Напрями підготовки кафедри фінансів, обліку і аудиту

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Cпеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Cпеціалізація – «Фінанси і кредит»

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), другий (магістерський).

Освітній ступіньбакалавр, магістр.

Кваліфікація фахівцябакалавр з фінансів і кредиту, магістр з фінансів і кредиту.

Форма навчання: денна, заочна (умови вступу).

Мова навчання: українська.

Термін навчання: бакалавр - 4 роки (денна), 4,5 роки (заочна);

                             магістр – 1,5 роки (денна та заочна).

Випускова кафедра: кафедра фінансів, обліку і аудиту Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету.

Акредитація та ліцензований обсяг: бакалавр - денна форма – 50 чол., заочна форма – 50 чол., магістр - денна форма – 40 чол., заочна форма – 40 чол.

Мета навчання за освітньою програмою.

Метою навчання за спеціальністю є розвиток аналітичних здібностей, необхідних для прогнозування змін на українському й міжнародному фінансових ринках та їх вплив на бізнес компанії, гнучкості та швидкості прийняття управлінських рішень, особистих якостей для управління фінансами підприємств, комерційних банків, страхових компаній, стратегічного інноваційного мислення, яке сприятиме розвитку банківських, фінансово-інвестиційних установ в умовах глобальної конкуренції.

Структура навчального плану підготовки фахівця з спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» надає можливість студентам зрозуміти сутність та нову якість стратегічного фінансового управління, функціонування міжнародного фінансового ринку, ознайомитися з кращими управлінськими практиками, що сприятимуть комплексному вирішенню сучасних нагальних проблем бізнесу в умовах постійних змін глобального фінансового середовища. Створення нових знань здійснюється за допомогою авторських інноваційних технологій, серії тренінгів, ділових ігор, консультаційних бізнес-проектів та стажування, інформаційно-комунікаційних технологій.

Освітні цілі навчання:

 • опанувати основні знання для практичної діяльності в галузях фінансів, банківської справи та страхування;
 • набути практичний досвід зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • опанувати знання з унікальних аналітичних технологій, які дозволяють швидко і якісно вирішити основні задачі фінансових установ (у т.ч. банківських, страхових) та інших суб’єктів господарювання – управління ризиками та забезпечення ліквідності, управління взаємовідносинами з клієнтами, оцінка платоспроможності та прибутковості позичальників, підвищення лояльності та утримання перспективних клієнтів, а також мінімізація витрат банку на основі аналізу розподілу витрат і доцільності скорочення тих або інших статей витрат;
 • вивчити підходи до управління системою грошового обігу, руху міжнародних цінних паперів, фінансових вкладень: розробка і стабілізація структури джерел фінансових ресурсів, міжбанківські кредити, єврокредити, розміщення зарубіжних боргових зобов’язань банку чи компанії, структурування портфеля активних операцій відповідно до наявної структури зобов’язань, оцінка ступеня кредитоспроможності позичальників на основі використання загальноприйнятих міжнародних методик та ін.;
 • надати необхідні знання з проведення оцінки бізнесу, забезпеченні його фінансово-економічної безпеки, захисту підприємств від рейдерства та недружніх поглинань, розвитку відносин з інвесторами;
 • вивчити методики з управління корпоративними, ринковими, інвестиційними та банківськими ризиками;
 • вивчити інноваційні стратегії розвитку компанії, у тому числі за рахунок впровадження нових видів банківських послуг;
 • надати необхідні знання з новітніх технологій управління інформаційними потоками банківських та інших фінансових структур в умовах здійснення міжнародних операцій та ін.;
 • вивчити підходи до управління ресурсним потенціалом підприємств, банків та інших фінансових установ.

Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, з залученням новітніх методик. побудована так, щоб дати студентам всебічні знання з теоретико-методичних основ та практичних навичок та вмінь в галузях фінансів, банківської справи та страхування.

Адресати освітньої програми.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі фінансів, кращого практичного досвіду роботи у сфері бухгалтерського обліку та оподаткуванні, депозитарній діяльності, корпоративному управлінні, діяльності контрольно-ревізійних служб, фінансових, банківських, бюджетних установ, вивченні останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку міжнародного фінансового ринку та ринку фінансових послуг і постійно перебувають в процесі адаптації до глобальних вимог бізнесу. Програма буде цікавою також для банківських співробітників, фінансових аналітиків, інвестиційних банкірів, бухгалтерів, брокерів фінансових ринків, фахівців інвестиційних фондів, власників бізнесу, директорів та менеджерів вищого рівня, які прагнуть осягнути нову якість фінансового управління.

Професійні компетенції та навички фахівця.

Спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні посади фінансових менеджерів та економістів-аналітиків на підприємствах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах.

Фахівець спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичні завдання з організації фінансово-аналітичної та контрольної діяльності; здійснювати економічні розрахунки та аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного авіаційного університету.

Загальний обсяг та структура навчання.

Бакалавр 240 кредитів, з них:

 • нормативні дисципліни – 162 кредита;
 • вибіркові дисципліни – 60 кредитів;
 • практична підготовка – 10,5 кредита;
 • державний екзамен за фахом – 1,5 кредита;

випускова робота – 6 кредитів.

Магістр 90 кредитів, з них:

 • нормативні дисципліни – 31 кредит;
 • вибіркові дисципліни – 26 кредитів;
 • практична підготовка – 10,5 кредити;
 • кваліфікаційний екзамен – 1,5 кредита;

магістерська робота – 22,5 кредита.

Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів:

 

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітній ступінь «Магістр»

1. Загальні

Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу із використанням логічних аргументів та доказаних фактів.

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань з фінансів , банківської справи та страхування та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та у повсякденному житті.

Групова робота. Здатність виконувати лабораторні дослідження в групі під керівництвом лідера; використовувати подібні навички, для демонстрації здатності враховувати строгі вимоги дисциплін, планування та управління часом.

Комунікаційні навички. Здатність до ефективної комунікації та  представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмова, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.

Популярізаційні навички. Вміння спілкуватися та доводити фінансово-економічну інформацію до нефахівців.

Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого економічного впливу на соціальну сферу.

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій.

Популярізаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати фахову статтю за результатами проведених досліджень, а також продемонструвати сучасні концепції в управлінні фінансами і кредитом для загальної публіки (не фахівців).

Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння ролі управління в страхуванні, банківській та фінансовій сферах з врахування впливу на соціальні проблеми.

2. Фахові

Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізування фінансових операцій за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів; володіння методами і технологіями роботи на фінансовому, страховому, інвестиційному, фондовому ринку та ринку банківських послуг.

Навички оцінювання. Здатність до оцінки фінансово-економічних показників господарської діяльності, виявлення проблем та фінансового обґрунтовування шляхів їх вирішення; до виконання аналітичних, прогнозних функцій та оцінювання ефективності управління фінансовим станом суб’єктів господарювання; до виявлення імовірності банкрутства; до оцінювання вартості бізнесу; до здійснення аналізу банківських операцій, оцінки дотримання економічних нормативів діяльності банків; здійснювати фінансовий моніторинг, аналіз показників діяльності страхової компанії, розрахунок ефективності операцій з перестрахування; здійснювати актуарні розрахунки.

Математичні навички. Здатність уміло застосувати економіко-математичні методи, які використовуються в сфері обґрунтування фінансових рішень.

Експериментальні навички. Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані.

Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло проблем і задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як економічних, так і математичних методів аналізу та управління, засвоєних з програми фінансів, банківської справи та страхування.

Обчислювальні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови програмування, пакети) для проведення фінансово-економічних досліджень.

Ерудиція в області фінансів, банківської справи та страхування. Здатність керуючись законодавчо-нормативними актами описати широке коло фінансових процесів, приймати, перевіряти та сприймати фінансову звітність як інформаційну модель економічного суб'єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності.

Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті знання у фінансовій, банківській сферах та страхуванні, а також економічні та аналітичні знання.

Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати закони, закономірності, принципи та методи менеджменту у поєднанні із потрібними вищого рівня математичними інструментами для опису економічних процесів та операцій.

Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах.

Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі економічних процесів, досліджувати їх для отримання нових висновків, поглиблення розуміння природи виникнення та наслідків цих процесів.

Комп’ютерні навички. Здатність впроваджувати інноваційні комп’ютерні програми та використовувати існуючі.

Комунікаційні навички. Здатність налагоджувати комунікації з колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та іноземною мовами.

Додатково для комунікаційної лінії

Застосування спеціальних знань. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в області комунікації.

Розвинути комунікаційні навички. Здатність розуміти шляхи практичного використання комунікаційних навичок, ефективно застосовуючи комунікаційні концепції.

Навички самокритики. Розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях.

Додатково для менеджерської лінії

Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та формувати висновки для різних типів складних управлінських задач у наукових установах.

Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою та в області ділового адміністрування.

Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати інформаційно-аналітичний пошук джерел, які мають відношення до цих теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на фахових у цих областях статтях.

Додатково для лінії спеціалізації

Навички аналізу та синтезу. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу з використанням логічних аргументів та фактів.

Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно використовувати на практиці економіко-фінансові теорії для обґрунтування фінансових рішень.

Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати інформаційно-аналітичний пошук джерел, які мають відношення до економіко-фінансових теорій, здатність їх критично оцінювати та вміти синергізувати в сфері управління фінансово-кредитною діяльністю.

3. Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому рівні елементів економічної теорії, сприймати і розуміти роль теорій в розвитку фінансової системи і формуванні гнучкого мислення.

Здатність продемонструвати знання та розуміння до визначення реальних потреб у фінансових ресурсах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання; до обґрунтування інвестиційної діяльності та прогнозування економічних наслідків інвестиційних рішень; до формування ефективних джерел фінансування.

Здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому рівні основ фінансового планування, прогнозування, ціноутворення; до здійснення аналізу фінансово-економічних показників господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Здатність продемонструвати знання та розуміння сутності активних та пасивних операцій комерційних банків; до оцінки ефективності банківської діяльності.

Продемонструвати знання та розуміння змісту страхування та форм його проведення. Здатність до здійснення актуарних розрахунків; до аналізу діяльності страхових організацій.

Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та розуміння функції планування доходів та видатків бюджетів всіх рівнів. Продемонструвати на базовому рівні знання та розуміння щодо складання та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ; здійснення контролю використання бюджетних коштів; оцінки касового виконання бюджетів усіх рівнів.

Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, щодо забезпечення фінансової, банківської та страхової діяльності, використовуючи належне програмне забезпечення та принаймні одну мову програмування. Знання та уміння аналізувати та відображати фінансові результати господарської діяльності.

Здатність продемонструвати вправність володіння англійською мовою, використовувати спеціальну термінологію для проведення інформаційно-аналітичного пошуку.

Випускники будуть здатні використовувати професійно-профільні знання у фінансовій галузі, банківській сфері та страхуванні; надавати консультаційні послуги; здійснювати наукові дослідження у фінансовій, банківській сферах і страхуванні та впроваджувати результати наукових досліджень у практичну діяльність суб’єктів господарювання різних галузей економіки; володіти навиками педагогічної роботи у сфері викладання дисциплін з фінансів, банківської справи та страхування, організовувати навчальну, виховну та науково-дослідну роботу.

Додатково для комунікаційної лінії

Випускники будуть володіти достатніми знаннями різних теорій в області комунікацій, що надасть можливість досягти високого рівня технічної комунікації.

Додатково для менеджерської лінії

Випускники здобудуть загальне уявлення та розуміння різних теорій в області наукового менеджменту та ділового адміністрування на рівні, який дозволить їм критично реагувати на поради в літературних джерелах цієї області.

Випускники здобудуть розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що надасть можливість їх працевлаштування в наукових установах, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування.

Випускники будуть здатні використовувати на практиці ці інструменти та стратегії, а також роботи звіти та доповідати при них усно та письмово.

 

Організація навчального процесу:

 • крім базових предметів, що викладаються в рамках програми студент має можливість самостійно обирати дисципліни спеціалізації відповідно до ділових та кар'єрних пріоритетів;
 • використання в процесі навчання інноваційних методів і технологій: заняття проводяться у формі дискусій, ділових ігор, тренінгів і т. д., що дозволяє розвивати автономність та відповідальність при прийнятті рішень, комунікативні навички та навички командної роботи, а також лідерські якості майбутнього фахівця;
 • поєднання практичної підготовки з дослідницькою роботою, що сприяє розвитку аналітичних навичок та поглибленню спеціалізацію студентів;

Практика. Завдяки інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах України (в тому числі на підприємствах авіаційної галузі). Затребуваність професіоналів визначається не стільки теоретичними знаннями, скільки практичним досвідом, тому під час навчання студенти мають можливість проходити практику на базі підприємств, контролюючих органів в сфері оподаткування, в процесі якої:

 • вирішувати практичні задачі в рамках роботи реального суб’єкта господарювання;
 • набувати професійні організаторські, аналітичні та управлінські навички;
 • брати участь у ділових зустрічах, нарадах, підготовці робочих матеріалів на потенційному робочому місці;
 • формувати уявлення про специфіку роботи в рамках різних функціональних напрямів економіки з метою свідомого вибору подальшого кар’єрного шляху

Працевлаштування та продовження освіти.

Працевлаштування. Спеціалісти з фінансів, банківської справи та страхування можуть працювати на посадах:

 • економіст чи консультант з економічних та фінансових питань;
 • економіст-фінансист підприємства будь-якої галузі, економіки, банківської установи, страхової компанії;
 • дилер та брокер (посередник) із заставних та фінансових операцій;
 • страховий агент;
 • експерт з оцінки рухомого і нерухомого майна;
 • фахівець фіскальної служби;
 • фахівець інвестиційних та недержавних пенсійних фондів;
 • начальник фінансового відділу;
 • керівник підприємства;
 • викладач вищого навчального закладу.

Продовження освіти. Можливість навчатися за програмами другого циклу (магістратура) та третього циклу (доктор філософії).

Стиль та методика навчання.

 • підходи до викладання: Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі опрацювання підручників і конспектів, консультації із викладачами, виконуються курсові та домашні роботи, проводиться фаховий та комп’ютерний тренінги, переддипломна практика.
 • підходи та технології навчання: диференційований підхід; особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо); інформаційні технології; імітаційні технології; дослідницькі технології.
 • система оцінювання: оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою, а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).
 • методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів.
 • види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація (державний екзамен з дисциплін за фаховим спрямуванням).
 • форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, есе, презентації, заліки, екзамени, захист курсових робіт, захист практики.

Додаткова інформація.

Підготовка фахівців галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит») враховує сучасні тенденції розвитку світової та вітчизняної фінансової науки, орієнтована на підготовку компетентних фахівців, що володіють теоретичними знаннями і практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання фінансових ресурсів у різних ланках фінансової системи.

Специфіка навчання дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд щодо фінансово-банківських проблем. Високий рівень якості навчального процесу досягається за рахунок впровадження новітніх навчальних технологій. Основний наголос робиться на підготовці фахівців-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для надання професійних консультацій в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Майбутні фахівці з фінансів та кредиту отримають ґрунтовні знання з спеціалізації в сферах економічної діяльності, банках, фінанси, теорія грошей і кредиту, страхування; банківське і страхове право, економічний аналіз, податкова система, банківська система, макроекономічний аналіз, бюджетна система, фінанси підприємств, фінансовий ринок, соціальне страхування; інформаційних систем і технологій фінансів; бізнес-планування, бюджетування.

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який має досвід роботи в країнах з розвиненою ринковою економікою до складу яких Україна інтенсивно інтегрується. До навчального процесу залучаються викладачі провідних ВНЗ міста Києва, провідні фахівці суб’єктів господарювання, науково-дослідних установ. Таким чином, висока професійність викладацького складу кафедри «Фінансів, обліку і аудиту» є гарантом підготовки фахівців нової генерації, вільних у своєму світогляді від догм, які добре розуміються на  особливостях теперішнього і майбутнього економічного розвитку країни, мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоспроможними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класів з практикуючих фахівців з обліку і аудиту. Крім того, протягом навчання майбутні фахівці з обліку і аудиту приймуть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях з обліку і аудиту; кращі студенти запрошуються на тренінги, які проводять на підприємствах досвідчені вітчизняні консультанти. Кафедра співпрацює з газетою «Все про бухгалтерський облік», яка постійно проводить тренінги з студентами кафедри. Протягом навчання студенти беруть участь у студентських наукових конференціях, конкурсах і олімпіадах професійного спрямування, по отриманні диплому магістра або спеціаліста надається можливість вступу до аспірантури та захистити кандидатську і докторську дисертації.

Також навчання в Національному авіаційному університеті дає можливість пройти військову підготовку та отримати військове звання «Офіцер запасу».

 

 

 

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Cпеціальність – 071 «Облік і оподаткування»

Cпеціалізація – «Облік і аудит»

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), другий (магістерський).

Освітній ступіньбакалавр, магістр.

Кваліфікація фахівцябакалавр з обліку і аудиту, магістр з обліку і аудиту.

Форма навчання: денна, заочна (умови вступу).

Мова навчання: українська.

Термін навчання: Бакалавр - 4 роки (денна), 4,5 роки (заочна);

                                Магістр – 1,5 роки (денна та заочна).

Випускова кафедра: кафедра фінансів, обліку і аудиту Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету.

Акредитація та ліцензований обсяг: бакалавр - денна форма – 250 чол., заочна форма – 250 чол., магістр - денна форма – 50 чол., заочна форма – 125 чол.

Мета навчання за освітньою програмою.

Метою навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» є отримання знань, умінь та навичок у сфері бухгалтерського обліку і оподаткування суб’єктів господарювання. Студенти отримають поглиблені знання щодо організації та адміністрування облікових процедур підприємств різних форм власності, державного регулювання системи обліку і оподаткування, бюджетування та стратегічного управління, визначення облікової політики підприємств та внутрішньогосподарського контролю її дотримання. Отримують навички інтерпретації економічних показників, що представлені в фінансовій звітності підприємств, і розробляти на їх підґрунті управлінські рішення щодо створення і функціонування сучасного конкурентоспроможного виробництва, аналізу господарської діяльності, планування робіт, управління ресурсами.

Обравши, для навчання, дану освітню програму студент отримає професійні навички і вміння, які завжди затребувані на ринку праці, оскільки фахівці з обліку і оподаткування присутні в складі бухгалтерської служби кожного підприємства, працюють в приватному секторі, в корпораціях та в сфері державного управління.

Освітні цілі навчання:

 • опанувати основні знання для практичної діяльності в галузі обліку і аудиту;
 • набути практичний досвід зі спеціальності «Облік і оподаткування»;
 • розвинути вміння використовувати знання з обліку, аудиту та економічного аналізу в поєднанні з податковим і господарським законодавством для оптимального оподаткування діяльності підприємства та побудови надійної системи захисту;
 • підготовити майбутніх фахівців до ефективної діяльності у різних галузях економіки;
 • опанувати володінням методичним апаратом наукової роботи і вмінням використовувати аналітичні навички з метою підвищення ефективності ведення облікових процесів суб’єктами підприємницької діяльності.

Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, з залученням новітніх методик. побудована так, щоб дати студентам всебічні знання з теоретико-методичних основ та практичних навичок та вмінь в галузі обліку і аудиту.

Адресати освітньої програми.

Спеціальність «Облік і оподаткування» адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері управління та адміністрування за спеціальністю «Облік і оподаткування». Освітня програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє професійне майбутнє з обліково-аналітичним забезпеченням прийняття управлінських рішень, прагне отримати знання з організації і методики бухгалтерського обліку, знання та навички податкового адміністрування.

Професійні компетенції та навички фахівця.

Спеціаліст з обліку і оподаткування спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні посади фінансових менеджерів, бухгалтерів та аудиторів на підприємствах, в організаціях та фінансових установах.

Фахівець спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) з організації облікової, аналітичної та контрольної діяльності підприємств та організацій; здійснювати економічні розрахунки та аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного авіаційного університету.

Загальний обсяг та структура навчання.

Бакалавр 240 кредитів, з них:

 • нормативні дисципліни – 162 кредита;
 • вибіркові дисципліни – 60 кредитів;
 • практична підготовка – 10,5 кредита;
 • державний екзамен за фахом – 1,5 кредита;
 • випускова робота – 6 кредитів.

Магістр 90 кредитів, з них:

 • нормативні дисципліни – 31 кредит;
 • вибіркові дисципліни – 26 кредитів;
 • практична підготовка – 10,5 кредити;
 • кваліфікаційний екзамен – 1,5 кредита;
 • магістерська робота – 22,5 кредита.

Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів:

 

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітній ступінь «Магістр»

1. Загальні

Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу і використання логічних аргументів та доказаних фактів.

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань з обліку, аудиту та оподаткування та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та у повсякденному житті.

Групова робота. Здатність виконувати лабораторні дослідження в групі під керівництвом лідера; використовувати подібні навички, для демонстрації здатності враховувати строгі вимоги дисциплін, планування та управління часом.

Комунікаційні навички. Здатність до ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмова, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.

Популярізаційні навички. Вміння спілкуватися та доводити фінансово-економічну інформацію до нефахівців.

Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого економічного впливу на соціальну сферу.

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій.

Популярізаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати фахову статтю за результатами проведених досліджень, а також продемонструвати сучасні концепції в організації бухгалтерського та податкового обліку, аудиту для загальної публіки (не фахівців).

Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння ролі обліку і оподаткування та аудиту в суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування впливу на соціальні проблеми.

2. Фахові

Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізування, досліджування фінансово-господарської діяльності, відображення господарських операцій, складання фінансової, податкової звітності за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів, та інструментів;  володіння методиками, інструментарієм та технологіями для роботи у сфері обліку, оподаткування та аудиту щодо суб’єктів господарювання (усіх форм власності).

Навички оцінювання. Здатність формулювати основні складові бухгалтерського та податкового обліку, вирішувати проблемні ситуації, які виникають в процесі бухгалтерського та податкового обліку посилаючись на відповідні статті нормативно-правових актів, організовувати облікову роботу на підприємствах, організаціях та установах, розраховувати суму податкових зобов’язань та складати фінансову та податкову звітність, обґрунтовувати доцільність переходу на спрощену систему оподаткування суб’єктів малого підприємництва, оцінювати вплив податків на основні показники діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, складати документацію, пов’язану з адмініструванням податків та податковим контролем.

Математичні навички. Здатність уміло застосовувати методи та інструменти бухгалтерського обліку для розрахунку показників та відображення їх у фінансовій, податковій, статистичній та управлінській звітності, а також їх обґрунтування, аналіз і контроль для прийняття управлінських рішень.

Експериментальні навички. Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані.

Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло проблем і задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як економічних так і математичних методів, а також інструментів, способів засвоєних з програми обліку, аудиту та оподаткування.

Обчислювальні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови програмування, пакети) для ведення бухгалтерського обліку та проведення аналізу і аудиту суб’єктів господарювання (різних форм власності).

Ерудиція в області обліку, аудиту та оподаткування. Здатність керуючись законодавчо-нормативними актами складати, приймати, перевіряти та сприймати бухгалтерський, податковий облік як інформаційну модель економічного суб'єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності.

Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті знання у сфері обліку, аудиту та оподаткування, а також економічні та аналітичні знання.

Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати закони, закономірності, принципи, методи та інструменти спостереження, опису, ідентифікації, аналізу, синтезу та оцінки економічних процесів та явищ на підприємстві у поєднанні із потрібними вищого рівня математичними інструментами для опису економічних процесів та операцій.

Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах.

Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі економічних процесів, досліджувати їх для отримання нових висновків, поглиблення розуміння природи виникнення та наслідків цих процесів.

Комп’ютерні навички. Здатність впроваджувати інноваційні комп’ютерні програми та використовувати існуючі.

Комунікаційні навички. Здатність налагоджувати комунікації з колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та іноземною мовами.

Додатково для комунікаційної лінії

Застосування спеціальних знань. Здатність ефективно використати на практиці різні теорії в області комунікації.

Розвинути комунікаційні навички. Здатність розуміти шляхи практичного використання комунікаційних навичок, ефективно застосовуючи комунікаційні концепції.

Навички самокритики. Розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях.

Додатково для менеджерської лінії

Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та формувати висновки для різних типів складних управлінських задач у наукових установах.

Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в управління наукою та в області ділового адміністрування.

Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати інформаційно-аналітичний пошук джерел, які мають відношення до цих теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на фахових у цих областях статтях.

Додатково для лінії спеціалізації

Навички аналізу та синтезу. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу з використанням логічних аргументів та фактів.

Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно використовувати на практиці отримані теоретичні знання з обліку, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання.

Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати інформаційно-аналітичний пошук джерел, які мають відношення до організації та методики обліку, аудиту та оподаткування, здатність їх критично оцінювати та уміти синергізувати в сфері діяльності суб’єктів господарювання.

3. Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати знання та розуміння нормативно-законодавчої бази з обліку і оподаткування з метою виконання функцій фіскальних органів та їх розподілу на базові та змінні, враховуючи період й умови оподаткування.

Здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому рівні основ «податкової культури», методики нарахування та сплати податків й інших зборів, враховуючи мінливість законодавства.

Здатність продемонструвати знання та розуміння щодо забезпечення руху облікових операцій суб’єктів господарювання та їх функціональну ув’язку з аналітичною частиною банківської установи щодо складання фінансової та податкової звітності; зосередження на досягненні збалансування витрат підприємства, їх обліку й використання фінансових ресурсів підприємства; формування відповідальності за матеріальне забезпечення в реальному часі та у перспективі; визначення впливу питомої ваги заробітної плати та соціального захисту в собівартості продукції та послуг; впливу рівня доходу населення та соціального захисту на розвиток адміністративних територій та економіки держави; проведення порівняльного аналізу з розвиненими економіками світу заходів щодо забезпечення оптимальної частки та участі в соціальному страхуванні роботодавця та найманого працівника.

Продемонструвати на базовому рівні знання та розуміння щодо формування й використання обліково-аналітичної та фінансово-інвестиційної інформації з метою забезпечення реалізації стратегічних управлінських рішень суб’єктів господарювання в просторовій організації та взаємозалежності зв’язку бюджетної системи з фінансово-економічними відносинами.

Здатність продемонструвати знання та розуміння щодо облікової політики, організації документообігу, сутності фінансової та податкової звітності суб’єктів господарювання.

Демонструвати експериментальні навички у бухгалтерському обліку та податковому обліку.

Здатність продемонструвати вправність володіння англійською мовою, використовувати спеціальну термінологію для проведення інформаційно-аналітичного пошуку.

Випускники будуть здатні використовувати професійно-профільні знання у галузі обчислення податків, оформлення відповідної документації, складання бухгалтерської звітності; планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об’єктів та напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, підготовки аудиторського висновку, організації та надання консультаційних послуг; володіння навиками методично-наукових досліджень у сфері обліку, аналізу і аудиту, впровадження наукових досліджень з проблем обліку, контролю, аналізу в практику господарювання підприємств і бюджетних установ; володіти навиками педагогічної роботи у сфері викладання дисциплін з обліку, оподаткування і аудиту, організовувати навчальну, виховну та науково-дослідну роботу.

Додатково для комунікаційної лінії

Випускники будуть володіти достатніми знаннями різних теорій в області комунікацій, що надасть можливість досягти високого рівня технічної комунікації.

Додатково для менеджерської лінії

Випускники здобудуть загальне уявлення та розуміння різних теорій в області наукового менеджменту та ділового адміністрування на рівні, який дозволить їм критично реагувати на поради в літературних джерелах цієї області.

Випускники здобудуть розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що надасть можливість їх працевлаштування в наукових установах, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування.

Випускники будуть здатні використовувати на практиці ці інструменти та стратегії, а також роботи звіти та доповідати при них усно та письмово.

 

Організація навчального процесу:

 • крім базових предметів, що викладаються в рамках програми студент має можливість самостійно обирати дисципліни спеціалізації відповідно до ділових та кар'єрних пріоритетів;
 • використання в процесі навчання інноваційних методів і технологій: заняття проводяться у формі дискусій, ділових ігор, тренінгів і т. д., що дозволяє розвивати автономність та відповідальність при прийнятті рішень, комунікативні навички та навички командної роботи, а також лідерські якості майбутнього фахівця;
 • поєднання практичної підготовки з дослідницькою роботою, що сприяє розвитку аналітичних навичок та поглибленню спеціалізацію студентів;

Практика. Завдяки інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах України (в тому числі на підприємствах авіаційної галузі). Затребуваність професіоналів визначається не стільки теоретичними знаннями, скільки практичним досвідом, тому під час навчання студенти мають можливість проходити практику на базі підприємств, контролюючих органів в сфері оподаткування, в процесі якої:

 • вирішувати практичні задачі в рамках роботи реального суб’єкта господарювання;
 • набувати професійні організаторські, аналітичні та управлінські навички;
 • брати участь у ділових зустрічах, нарадах, підготовці робочих матеріалів на потенційному робочому місці;
 • формувати уявлення про специфіку роботи в рамках різних функціональних напрямів економіки з метою свідомого вибору подальшого кар’єрного шляху

Працевлаштування та продовження освіти.

Працевлаштування. спеціалісти з обліку і оподаткування можуть працювати на посадах:

 • бухгалтера, помічника головного бухгалтера;
 • аудитора та помічника аудитора;
 • зовнішнього аудитора підприємств різних організаційно-правових форм та форм власності;
 • касира, бухгалтера, контролера у банках і небанківських фінансових установах (кредитних спілок, фондових бірж, інвестиційних компаній, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів тощо);
 • бухгалтера, інспектора в органах державного управління і контролю (фінансових служб, фіскальних служб, митних органів, державної аудиторської служби, органів Пенсійного фонду та соціального страхування);
 • казначея, фінансового аналітика та консультанта;
 • консультантом з економічних питань;
 • економістом з податків і зборів;
 • економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст, статистик;
 • експертами-консультантами з питань оподаткування;
 • економістами з питань податкового планування на промислових, торгівельних підприємствах та в фінансово-кредитних установах;
 • спеціалістами в установах державної фіскальної служби та інших контролюючих органах;
 • керівниками великих і малих підприємств;
 • викладач вищого навчального закладу.

Продовження освіти. Можливість навчатися за програмами другого циклу (магістратура) та третього циклу (доктор філософії).

Стиль та методика навчання.

 • підходи до викладання: Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі опрацювання підручників і конспектів, консультації із викладачами, виконуються курсові та домашні роботи, проводиться фаховий та комп’ютерний тренінги, переддипломна практика.
 • підходи та технології навчання: диференційований підхід; особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо); інформаційні технології (MS Office, «ЛІГА:ЗАКОН», 1С: Підприємство 8.3 тощо); імітаційні технології; дослідницькі технології.
 • система оцінювання: оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою, а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).
 • методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів.
 • види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація (державний екзамен з дисциплін за фаховим спрямуванням).
 • форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, есе, презентації, заліки, екзамени, захист курсових робіт, захист практики.

Додаткова інформація.

Підготовка фахівців галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит») враховує сучасні тенденції розвитку світової та вітчизняної фінансової науки, орієнтована на підготовку компетентних фахівців, що володіють теоретичними знаннями і практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання фінансових ресурсів у різних ланках фінансової системи.

Специфіка навчання дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд щодо обліково-податкових проблем. Високий рівень якості навчального процесу досягається за рахунок впровадження новітніх навчальних технологій. Основний наголос робиться на підготовці фахівців-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для надання професійних консультацій в сфері обліку та оподаткування. Майбутні фахівці з обліку і аудиту отримають ґрунтовні знання з обліку і аудиту в сферах економічної діяльності, банках, бюджетних установах, зарубіжних країнах; фінансового, податкового та управлінського обліку; аудиту; інформаційних систем і технологій обліку; бізнес-планування, бюджетування.

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який має досвід роботи в країнах з розвиненою ринковою економікою до складу яких Україна інтенсивно інтегрується. До навчального процесу залучаються викладачі провідних ВНЗ міста Києва, провідні фахівці суб’єктів господарювання, науково-дослідних установ. Таким чином, висока професійність викладацького складу кафедри «Фінансів, обліку і аудиту» є гарантом підготовки фахівців нової генерації, вільних у своєму світогляді від догм, які добре розуміються на  особливостях теперішнього і майбутнього економічного розвитку країни, мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоспроможними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класів з практикуючих фахівців з обліку і аудиту. Крім того, протягом навчання майбутні фахівці з обліку і аудиту приймуть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях з обліку і аудиту; кращі студенти запрошуються на тренінги, які проводять на підприємствах досвідчені вітчизняні консультанти. Кафедра співпрацює з газетою «Все про бухгалтерський облік», яка постійно проводить тренінги з студентами кафедри. Навчальним планом з спеціальності «Облік і оподаткування» передбачено можливість дистанційного навчання; участь протягом навчання у студентських наукових конференціях, конкурсах і олімпіадах професійного спрямування, по отриманні диплому магістра або спеціаліста надається можливість вступу до аспірантури та захистити кандидатську і докторську дисертації. Студенти мають можливість працювати у комп'ютерних класах, опановуючи найсучасніші програмні продукти, вивчати програму 1С: Підприємство 8.3.

Також навчання в Національному авіаційному університеті дає можливість пройти військову підготовку та отримати військове звання «Офіцер запасу».

JoomShaper