 87. Рішення Аудиторської палати України від 28.02.2013 р. № 265/8 зі змінами “Методичні рекомендації щодо розробки робочих програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів”.
 88. Рішення Аудиторської палати України від 26.09.2013 р. № 279/7 “Концепція системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні”.
 89. Рішення Аудиторської палати України від 20.12.2013 р. № 286/12 зі змінами “Положення з національної практики аудиту 1 “Особливості узгодження умов завдання з обов'язкового аудиту та укладання договору про проведення обов'язкового аудиту з врахуванням вимог національного законодавства”.
 90. Рішення Аудиторської палати України від 30.10.2014 р. № 302/9 зі змінами “Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг”.
 91. Рішення Аудиторської палати України від 27.11.2014 р. № 303/14 “Порядок організації та проведення іспиту з питань проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських послуг, який складається кандидатами в уповноважені контролери”.
 92. Рішення Аудиторської палати України від 24.09.2015 р. № 315/7.1 “Положення про моніторинг практики аудиторської діяльності”.
 93. Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України “Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2014 році” [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu
 94. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року ЮНЕСКО; Декларація від 06.09.1952.
 95. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) ВО інтелектуальної власності; від 24.07.1971.
 96. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.
 97. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року від 14.04.1891.
 98. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 28.11.1960.
 99. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію від 24.03.1971.
 100. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12.06.1973.
 101. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року.
 102. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001.
 103. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник : [близько 8000 понять і термінів] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Київ : Знання, 2007. –  1072 с.
 104. Словник банківських термінів. Банківська справа : термінологічний словник / Анатолій Загородній, Оксана Сліпушко, Геннадій Вознюк, Тамара Смовженко. – Київ : Аконіт, 2000. – 606 с. – (Нові словники).